บทสวดมนต์ตามแนวบารมีเจ้าคุณใหญ่พระศรีอาริยเมตไตย (วัดสวนพระโพธิสัตว์) อีเมล

บทสวดมนต์ตามแนวบารมีของท่านพ่อบรมโพธิสัตว์เจ้าคุณใหญ่พระศรีอาริยเมตไตย

(3 จบ) นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
อิมัง อัคคิง พะหุปุปผัง ปะทีปะทุมัง พุทธบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา ปะฏิปัตติบูชา (กราบ 1 ครั้ง)

(อาราธนาศีล 5)
ปาณาติปาตา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อะทินนาทานา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
กาเมสุ มิจฉาจารา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
มุสาวาทา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

(พุทธคุณ)
อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริ สะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคภวาติ (56 จบ)
พุทธัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระนัง คัจฉามิฯ

(ธรรมคุณ) สวากขาโต ภะคภวะตา ธัมโม สันฏิฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ (38 จบ)
ธัมมัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระนัง คัจฉามิ ปัจเจกะพุทธัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระนัง คัจฉามิฯ

(สังฆคุณ) สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคาลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลี กะ ระณีโย อานุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกกัสาติ (14 จบ)
สังฆัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระนัง คัจฉามิฯ

(คำกล่าวอาราธนา)
อุกาสะ อุกาสะ อุกาสะ ข้าพเจ้าจะขอปฏิปัตติบูชา ตามคำสอนแห่งพระสัพพัญญู โคดมเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะขอเอาอย่าง พระลักษณะ พระขุททะกาปิติ พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆเจ้า อันสุขุมละเอียด ขอจงมาบังเกิดให้กว้างขวาง ในจักษุทวาร ในมโนทวาร ในกายทวาร แห่งข้าพเจ้านี้เถิด นิพพานะปัจจะโยโหต ุ(กราบ 1 ครั้ง)

สาธุ สาธุ สาธุ ขอเดชะบารมี คุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรมเจ้า คุณพระสงฆเจ้า คุณครูอุปัชฌาย์ อาจารย์เจ้า ขอจงเข้ามาเป็นที่พึ่งแก่ ข้าพเจ้า ในกาละบัดเดี๋ยวนี้เถิด (กราบ 3 ครั้ง)

การเจริญพระกรรมฐาน
เท้าขวาทับเท้าซ้าย มือขวาทับมือซ้าย ทำตัวให้สบายเอามือวางไว้บนตัก จิตกำหนดที่สะดือ ภาวนาว่า " สัมมาอะระหัง " 3 ครั้ง แล้วภาวนาว่า "อะระหัง "ไปเรื่อยๆจนจิตสงบแล้วยกจิตขึ้นพิจารณาเกศา (ผม) โลมา (ขน) นขา (เล็บ) ทันตา (ฟัน) ตะโจ (หนัง) ตามความจริง ตามกำลังปัญญาของตน (ศีลดี มีสมาธิ ปัญญาที่ถูกต้องเกิดจากการมีสมาธิ)

คำกรวดน้ำหลังจากการเจริญภาวนาและเจริญพระกรรมฐาน
เยเกจิ อุทะกา ชานามะหันตา ปิมะยาหะตา มะหัตเถนะ มะหินุญญัง ปะมุญ จะตุ สัพพะโทสัง ภะวันตุเม พุทธังอะนันตัง ธัมมังอะนันตะ สังฆังจักกะวารัง นิพพานังโหตุ สัพเพสัตตา สุขีอัตตานัง ปะริหะรันตุ สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงสุข กายสุขใจ จงรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัย ให้พ้นจากอันตรายทั้งปวงเถิดฯ

คำขอขมาพระรัตนตรัย
โยโทโส โมหะจิตเตนะ พุทธัสสมิง ปาปะกะโต ขะมะถะเมภันเต
โยโทโส โมหะจิตเตนะ ธรรมมัสมิง ปาปะกะโต ขะมะถะเมภันเต
โยโทโส โมหะจิตเตนะ สังฆัสมิง ปาปะกะโต ขะมะถะเมภันเต
(กราบ 3 ครั้ง)