คาถาบูชาพระพุทธสิหิงค์สุรสิงหนาทวรราชสกลโลกมหาบารมีเรืองฤทธิ์ (ตำนาน) อีเมล

คาถาบูชาพระพุทธสิหิงค์ (สวดทำนองสรภัญญะ)
การบูชาสรรเสริญ พระพุทธคุณ ถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ผู้สวด หากท่านพึงปรารถนาอุดมมงคลและความสุขสวัสดี ทั้งบังเกิดลาภผลโดยสุจริต ธรรม ควรสวดทุกเช้าค่ำก่อนนอนและออกจากบ้าน หรือจะไปประกอบกิจ ธุระ ให้ระลึกถึงแล้วสวด จะสัมฤทธิผลอันบริสุทธิ์ที่พึงปราถนา ก่อนสวดควร ตั้งนะโมก่อน ๓ จบ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ?
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

(ผู้นำว่า) หันทะ มะยัง พุทธะปังสังเสา คาถาโย พุทธะสิหิงโค นามะ ภะณามะ เส ฯ
(รับ)  อิติ ปะวะระสิหิงโค                             อุตตะมะยะโสปิ เตโช
ยัตถะ กัตถะ จิตโตโส                                 สักกาโร อุปาโท
สะการะ พุทธะสาสะนัง                                โชตะยันโตวะ พุทโธ ติ ฯ
สุระนะเรหิ มะหะโต                                    ธะระมาโนวะ พุทโธ ติ ฯ
พุทธสิหิงคา                                            อุบัติมา ณ แดนใด
ประเสริฐ ธ เกริกไกร                                  ดุจกายพระศาสดา
เป็นที่เคารพน้อม                                       มนุษย์พร้อมทั้งเทวา
เปรียบเช่นชวาลา                                     ศาสนาที่ยืนยง
เหมือนหนึ่งพระสัมพุทธ                               สุวิสุทธิ์พระชนม์คง
แดนใดพระดำรง                                        พระศาสน์คงก็จำรูญ
ด้วยเดชสิทธิ์ศักดิ์                                      ธ พิทักษ์อนุกูล
พระศาสน์ บ มิสูญ                                     พระเพิ่มพูนมหิทธา
ข้า ฯ ขอเคารพน้อม                                   วจีค้อมขึ้นบูชา
พิทักษ์ ธ รักษา                                        พระศาสน์มาตลอดกาล
ปวงข้าจะประกาศ                                      พุทธศาสน์ให้ไพศาล
ขอพระอภิบาล                                          ชินมารนิรันดร์ เทอญ ฯ

สังเขปตำนานพระพุทธสิหิงค์
เมื่อพระพุทธเจ้าทรงปรินิพพานได้ ๗๐๐ ปี พระพุทธสิหิงค์ได้อุบัติขึ้นในโลกซึ่ง เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสัมริด นับว่าเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยโลหะองค์แรก เกิดขึ้นในโลก ประกอบพิธีโดยพระอรหันต์ ๒๐ องค์ ซึ่งมีพระราชา ๔ พระองค์เป็น ผู้อุปถัมภ์ ประดิษฐานอยู่ที่ลังกาทวีป ครั้นล่วงพุทธศักราชได้ ๑๕๐๐ ปี พระไสยรงค์ แห่งราชวงศ์พระร่วง มอบให้เจ้าเมืองนครศรีธรรมราชไปอัญเชิญมาจากลังกาทวีป และนำไปประดิษฐานอยู่ ณ เมืองสุโขทัย พ.ศ. ๑๙๒๐ ประดิษฐานอยู่พิษณุโลก ๕ ปี พ.ศ. ๑๙๒๕ ประดิษฐานอยู่อยุธยา ๕ ปี พ.ศ. ๑๙๓๐ ประดิษฐานอยู่กำแพงเพชร ๑ ปี พ.ศ. ๑๙๓๑ ประดิษฐานอยู่ ณ เมืองเชียงราย ๑๙ ปี พ.ศ. ๑๙๕๐ ประดิษฐานอยู่ เชียงใหม่ ๒๕๕ ปี และอยุธยา ๑๐๕ ปี พ.ศ.๒๓๑๐ กลับไปประดิษฐานอยู่เชียงใหม่ อีก ๒๐ ปีจนถึง พ.ศ. ๒๓๓๐ เวลานั้นไทยมีเมืองเชียงใหม่อยู่ในราชอาณาจักร พม่า ยกทัพมาล้อมเมืองเชียงใหม่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ โปรดให้พระอนุชาธิราชกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ยกทัพหลวงไปตีพม่า พม่าแตกยับเยิน กรมพระราชวังบวรฯ จึงอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์กลับกรุงเทพฯ และ อุทิศพระราชมณเฑียรถวายเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ พระราชทานนามว่า "พระที่นั่งพุทไธยสวรรค์" ยังประกฏประทับอยู่ ณ วันนั้นจนถึงปัจจุบันนี้

 
group sex porn