บทสวดมนต์ทำวัตรเย็น (เมื่อหัวหน้าจุดเทียนธูป พึงนั่งคุกเข่าประนมมือพร้อมกัน) อีเมล

เมื่อหัวหน้าจุด เทียน ธูป พึงนั่งคุกเข่าประนมมือพร้อมกัน หัวหน้านำให้ว่าตามทีละตอน

โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ สวากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม สุปะฏิปันโน ยัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง อาโรปิเตหิ อะภิปูชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตปิ ปัจฉิมาชะนะตานุกัมปะมานะสา อิเม สักกาเร ทุคคะตะปัณณาการะภูเต ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะฯ

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

(นำ) หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัญเจวะ พุทธานุสสะตินะยัญจะ กะโรมะ เสฯ
(บางแห่งนำว่า) ยะมัมหะ โข มะยัง ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา อะระหันตัง สัมมาสัมพุทธัง ยัง ภะคะวันตัง อุททิสสะ ปัพพะชิตา, ยัสมิง ภะคะวาติ พรัหมะจะริยัง จะรามะ, ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง ยะถาระหัง อาโรปิเตหิ สักกาเรหิ อภิปูชะยิตวา อะภิวาทะนัง กะริมหา, หันทะทานิ มะยัง ตัง ภะคะวันตัง วาจายะ อะภิคายิตุง, ปุพพะภาคะ- นะมะการัญเจวะ พุทธานุสสะตินะยัญจะ กะโรมะ เสฯ
(รับ) นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ตัง โข ปะนะ ภะคะวันตัง เอวัง กัลยาโณ กิตติสัทโท อัพภุคคะโต, อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู, อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติฯ

(นำ) หันทะ มะยัง พุทธาภิคีติง กะโรมะ เสฯ
(รับ) พุทธะวาระหันตะวะระตาทิคุณาภิยุตโต   สุทธาภิญาณะกะรุณาหิ สะมาคะตัตโต
โพเธสิ โย สุชะนะตัง กะมะลังวะ สูโร   วันทามะหัง ตะมะระณัง สิระสา ชิเนนทัง
พุทโธ โย สัพพะปาณีนัง                                             สะระณัง เขมะมุตตะมัง
ปะฐะมานุสสติฏฐานัง                                                 วันทามิ ตัง สิเรนะหัง
พุทธัสสาหัสมิ ทาโว วะ                                              พุทโธ เม สามิกิสสะโร
พุทโธ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ                                           วิธาตา จะ หิตัสสะ เม
พุทธัสสาหัง นิยยาเทมิ                                               สะรีรัญชีวิตัญจิทัง
วันทันโตหัง จะริสสามิ                                                พุทธัสเสวะ สุโพธิตัง
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง                                             พุทโธ เม สะระณัง วะรัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ                                                วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน
พุทธัง เม วันทะมาเนนะ                                               ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ
สัพเพปิ อันตะระยา เม                                                 มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา
( กราบหมอบลงว่า )

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา                                    พุทเธ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง
พุทโธ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง                                  กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธฯ
(นั่งคุกเข่าว่า)

(นำ) หันทะ มะยัง ธัมมานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส ฯ
(รับ) สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก,
โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ ฯ

(นำ) หันทะ มะยัง ธัมมาภิคีติง กะโรมะ เส ฯ
(รับ) สวากขาตะตาทิคุณะโยคะวะเสนะ เสยโย โย มัคคะปากะปะริยัตติวิโมกขะเภโท
ธัมโม กุโลกะปะตะนา ตะทะธาริธารี??วันทามะหัง ตะมะหะรัง วะระธัมมะเมตัง

ธัมโม โย สัพพะปาณีนัง                                            สะระณัง เขมะมุตตะมัง
ทุติยานุสสะติฏฐานัง                                                วันทามิ ตัง สิเรนะหัง
ธัมมัสสาหัสมิ ทาโส วะ                                             ธัมโม เม สามิกิสสะโร
ธัมโม ทุกขัสสะ ฆาตา จะ                                          วิธาตา จะ หิตัสสะ เม
ธัมมัสสาหัง นิยยาเทมิ                                              สะรีรัญชีวิตัญจิทัง
วันทันโตหัง จะริสสามิ                                              ธัมมัสเสวะ สุธัมมะตัง
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง                                           ธัมโม เม สะระณัง วะรัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ                                              วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน
ธัมมัง เม วันทะมาเนนะ                                             ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ
สัพเพปิ อันตะรายา เม                                               มาเหสุง ตัสสะ เตชะสาฯ
(กราบหมอบลงว่า)
กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา                                   ธัมเม กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง
ธัมโม ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง                                  กาลันตะเร สังวะริตุง วะ ธัมเมฯ
(นั่งคุกเข่าว่า)

(นำ) หันทะ มะยัง สังฆานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส ฯ
(รับ) สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อายุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย, อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติฯ

(นำ) หันทะ มะยัง สังฆาภิคีติง กะโรมะ เส ฯ
(รับ) สัทธัมมะโช สุปะฏิปัตติคุณาทิยุตโต                      โยฏฐัพพิโธ อะริยะปุคคะละสังฆะเสฏโฐ
สีลาทิธัมมะปะวะราสะยะกายะจิตโต                             วันทามะหัง ตะมะริยานะ คะณัง สุสุทธัง
สังโฆ โย สัพพะปาณีนัง                                           สะระณัง เขมะมุตตะมัง
ตะติยานุสสะติฏฐานัง                                              วันทามิ ตัง สิเรนะหัง
สังฆัสสาหัสมิ ทาโส วะ                                           สังโฆ เม สามิกิสสะโร
สังโฆ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ                                         วิธาตา จะ หิตัสสะ เม
สังฆัสสาหัง นิยยาเทมิ                                            สะรีรัญชีวิตัญจิทัง
วันทันโตหัง จะริสสามิ                                             สังฆัสโสปะฏิปันนะตัง
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง                                          สังโฆ เม สะระณัง วะรัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ                                              วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน
สังฆัง เม วันทะมาเนนะ                                            ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ
สัพเพปิ อันตะรายา เม                                              มาเหสุง ตัสสะ เตชะสาฯ

(กราบหมอบลงว่า)
กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา                                 สังเฆ กุกัมมัง ปะกะตัง มายา ยัง
สังโฆ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง                               กาลันตะเร สังวะริตุง วะ สังเฆฯ

 
group sex porn