คำกล่าวอาราธนา บูชา ภาวนา ถวาย ๓ (ต้องภาวนาด้วยนะโม ๓ จบก่อนเสมอ) อีเมล

คำกล่าวอาราธนา บูชา ภาวนา ถวาย (ก่อนอาราธนา บูชา ถวาย ต้องภาวนาด้วยนะโม ๓ จบก่อนเสมอ)

ใบปวารณา และ ตัวอย่างใบปวารณา
การทำบุญควรให้พระได้ปฏิบัติถูกต้องตามพระวินัย ฉะนั้นควรใช้ใบปวารณาแทนถวายปัจจัย

(ตัวอย่างใบปวารณา) ข้าพเจ้าขอถวายจตุปัจจัย แด่พระคุณเจ้าเป็นมูลค่า..........บาท ได้มอบ ไว้แก่กัปปิยการกของพระคุณเจ้าแล้ว หากพระคุณเจ้าต้องประสงค์สิ่งควรแก่ สมณบริโภค ขอจงเรียกจากกัปปิยการกของพระคุณเจ้าเทอญ ฯ นี้เป็นจบการทำบุญอย่างย่อๆ พอรู้เพียงนี้

คำเสียสละ
จีวรเป็นนิสสัคคียะ เพราะอยู่ปราศจากเขตล่วงราตรี อิทัง เม ภันเต รัตติวิปปะวุตถัง อัญัตระ ภิกขุสัมมะติยา นิสสัคคิยัง อิมาหัง อายัสมะโต นิสสัชชามิ (ถ้าทั้ง ๒ ผืนว่า ทวิจีวะรัง ถ้าทั้ง ๓ ผืนว่า ติจีวะรัง)

คำคืน
อิมัง จีวะรัง อายัสมะโต ทัมมิ

คำวิกัปป์
อิมัง จีวะรัง ตุยหัง วิกัปเปมิ หลายผืนว่า อิมานิ จีวะรัง ตุยหัง วิกัปเปมิ

คำถอน
อิมัง จีวะรัง มัยหัง สันตะกัง ปะริภุญชะ วา วิสัชเชหิ วา ยะถาปัจจะยัง วา กะโรหิ (ถ้าผู้ถอนอ่อนกว่า ว่า)
อิมัง จีวะรัง มัยหัง สันตะกัง ปะริภุญชะ วา วิสัชเชถะ วา ยะถาปัจจะยัง วา กะโรถะ

คำขอขมาโทษ (แบบทั่วไปที่แก้ไขใช้อยู่ในปัจจุบัน)
ผู้ขอ เถเร ปะมาเทนะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต (ถ้าขอหลายรูปเปลี่ยน ขะมะถะ เม เป็น ขะมะตุ โน) ผู้รับ อะหัง ขะมามิ ตะยาปิ เม ขะมิตัพพัง ( ถ้าผู้ขอมีหลายรูปเปลี่ยน ตะยาปิ เป็น ปิตุมเหหิปิ ) ผู้ขอ ขะมามิ ภันเต (ถ้าขอหลายรูปเปลี่ยน มิ เป็น มะ) (แบบพิเศษนิยมใช้ถวายพระมหาเถระ) ผู้ขอ อัจจะโย มัง ภันเต อัจจัคคะมา ยะถาพาลัง ยะถามูฬหัง ยะถา- อะกุสะลัง โยหัง ภันเต กะทาจิ กะระหะจิ ปะมาทัง วา อาคัมมะ อะโยนิโสมะนะสิการัง วา อาคัมมะ มะหาเถเร อาคาระวัง อะกาสิง กาเยนะ วา วาจายะ วา มะนะสา วา สัมมุขาปิ ปะรัมมุขาปิ ตัสสะ เม ภันเต มะหาเถโร อัจจะยัง อัจจะยะโต ปะฏิคคัณหาตุ อายะติง สังวะรายะ ผู้รับ ตัคฆะ ตัง อาวุโส อัจจะโย อัจจัคคะมา ยะถาพาลัง ยะถามูฬหัง ยะถาอะกุสะลัง โย ตะวัง กะทาจิ กะระหะจิ ปะมาทัง วา อาคัมมะ อะโยนิโสมะนะสิการัง วา อาคัมมะ มะยิ อะคาระวัง อะกาสิ กาเยนะ วา วาจายะ วา มะนะสา วะ สัมมุขาปิ ปะรัมมุขาปิ ยะโต จะ โข ตะวัง อัจจะยัง อัจจะยะโต ทิสวา ยะถาธัมมัง ปะฏิกกะโรสิ อายะติง สังวะรัง อาปัชชะสิ ตัง เต ปะฏิคคัณหามิ วุฑฒิ เหสา อาวุโส อะริยัสสะ วินะเย โย อัจจะยัง อัจจะยะโต ทิสวา ยะถาธัมมัง ปะฏิกกะโรติ อายะติง สังวะรัง อาปัชชะติ คำอวยพรผู้ขอรับ ยัง ยัง ปุญญัง มะยา กะตัง อุปะจิตัง กาเยนะ วา วาจายะ วา มะนะสา วา ตัง ตัง อายัสมะโต อาทิสสามิ สาธายัสมา อัสมิง อัสมิง ปุญเญ ปัตติโก หุตวา อะนุโมทะตุ เตนะ อะนุโมทะนามะเยนะปิ ปุญเญนะ สุขิโต โหตุ อะโรโค นิรุปัททะโว จิรัง ทีฆะมัทธานัง อิมัสมิง ตะถาคะตัปปะเวทิเต ธัมมะวินะเย วุฑฒิง วิรุฬหิง เวปุลลัง อาปัชชะตุ ผู้ขอ สาธุ ภันเต

คำอนุโมทนากฐิน
ตถะ ภันเต สังฆัสสะ กะฐินัง ธัมมิโก กะฐินนัตถาโร อะนุโมทามะ (๓ จบ)

คำแสดงตนเป็นอุบาสก
เอสาหัง ภันเต สุจิระปะรินิพพุตัมปิ ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ อุปาสะกัตตัง สังโฆ ธาเรตุ.

 
group sex porn