คำขออัพภาน / กรรมวาจาให้อัพภาน อีเมล

คำขออัพภาน
อะหัง ภันเต สัมพะหุลา สังฆาทิเสสา อาปัตติโย อาปัชชิง
อาปัตติปะริยันตัง                        เอกัจจัง ชานามิ เอกัจจัง นะ ชานามิ
รัตติปะริยันตัง                            เอกัจจัง ชานามิ เอกัจจัง นะ ชานามิ
อาปัตติปะริยันตัง                        เอกัจจัง สะรามิ เอกัจจัง นะ สะรามิ
รัตติปะริยันตัง                            เอกัจจัง สะรามิ เอกัจจัง นะ สะรามิ
อาปัตติปะริยันเต                         เอกัจเจ เวมะติโก เอกัจเจ นิพเพมะติโก
รัตติปะริยันเต                             เอกัจเจ เวมะติโก เอกัจเจ นิพเพมะติโก
โสหัง สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง ยาจิง
ตัสสะ ม สังโฆ ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง อะทาสิ โสหัง ปะริวุตถะปะริวาโส สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง มานัตตัง ยาจิง ตัสสะ เม สังโฆ ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง มานัตตัง อะทาสิ โสหัง ภันเต จิณณะมานัตโต สังฆัง อัพภานัง ยาจาม

อะหัง ภันเต สัมพะหุลา สังฆาทิเสสา อาปัตติโย อาปัชชิง
อาปัตติปะริยันตัง                         เอกัจจัง ชานามิ เอกัจจัง นะ ชานามิ
รัตติปะริยันตัง                             เอกัจจัง ชานามิ เอกัจจัง นะ ชานามิ
อาปัตติปะริยันตัง                         เอกัจจัง สะรามิ เอกัจจัง นะ สะรามิ
รัตติปะริยันตัง                             เอกัจจัง สะรามิ เอกัจจัง นะ สะรามิ
อาปัตติปะริยันเต                          เอกัจเจ เวมะติโก เอกัจเจ นิพเพมะติโก
รัตติปะริยันเต                              เอกัจเจ เวมะติโก เอกัจเจ นิพเพมะติโก
โสหัง สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง ยาจิง
ตัสสะ เม สังโฆ ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง อะทาสิโสหัง ปะริวุตถะปะริวาโส สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง มานัตตัง ยาจิง ตัสสะ เม สังโฆ ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง มานัตตัง อะทาสิ
โสหัง จิณณะมานัตโต ทุติยัมปิ ภันเต สังฆัง อัพภานัง ยาจามิ

อะหัง ภันเต สัมพะหุลา สังฆาทิเสสา อาปัตติโย อาปัชชิง
อาปัตติปะริยันตัง                        เอกัจจัง ชานามิ เอกัจจัง นะ ชานามิ
รัตติปะริยันตัง                            เอกัจจัง ชานามิ เอกัจจัง นะ ชานามิ
อาปัตติปะริยันตัง                        เอกัจจัง สะรามิ เอกัจจัง นะ สะรามิ
รัตติปะริยันตัง                            เอกัจจัง สะรามิ เอกัจจัง นะ สะรามิ
อาปัตติปะริยันเต                        เอกัจเจ เวมะติโก เอกัจเจ นิพเพมะติโก
รัตติปะริยันเต                            เอกัจเจ เวมะติโก เอกัจเจ นิพเพมะติโก
โสหัง สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง ยาจิง
ตัสสะ เม สังโฆ ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง อะทาสิ โสหัง ปะริวุตถะปะริวาโส สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง มานัตตัง ยาจิง ตัสสะ เม สังโฆ ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง มานัตตัง อะทาสิ โสหัง จิณณะมานัตโต ตะติยัมปิ ภันเต สังฆัง อัพภานัง ยาจามิ

กรรมวาจาให้อัพภาน
สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ อะยัง อิตถันนาโม
ภิกขุ สัมพะหุลา สังฆาทิเสสา อาปัตติโย อาปัชชิ
อาปัตติปะริยันตัง                       เอกัจจัง ชานาติ เอกัจจัง นะ ชานาติ
รัตติปะริยันตัง                           เอกัจจัง ชานาติ เอกัจจัง นะ ชานาติ
อาปัตติปะริยันตัง                       เอกัจจัง สะระติ เอกัจจัง นะ สะระติ
รัตติปะริยันตัง                           เอกัจจัง สะระติ เอกัจจัง นะ สะระติ
อาปัตติปะริยันเต                       เอกัจเจ เวมะติโก เอกัจเจ นิพเพมะติโก
รัตติปะริยันเต                           เอกัจเจ เวมะติโก เอกัจเจ นิพเพมะติโก
โส สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง ยาจิ
ตัสสะ สังโฆ ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง อะทาสิ
โส ปะริวุตถะปะริวาโส สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง
มานัตตัง ยาจิ ตัสสะ สังโฆ ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง
มานัตตัง อาทาสิ โส จิณณะมานัตโต สังฆัง อัพภานัง ยาจะติ
ยะทิ สังฆัสสะ ปัตตะกัลลัง สังโฆ อิตถันนามัง ภิกขุง อัพเภยยะ
เอสา ญัตติ ฯ

สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ อะยัง อิตถันนาโม
ภิกขุ สัมพะหุลา สังฆาทิเสสา อาปัตติโย อาปัชชิ
อาปัตติปะริยันตัง                      เอกัจจัง ชานาติ เอกัจจัง นะ ชานาติ
รัตติปะริยันตัง                          เอกัจจัง ชานาติ เอกัจจัง นะ ชานาติ
อาปัตติปะริยันตัง                      เอกัจจัง สะระติ เอกัจจัง นะ สะระติ
รัตติปะริยันตัง                          เอกัจจัง สะระติ เอกัจจัง นะ สะระติ
อาปัตติปะริยันเต                      เอกัจเจ เวมะติโก เอกัจเจ นิพเพมะติโก
รัตติปะริยันเต                           เอกัจเจ เวมะติโก เอกัจเจ นิพเพมะติโก
โส สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง ยาจิ
ตัสสะ สังโฆ ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง อะทาสิ
โส ปะริวุตถะปะริวาโส สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง
มานัตตัง ยาจิ ตัสสะ สังโฆ ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง
มานัตตัง อาทาสิ โส จิณณะมานัตโต สังฆัง อัพภานัง ยาจะติ
สังโฆ อิตถันนามัง ภิกขุง อัพเภติ ยัสสายัสมะโต ขะมะติ
อิตถันนามัสสะ ภิกขุโน อัพภานัง โส ตุณหัสสะ ยัสสะ นักขะมะติ โส ภาเสยยะ ฯ

ทุติยัมปิ เอตะมัตถัง วะทามิ สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ
อะยัง อิตถันนาโม ภิกขุ สัมพะหุลา สังฆาทิเสสา อาปัตติโย อาปัชชิ
อาปัตติปะริยันตัง                       เอกัจจัง ชานามิ เอกัจจัง นะ ชานามิ
รัตติปะริยันตัง                           เอกัจจัง ชานามิ เอกัจจัง นะ ชานามิ
อาปัตติปะริยันตัง                       เอกัจจัง สะระติ เอกัจจัง นะ สะระติ
รัตติปะริยันตัง                           เอกัจจัง สะระติ เอกัจจัง นะ สะระติ
อาปัตติปะริยันเต                        เอกัจเจ เวมะติโก เอกัจเจ นิพเพมะติโก
รัตติปะริยันเต                            เอกัจเจ เวมะติโก เอกัจเจ นิพเพมะติโก
โส สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง ยาจิ
ตัสสะ โส สังโฆ ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง อะทาสิ
โส ปะริวุตถะปะริวาโส สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง
มานัตตัง ยาจิ ตัสสะ สังโฆ ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง
มานัตตัง อะทาสิ โส จิณณะมานัตโต สังฆัง อัพภา ยาจะติ
สังโฆ อิตถันนามัง ภิกขุง อัพเภติ ยัสสายัสมะโต ขะมะติ
อิตถันนามัสสะ ภิกขุโน อัพภานัง โส ตุณหัสสะ ยัสสะ นักขะมะติ โส ภาเสยยะ ฯ

ตะติยัมปิ เอตะมัตถัง วะทามิ สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ
อะยัง อิตถันนาโม ภิกขุ สัมพะหุลา สังฆาทิเสสา อาปัตติโย อาปัชชิ
อาปัตติปะริยันตัง                       เอกัจจัง ชานามิ เอกัจจัง นะ ชานามิ
รัตติปะริยันตัง                           เอกัจจัง ชานามิ เอกัจจัง นะ ชานามิ
อาปัตติปะริยันตัง                       เอกัจจัง สะระติ เอกัจจัง นะ สะระติ
รัตติปะริยันตัง                           เอกัจจัง สะระติ เอกัจจัง นะ สะระติ
อาปัตติปะริยันเต                       เอกัจเจ เวมะติโก เอกัจเจ นิพเพมะติโก
รัตติปะริยันเต                            เอกัจเจ เวมะติโก เอกัจเจ นิพเพมะติโก
โส สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง ยาจิ
ตัสสะ โส สังโฆ ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง อะทาสิ
โส ปะริวุตถะปะริวาโส สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง
มานัตตัง ยาจิ ตัสสะ สังโฆ ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง
มานัตตัง อะทาสิ โส จิณณะมานัตโต สังฆัง อัพภานัง ยาจะติ
สังโฆ อิตถันนามัง ภิกขุง อัพเภติ ยัสสายัสมะโต ขะมะติ
อิตถันนามัสสะ ภิกขุโน อัพภานัง โส ตุณหัสสะ ยัสสะ นักขะมะติ โส ภาเสยยะ ฯ
อัพภิโต สังเฆนะ อิตถันนาโม ภิกขุ ขะมะติ สังฆัสสะ ตัสมา ตุณหี เอวะเมตัง ธาระยามิ ฯ