บทสวดมนต์

บทสวดมนต์นี้พิมพ์โดยผู้จัดทำ สำหรับญาติโยมและพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่สนใจเพื่อเป็นธรรมทาน ขออนุโมทนาต่อบุคคลผู้ใคร่ในการสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ขอส่วนกุศลผลบุญของธรรมทานนี้ จงประสบผลสำเร็จแห่งความปราถนาของข้าพเจ้าและทุกท่าน เจริญด้วยสิ่งที่ปราถนาด้วยเทอญ

 

1 ศีลปรมัตถบารมี
2 จุดมุ่งหมายในการอยู่ดิถีปริวาสกัมมัฏฐานและธุดงวัตร / คำสมาทาน
3 พระไตรลักษณ์คำกลอน / คำทักนิมิต / พุทธทำนาย / "ผู้ชี้ขุมทรัพย์"
4 ภาษิตธรรมของท่านพ่อบัณฑูรสิงห์ธรรมบัณฑิต (เจิม คุณาบุตร) วัดเกตุมดีศรีวราราม
5 กรรมวาจาเนื่องด้วยสีมา / คำสวดถอนสมานสังวาสสีมา / คำสมมติสมานสังวาสสีมา
6 คำขออัพภาน / กรรมวาจาให้อัพภาน
7 กรรมวาจาให้มานัตต์ / คำสมาทานมานัตต์ / คำบอกมานัตต์ / คำเก็บมานัตต์
8 คำขอมานัตต์ / คำสมาทานปริวาส / คำบอกสุทธันตปริวาส / บทขัดต้นตำนาน
9 วิธีขอปริวาสกรรมแบบ (สุทธันตปริวาส) / คำขอสุทธันตปริวาส / คำเก็บปริวาส
10 วิธีปริวาสกรรม (รัตติเฉท) / คำสมาทานธุดงค์ ๑๓ ข้อ / คาถามงกุฏพระพุทธเจ้า
11 การทำบุญ (กิจเบื้องต้น,การจัดสถานที่,เครื่องสักการะบูชา,การนิมนต์พระ ฯลฯ)
12 คำกล่าวอาราธนา บูชา ภาวนา ถวาย ๓ (ต้องภาวนาด้วยนะโม ๓ จบก่อนเสมอ)
13 คำกล่าวอาราธนา บูชา ภาวนา ถวาย ๒ (ต้องภาวนาด้วยนะโม ๓ จบก่อนเสมอ)
14 คำกล่าวอาราธนา บูชา ภาวนา ถวาย ๑ (ต้องภาวนาด้วยนะโม ๓ จบก่อนเสมอ)
15 คาถาบูชาพระพุทธสิหิงค์สุรสิงหนาทวรราชสกลโลกมหาบารมีเรืองฤทธิ์ (ตำนาน)
16 บทนมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ / พระพุทธภาษิต / พระพินัยกรรมของพระสังฆบิดา
17 บทสวดมนต์ตามแนวบารมีเจ้าคุณใหญ่พระศรีอาริยเมตไตย (วัดสวนพระโพธิสัตว์)
18 บทสวดมนต์ทำวัตรเย็น (เมื่อหัวหน้าจุดเทียนธูป พึงนั่งคุกเข่าประนมมือพร้อมกัน)
19 ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะวิธี / ธาตุปฏิกูละปัจจะเวกขะณะวิธี / ปัตติทานะคาถา
20 บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า (เมื่อหัวหน้าจุดเทียนธูป พึงนั่งคุกเข่าประนมมือพร้อมกัน)
21 คำนำเกี่ยวกับหนังสือสวดมนต์วัดทับคล้อ / ข้อแนะนำการกราบและนมัสการพระ
group sex porn