กรรมวาจาเนื่องด้วยสีมา / คำสวดถอนสมานสังวาสสีมา / คำสมมติสมานสังวาสสีมา อีเมล

กรรมวาจาเนื่องด้วยสีมา

คำสวดถอนติจีวราวิปปวาส
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, โย โส สังเฆนะ ติจีวะเรนะ อะวิปปะวาโส สัมมะโต, ยะทิ สังฆัสสะ ปัตตะกัลป์ลัง, สังโฆ ตัง ติจีวะเรนะ อะวิปปะวาสัง สะมูหะเนยยะ, เอสา ญัตติ,
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ, โย โส สังเฆนะ ติจีวะเรนะ อะวิปปะวาโส สัมมะโต, สังโฆ ตัง ติจีวะเรนะ อะวิปปะวาสัง สะมูหะนะติ. ยัสสายัสมะโต, ขะมะติ เอตัสสะ ติจีวะเรนะ อะวิปปะวาสัสสะ สะมุคฆาโต, โส ตุณหัสสะ, ยัสสะ นักขะมะติ โส ภาเสยยะ.
สะมูหะโต โส สังเฆนะ ติจีวะเรนะ อะวิปปะวาโส, ขะมะติ สังฆัสสะ, ตัสมา ตุณหี, เอวะเมตัง ธาระยามิ.

คำสวดถอนสมานสังวาสสีมา

สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ. ยา สา สังเฆนะ สีมา สัมมะตา สะมานะสังวาสา เอกุโปสะถา, ยะทิ สังฆัสสะ ปัตตะกัลลัง. สังโฆ ตัง สีมัง สะมูหะเนยยะ เอสา ญัตติ.
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ. ยา สา สังเฆนะ สีมา สัมมะตา สะมานะสังวาสา เอกุโปสะถา, สังโฆ ตัง สีมัง สะมูหะนะติ, ยัสสายัสมะโต ขะมะติ เอติสสา สีมายะ สะมานะสังวาสายะ เอกุโปสะถา สะมุคฆาโต, โส ตุณหัสสะ ยัสสะ นักขะมะติ โส ภาเสยยะ,
สะมูหะตา สา สีมา สังเฆนะ สะมานะสังวาสา เอกุโปสะถา. ขะมะติ สังฆัสสะ, ตัสมา ตุณหี, เอวะเมตัง ธาระยามิ.

คำสมมติสมานสังวาสสีมา
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ ยาวะตา สะมันตา นิมิตตา กิตติตา ยะทิ สังฆัสสะ ปัตตะกัลป์ลัง. สังโฆ เอเตหิ นิมิตเตหิ สีมัง สัมมันเนยยะ สะมานะสังวาสัง เอกุโปสะถัง. เอสา ญัตติ.
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ ยาวะตา สะมันตา นิมิตตา กิตติตา, สังโฆ เอเตหิ นิมิตเตหิ สีมัง สัมมันนะติ สะมานะสังวาสัง เอกุโปสะถัง. ยัสสายัสมะโต ขะมะติ เอเตหิ นิมิตเตหิ สีมายะ สัมมะติ สะมานะสังวาสายะ เอกุโปสะถายะ, โส ตุณหัสสะ, ยัสสะ นักขะมะติ โส ภาเสยยะ
สัมมะตา สีมา สังเฆนะ เอเตหิ นิมิตเตหิ สะมานะสังวาสา เอกุโปสะถา. ขะมะติ สังฆัสสะ. ตัสมา ตุณหี, เอวะเมตัง ธาระยามิ,

คำสมมติติจีวราวิปปวาส

สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ. ยา สา สังเฆนะ สีมา สัมมะตา สะมานะสังวาสา เอกุโปสะถา, ยะทิ สังฆัสสะ ปัตตะกัลลัง. สังโฆ ตัง สีมัง ติจีวะเรนะ อะวิปปะวาสัง สัมมันเนยยะ ฐะเปตวา คามัญจะ คามุปะจารัญจะ, เอสา ญัตติ.
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ. ยา สา สังเฆนะ สีมา สัมมะตา สะมานะสังวาสา เอกุโปสะถา, สังโฆ ตัง สีมัง ติจีวะเรนะ อะวิปปะวาสัง สัมมันนะติ ฐะเปตวา คามัญจะ คามุปะจารัญจะ, ยัสสายัสมะโต ขะมะติ เอติสสา สีมายะ ติจีวะเรนะ อะวิปปะวาตัสสะ สัมมะติ ฐะเปตวา คามัญจะ คามุปะจารัญจะ, โส ตุณหัสสะ, ยัสสะ นักขะมะติ โส ภาเสยยะ.
สัมมะตา สา สีมา สังเฆนะ ติจีวะเรนะ อะวิปปะวาโส ฐะเปตวา คามัญจะ คามุปะจารัญจะ, ขะมะติ สังฆัสสะ, ตัสมา ตุณหี, เอวะเมตัง ธาระยามิ.

 
group sex porn