ศีลปรมัตถบารมี อีเมล

ศีลปรมัตถบารมี

ให้รักษาศีลข้อใดข้อหนึ่ง หรือทั้งหมด ให้พระเป็นผู้ให้ หรือรับจากพระพุทธรูป โดยการนำของผู้มีศีลปรมัตถบารมีแล้ว โดยให้ผู้รับว่า นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (ว่า ๓ หน) แล้วนำว่าศีลข้อที่โยมเต็มใจรับ แล้วสรุปศีลตามลำดับจำนวนข้อ ดังนี้

ศีล ๑ ข้อ
อิมัง เอกะปะระมัตถะสีลัง ยาวะ ชีวิตัง สะมาทิยามิ
ทุติยัมปิ อิมัง เอกะปะระมัตถะสีลัง ยาวะ ชีวิตัง สะมาทิยามิ
ตะติยัมปิ อิมัง เอกะปะระมัตถะสีลัง ยาวะ ชีวิตัง สะมาทิยามิ

ศีล ๒ ข้อ เปลี่ยน เอกะปะระมัตถะสีลัง เป็น ทะวิปะระมัตถะสีลานิ

ศีล ๓ ข้อ
เปลี่ยน เอกะปะระมัตถะสีลัง เป็น เตปะระมัตถะสีลานิ

ศีล ๔ ข้อ เปลี่ยน เอกะปะระมัตถะสีลัง เป็น จะตุปะระมัตถะสีลานิ

ศีล ๕ ข้อ เปลี่ยน เอกะปะระมัตถะสีลัง เป็น ปัญจะปะระมัตถะสีลานิ

ศีลตั้งแต่ ๒ ข้อขึ้นไป ให้เปลี่ยน อิมัง เป็น อิมานิ แล้วบอกอานิสงส์ดังนี้ สีเลนะ สุคะติง ยันติ - ด้วยศีลข้อเดียวเท่านั้น ปิดประตูนรกส่งให้ไปสวรรค์อย่างเดียว
สีเลนะ โภคะสัมปะทา - ถึงเวียนวนลงมามนุษย์โลก ก็มีโภคสมบัติมากมาย มีประการต่างๆ
สีเลนะ นิพพุติง ยันติ - ด้วยศีลข้อเดียวนี้ เป็นเครื่องนำส่งให้ถึงแดนบรมสุข คือพระนิพพาน
ตัสะมา สีลัง วิโสธะเย. - เพราะฉะนั้นขอให้เธอ จงรักษาศีลให้บริสุทธิ์หมดจดจนตลอดชีวิตเทอญ ตั้งใจ แผ่ส่วนบุญให้เจ้ากรรมนายเวร (พระ...นะถา ให้พรโยม เป็นอันเสร็จพิธี)

 
group sex porn