บทนมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ / พระพุทธภาษิต / พระพินัยกรรมของพระสังฆบิดา อีเมล

บทนมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ
(นำ) หันทะ มะยัง สะระภัญเญนะ พุทธะมังคะละคาถาโย ภาณามะ เส ฯ
(รับ) สัมพุทโธ ทิปะทัง เสฏโฐ                 นิสินโน เจวะ มัชฌิเม
โกณฑัญโญ ปุพพะภาเค จะ                    อาคะเณยเย จะ กัสสะโป
สารีปุตโต จะ ทักขิเณ                            หะระติเย อุปาลี จะ
ปัจฉิเมปิ จะ อานันโท                            พายัพเพ จะ คะวัมปะติ
โมคคัลลาโน จะ อุตตะเร                        อิสาเณปิ จะ ราหุโล
อิเม โข มังคะลา พุทธา                          สัพเพ อิธะ ปะติฏฐิตา
วันทิตา เต จะ อัมเหหิ                            สักกาเรหิ จะ ปูชิตา
เอเตสัง อานุภาเวนะ                               สัพพะโสตถี ภะวันตุ โน ฯ
อิจเจวะมัจจันตะนะมัสสะเนยยัง                นะมัสสะมาโน ระตะนัตตะยัง ยัง
ปุญญาภิสันทัง วิปุลัง อะลัตถัง                 ตัสสานุภาเวนะ หะตันตะราโย ฯ

พระพุทธภาษิต

เอวํ อปานาตฺติโก หุตฺวา สุทฺธนฺเต ปติฏฐิโต ติสฺโส สิกฺขา ปูเรตฺวา ทุกฺขสฺสนฺตํ กริสฺสติ

ภิกษุองค์หนึ่งองค์ใด ชำระตนให้ผ่องใสสะอาด ปราศจากความมัวหมอง อันเกิดแต่กายวาจาใจแล้ว ย่อมชื่อว่าตั้งอยู่เฉพาะในความบริสุทธิ์เป็นอันดี ภิกษุนั้นยังสิกขา๓ บริบูรณ์แล้ว จักสามารถกระทำซึ่งที่สุดแห่งทุกข์ได้เร็วพลันด้วยประการฉะนี้ ฯ

ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์
ภิกษุทั้งหลาย กิจอันใด ที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูล อาศัยความเอ็นดูแล้ว จะพึงทำแก่สาวกทั้งหลาย ฯ ภิกษุทั้งหลาย นั่นโคนไม้ทั้งหลาย นั่นเรือนว่างทั้งหลาย ฯ ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเพียรเผากิเลส อย่าได้ประมาทฯ พวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลย นี่แลเป็นพระวาจาเครื่องพร่ำสอน พวกเธอทั้งหลายของเรา ด้วยประการฉะนี้ ฯ

พระพินัยกรรม ของ พระสังฆบิดา
ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ตถาคตขอเตือนพวกเธอทั้งหลายไว้ว่า "สังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา พวกเธอทั้งหลาย จงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด ดังนี้ นี่แลเป็นพระวาจาที่ตรัสครั้งสุดท้ายของตถาตคเจ้าแห่งเราทั้งหลายด้วยประการฉะนี้ฯ