คำขอมานัตต์ / คำสมาทานปริวาส / คำบอกสุทธันตปริวาส / บทขัดต้นตำนาน อีเมล

คำขอมานัตต์
อะหัง ภันเต สัมพะหุลา       สังฆาทิเสสา อาปัตติโย อาปัชชิง
อาปัตติปะริยันตัง                เอกัจจัง ชานามิ เอกัจจัง นะ ชานามิ
รัตติปะริยันตัง                    เอกัจจัง ชานามิ เอกัจจัง นะ ชานามิ
อาปัตติปะริยันตัง                เอกัจจัง สะรามิ เอกัจจัง นะ สะรามิ
รัตติปะริยันตัง                    เอกัจจัง สะรามิ เอกัจจัง นะ สะรามิ
อาปัตติปะริยันเต                เอกัจเจ เวมะติโก เอกัจเจ นิพเพมะติโก
รัตติปะริยันเต                    เอกัจเจ เวมะติโก เอกัจเจ นิพเพมะติโก
โสหัง สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง ยาจิง
ตัสสะ เม สังโฆ ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง อะทาสิ
โสหัง ภันเต ปะริวุตถะปะริวาโส สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง มานัตตัง ยาจามิ

อะหัง ภันเต สัมพะหุลา       สังฆาทิเสสา อาปัตติโย อาปัชชิง
อาปัตติปะริยันตัง                เอกัจจัง ชานามิ เอกัจจัง นะ ชานามิ
รัตติปะริยันตัง                    เอกัจจัง ชานามิ เอกัจจัง นะ ชานามิ
อาปัตติปะริยันตัง                เอกัจจัง สะรามิ เอกัจจัง นะ สะรามิ
รัตติปะริยันตัง                    เอกัจจัง สะรามิ เอกัจจัง นะ สะรามิ
อาปัตติปะริยันเต                เอกัจเจ เวมะติโก เอกัจเจ นิพเพมะติโก
รัตติปะริยันเต                    เอกัจเจ เวมะติโก เอกัจเจ นิพเพมะติโก
โสหัง สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง ยาจิง
ตัสสะ เม สังโฆ ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง อะทาสิ
โสหัง ปะริวุตถะปะริวาโส ทุติยัมปิ ภันเต สังฆัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง มานัตตัง ยาจามิ

อะหัง ภันเต สัมพะหุลา        สังฆาทิเสสา อาปัตติโย อาปัชชิง
อาปัตติปะริยันตัง                 เอกัจจัง ชานามิ เอกัจจัง นะ ชานามิ
รัตติปะริยันตัง                     เอกัจจัง ชานามิ เอกัจจัง นะ ชานามิ
อาปัตติปะริยันตัง                 เอกัจจัง สะรามิ เอกัจจัง นะ สะรามิ
รัตติปะริยันตัง                     เอกัจจัง สะรามิ เอกัจจัง นะ สะรามิ
อาปัตติปะริยันเต                 เอกัจเจ เวมะติโก เอกัจเจ นิพเพมะติโก
รัตติปะริยันเต                     เอกัจเจ เวมะติโก เอกัจเจ นิพเพมะติโก
โสหัง สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง ยาจิง
ตัสสะ เม สังโฆ ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง อะทาสิ
โสหัง ปะริวุตถะปะริวาโส ตะติยัมปิ ภันเต สังฆัง อาปัตตีนัง ฉารัตตัง มานัตตัง ยาจามิ

คำสมาทานปริวาส
ปะริวาสัง สะมาทิยามิ วัตตัง สะมาทิยามิ
ทุติยัมปิ        ปะริวาสัง สะมาทิยามิ วัตตัง สะมาทิยามิ
ตะติยัมปิ       ปะริวาสัง สะมาทิยามิ วัตตัง สะมาทิยามิ

คำบอกสุทธันตปริวาส
อะหัง ภันเต สัมพะหุลา                      สังฆาทิเสสา อาปัตติโย อาปัชชิง
อาปัตติปะริยันตัง                             เอกัจจัง ชานามิ เอกัจจัง นะ ชานามิ
รัตติปะริยันตัง                                 เอกัจจัง ชานามิ เอกัจจัง นะ ชานามิ
อาปัตติปะริยันตัง                             เอกัจจัง สะรามิ เอกัจจัง นะ สะรามิ
รัตติปะริยันตัง                                 เอกัจจัง สารามิ เอกัจจัง นะ สะรามิ
อาปัตติปะริยันเต                             เอกัจเจ เวมะติโก เอกัจเจ นิพเพมะติโก
รัตติปะริยันเต                                  เอกัจเจ เวมะติโก เอกัจเจ นิพเพมะติโก
โสสัง สังฆัง ตาสัง อาปัตตีนัง สุทธันตะปะริวาสัง ยาจิง ตัสสะ เม สังโฆ ตาสัง อาปัตตีนัง
สุทธันตะปะริวาสัง อะทาสิ โสหัง ปะริวะสามิ เวทะยามะหัง ภันเต เวทะยะตีติ มัง สังโฆ ธาเรตุ

บทขัดต้นตำนาน

เย สันตา สันตะจิตตา ติสะระณะสะระณา เอตถะ โลกันตะเร วา ภุมมาภุมมา จะ เทวา คุณะคะณะคะหะณัพะยาวะฏา สัพพะกาลัง เอเต อายันตุ เทวา วะระกะนะกะมะเย เมรุราเช วะสันโต สันโต สันโต สะเหตุง มุนิวะระวะจะนัง โสตุมัคคัง สะมัคคัง ฯ

สัพเพสุ จักกะวาเฬสุ                                   ยักขา เทวา จะ พรัหมุโน
ยัง อัมเหหิ กะตัง ปุญญัง                               สัพพะสัมปัตติสาธะกัง
สัพเพ ตัง อะนุโมทิตะวา                                 สะมัคคา สาสะเน ระตา
ปะมาทะระหิตา โหนตุ                                   อารักขาสุ วิเสสะโต
สาสะนัสสะ จะ โลกัสสะ                                 วุฑฒี ภะวะตุ สัพพะทา
สาสะนัมปิ จะ โลกัญจะ                                  เทวา รักขันตุ สัพพะทา
สัทธิง โหนตุ สุขี สัพเพ                                  ปะริวาเรหิ อัตตะโน
อะนีฆา สุมะนา โหนตุ                                    สะหะ สัพเพหิ ญาติภิ ฯ

ราชะโต วา โจระโต วา มะนุสสะโต วา อะมะนุสสะโต วา อัคคิโต วา อุทะกะโต วา ปิสาจะโต วา ขาณุกะโต วา กัณฏะกะโต วา นักขัตตะโต วา ชะนะปะทะโรคะโต วา อะสัทธัมมะโต วา อะสันทิฏฐิโต วา อะสัปปุริสะโต วา จัณฑะหัตถิอัสสะมิคะโคณะกุกกุระอะหิวิจฉิกะมะนินานา โรคะโต วา นานา อุปัททะวะโต วา อารักขัง คัณหันตุ ฯ

 
group sex porn