รายชื่อวัดสวนสาขา อีเมล

 

วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) หมู่ที่ ๑ ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ๖๖๑๕๐
หลวงพ่อพระมหาโกศล (พระครูวิสุทธิภาวนาคุณ) เจ้าอาวาสและประธานทุกสวนวัดญานเมธี (วัดสวนญาณ)
เลขที่ ๕๖๖ ม. ๘ ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
(รอการอัพเดท)วัดสวนร่มบารมี (สวนร่มบารมี) บ้านวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๘๐
พระครูโฆสิตธรรมสุนทร (เจ้าอาวาส / เจ้าคณะตำบลศรีภิรมย์) โทรศัพท์ 055-222-100วัดปางผึ้ง (สวนพุทธางกูร) อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
พระครูศุภกิจไพศาล (เพยาว์ อกิญฺจโน) (เจ้าอาวาส)วัดอรุณรัศมี (สวนนิพพาน) หมู่ที่ ๑ ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๒๔๐
พระอาจารย์เฉลียว ถิรปญฺโญ (เจ้าอาวาส)วัดหนองไผ่ใต้ (สวนมหาบารมี)
๑๑๑ หมู่ที่ ๑ ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๑๔๐
พระครูจันทพัชรากร (เจ้าอาวาส) โทร. ๐๕๖ ๗๘๑ ๕๘๔ หรือ ๐๘๒ ๑๖๖ ๕๑๘๔วัดนอก (สวนพุทธญาณ)
อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
พระสุพัฒนชัย ชยธัมโม (เจ้าอาวาส)วัดสวนอธิษฐาน (สวนอธิษฐานบารมี)
หมู่ที่ ๓ ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ๖๕๑๘๐
พระครูปิยธรรมาลังการ นันทสุข (ปิยธมฺโม) (เจ้าอาวาส)วัดสวนราชวิมลเมธี (สวนราชวิมล) อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
พระเดชา มหาเตโช (เจ้าอาวาส)วัดวังโตก (สวนสัจจะบารมี)
หมู่ที่ ๕ ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
(รอการอัพเดท)วัดวังลาด (สวนเบญจวรรณ) อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
พระเสน่ห์ (เจ้าอาวาส)วัดดอกจำปี (สวนต้นบารมี)
อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
พระประชา ปุณฺณฉนฺโท (เจ้าอาวาส)สวนรำแพนบุญ
บ้านท่า หมู่ที่ ๕ ต.หาดกรวด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
พระพระครูสังฆรักษ์ พิรัตน์ จันทสีโล (อ.ตุ่ย) (เจ้าอาวาส)สวนศานติธรรม
ที่อยู่... (รอการอัพเดท)
(รอการอัพเดท)สวนบริสุทธาราม
หมู่ที่ ๒ ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
(รอการอัพเดท)สวนขันติบารมี
เลขที่ ๒๑๙ หมู่ที่ ๖ ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๒๐๒๓๐
พระวรรณชัย สิริธโร (เจ้าอาวาส)สวนทศพลญาณ
อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
พระละออง ภทฺทโก (เจ้าอาวาส)สวนพระโพธิญาณ
อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
พระสายัญ (เจ้าอาวาส)สวนเมตตาบารมี
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
พระประเจียด ปญฺญาพโล (เจ้าอาวาส)สวนจิตตาวาส อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์* สำหรับวัดสวนสาขาที่ต้องการแจ้งข่าวสารการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับวัดสวนสาขาผ่านทางเว็บไซท์วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) หรือการบอกบุญญาติโยมผ่านทางเว็บไซท์วัดทับคล้อดอทคอม ท่านสามารถติดต่อทางผู้จัดทำได้ทางอีเมลล์ และสำหรับวัดสวนฯ สาขาที่ต้องการจัดทำเว็บไซท์ ทางผู้จัดทำยินดีให้คำปรึกษา และให้ความร่วมมือทุกอย่างที่ต้องการ โดยท่านสามารถส่งข้อมูล และภาพประกอบเกี่ยวกับสวนฯ ส่งมายังผู้จัดทำ

 

 
group sex porn