พระสังฆาธิการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๔ อีเมล
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
พระวิสุทธาธิบดี
พระธรรมรัตนดิลก

พระเทพญาณมุนี

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
(ช่วง วรปุญฺโญ)

เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
พระวิสุทธาธิบดี
(วีระ ภทฺทจารี ป.ธ.๙)

รองเจ้าคณะภาค ๔
พระธรรมรัตนดิลก
(เชิด จิตฺตคุตฺโต ป.ธ.๙)

รองเจ้าคณะภาค ๔
พระเทพญาณมุนี
(วิศิษฎ์ ปญฺญาปโชโต ป.ธ.๖)

รองเจ้าคณะภาค ๔