รายนามพระสังฆาธิการ จังหวัดกำแพงเพชร อีเมล

พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร (อมโร) ป.ธ.๘ ศษ.ม. (บริหารการศึกษา) ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
วัดคูยาง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทร. ๐-๕๕๗๑-๑๒๙๙ โทรสาร. ๐-๕๕๗๑-๗๘๐๕
พระศรีวชิราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร
พระครูบริหารขาณุลักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร

อำเภอเมืองกำแพงเพชร และกิ่งอำเภอโกสัมพี
เจ้าคณะอำเภอเมือง / โกสัมพีนคร พระมหาวิโรจน์ วิโรจโน ป.ธ.๗ วัดสว่างอารมณ์ โทร.๐-๕๕๗๙-๙๖๐๑
เลขานุการ เจ้าคณะอำเภอ พระปลัดสัญชัย นิสโภ วัดสว่างอารมณ์ โทร.๐-๙๕๖๘-๐๐๖๐
รองเจ้าคณะอำเภอ พระครูปัญญาวชิราภรณ์ วัดศรีปุณณาวาส โทร.๐-๕๕๗๓-๙๐๗๖
เลขานุการ รองเจ้าคณะอำเภอ. พระครูอาทรวชิโรวาท วัดไตรตรึงษาราม โทร.๐-๕๕๗๓-๙๑๓๐
เจ้าคณะตำบลในเมือง - สระแก้ว พระครูวิเชียรคุณโชติ วัดบาง โทร.๐-๕๕๗๑-๒๗๘๓
เจ้าคณะตำบลนครชุม พระครูสิริวชิราทร วัดคูยาง โทร.๐-๕๕๗๑-๑๒๙๙
เจ้าคณะตำบลทรงธรรม พระครูอุปถัมภ์วชิโรภาส วัดนิคมสหกรณ์ โทร.๐-๑๖๗๔-๑๔๑๒
เจ้าคณะตำบลหนองปลิง - ลานดอกไม้ พระครูวชิรปัญญากร วัดบ่อสามแสน โทร.๐-๕๕๗๑-๖๘๒๕
เจ้าคณะตำบลท่าขุนราม - นาบ่อคำ พระครูวิเชียรอัครธรรม วัดบ้านใหม่สุวรรณภูมิ โทร.๐-๗๒๐๔-๘๔๔๖
เจ้าคณะตำบล วังทอง - คลองแม่ลาย เขต๑ เจ้าอธิการเมฆ ติเมโฆ วัดวังทอง โทร.๐-๙๕๖๓-๖๙๒๘
เจ้าคณะตำบลวังทอง - คลองแม่ลาย เขต๒ พระครูโกศลวชิรกิจ วัดประดู่ลาย โทร.๐-๕๕๗๑-๔๒๑๙
เจ้าคณะตำบลไตรตรึงษ์ - ธำมรงค์ เขต๑ พระครูวชิรสุทธิกร วัดศรีสุทธาวาส โทร.๐-๖๒๐๕-๙๗๙๔
เจ้าคณะตำบลไตรตรึงษ์ - ธำมรงค์ เขต๒ พระครูอาทรวชิโรวาท วัดไตรตรึงษาราม โทร.๐-๕๕๗๓-๙๑๓๐
เจ้าคณะตำบลไตรตรึงษ์ - ธำมรงค์ เขต๓ เจ้าอธิการธงชัย สุมโน วัดวังประดา โทร.๐-๑๕๙๖-๕๖๘๗
เจ้าคณะตำบลคณฑี - เทพนคร เขต๑ พระครูวชิรผดุงศาสน์ วัดคณฑีศรีวชิราราม โทร.๐-๖๒๐๙-๙๔๗๔
เจ้าคณะตำบลคณฑี - เทพนคร เขต๒ พระครูวชิรปัญญาวุธ วัดท่าตะคร้อเขาทอง โทร.๐-๕๕๗๒-๙๔๔๒
เจ้าคณะตำบลคณฑี - เทพนคร เขต๓ พระครูวิบูลวชิรธรรม วัดมะกอกหวาน โทร.๐-๑๔๗๔-๘๔๗๒
เจ้าคณะตำบลอ่างทอง พระครูวชิรธรรมคุณ วัดอ่างทอง โทร.๐-๕๕๗๑-๔๙๑๓
เจ้าคณะตำบลนิคมฯทุ่งโพธิ์ทะเล พระครูโอภาสวชิรคุณ วัดมหาโพธิมงคล โทร.๐-๕๕๗-๓๖๐๖๑
เจ้าคณะตำบลโกสัมพี เขต๑ พระครูสุวชิราภรณ์ วัดโกสัมพี กิ่งอ.โกสัมพีนคร โทร.๐-๙๕๖๕-๖๘๕๘
เจ้าคณะตำบลโกสัมพี เขต๒ พระอธิการธรรมรัตน์ อิสิญาโณ วัดท่าคูณสามัคคีธรรม กิ่งอ.โกสัมพีนคร โทร.๐-๑๙๗๑-๒๘๗๙
เจ้าคณะตำบลลานดอกไม้ตก - เพชรชมภู พระครูอมรวชิรคุณ วัดอมฤต กิ่งอ.โกสัมพีนคร โทร.๐-๙๗๐๓-๕๗๘๙

อำเภอคลองลาน
เจ้าคณะอำเภอคลองลาน พระครูวัชรสีลสังวร วัดศรีสมบูรณ์ โทร.๐-๕๕๗๐-๑๑๓๙
เลขานุการ เจ้าคณะอำเภอ พระสมุห์สิทธิชัย วัดใหม่ธงชัย โทร.๐-๕๕๗๓-๕๔๓๑
เจ้าคณะตำบลคลองลานพัฒนา พระครูวิลาสวชิรธรรม วัดมอสำราญ โทร.๐-๕๕๗๓-๕๑๙๖
เจ้าคณะตำบลคลองน้ำไหล พระครูโสภิตวัชราทร วัดคลองลาน โทร.๐-๕๕๗๓-๕๒๔๗

อำเภอคลองขลุง และอำเภอปางศิลาทอง
เจ้าคณะอำเภอ คลองขลุง พระครูวิมลวชิรคุณ วัดศรีภิรมย์ โทร.๐-๕๕๗๘-๑๐๙๐
เลขานุการ เจ้าคณะอำเภอ พระดิเรก ธมฺมวโร วัดศรีภิรมย์ โทร.๐-๖๙๒๖๖๕๔๘
รองเจ้าคณะอำเภอ พระครูสันติวชิรธรรม วัดสันติวนาราม โทร.๐-๕๕๗๘-๑๒๓๘
เลขานุการ รองเจ้าคณะอำเภอ พระมงคล เกสโร วัดสันติวนาราม โทร.๐-๑๗๘๖๔๘๘๐
เจ้าคณะตำบล พระครูประกาศวชิรคุณ วัดถนนงาม โทร.๐-๕๕๗๘-๑๑๘๔
เจ้าคณะตำบลคลองขลุง พระครูอุดมวชิรกิตติ์ วัดถนนงาม โทร.๐-๕๕๗๘-๑๑๘๕
เจ้าคณะตำบลแม่ลาด พระครูนันทวชิโรดม วัดพรหมประดิษฐ์ โทร.๐-๑๘๘๘-๕๑๙๔
เจ้าคณะตำบลท่าพุทรา - วังบัว พระครูพัชรคุณาภรณ์ วัดคฤหบดีสงฆ์ โทร.๐-๕๕๗๘-๙๐๖๖
เจ้าคณะตำบลหัวถนน - คลองสมบูรณ์ พระครูวชิรธรรมโชติ วัดคลองเจริญราษฎร์บำรุง โทร.๐-๕๕๗๘-๙๑๕๗
เจ้าคณะตำบลท่ามะเชือ พระครูวิบูลวชิรกิจ วัดอยู่โนนมะกอก โทร.๐-๑๒๘๐-๙๑๑๐
เจ้าคณะตำบลวังแขม - วังยาง พระปลัดอุบล ถาวโร วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี โทร.๐-๕๕๗๒-๔๓๐๕
เจ้าคณะตำบลโพธิ์ทอง พระครูวชิรชัยวัฒน์ วัดหนองไผ่ อ.ปางศิลาทอง โทร.๐-๙๘๓๙-๒๐๗๗

อำเภอทรายทองวัฒนา
เจ้าคณะอำเภอทรายทองวัฒนา พระครูวชิรคุณพิพัฒน์ วัดถาวรวัฒนา(ใต้) โทร.๐-๑๗๒๗-๗๐๑๘
เลขานุการ เจ้าคณะอำเภอ พระครูวชิรสารนิวิฐ วัดบึงสำราญน้อย โทร.๐-๙๙๐๗-๔๒๘๒
เจ้าคณะตำบลทุ่งทราย - ทุ่งทอง พระครูโสภณวชิรกิตติ์ วัดแก้วศรีวิไล โทร.๐-๕๕๗๓-๒๒๓๕
เจ้าคณะตำบลถาวรวัฒนา พระครูวชิรสารนิวิฐ วัดบึงสำราญน้อย โทร. ๐-๙๙๐๗-๔๒๘๒

อำเภอไทรงาม
เจ้าคณะอำเภอไทรงาม พระครูโสภณวชิรากร วัดเนินสำราญ โทร.๐-๙๕๖๒-๙๒๙๗
เลขานุการ เจ้าคณะอำเภอ พระอธิการวิชัย ธมฺมทีโป วัดบ่อแก้ว โทร.๐-๖๒๑๕-๔๗๔๙
เจ้าคณะตำบลไทรงาม - หนองไม้กอง พระครูวชิรปัญโญภาส วัดไทรงามใต้ โทร.๐-๕๕๗๓-๗๒๐๒
เจ้าคณะตำบลหนองคล้า พระครูสุธรรมวชิรคุณ วัดเทพนิมิตมงคล โทร.๐-๕๕๗๓-๗๐๑๖
เจ้าคณะตำบลหนองทอง พระครูประดิษฐ์วชิรธรรม วัดเทพนิมิตมงคล โทร.๐-๖๒๑๓-๘๙๒๕
เจ้าคณะตำบลมหาชัย พระครูสุภัทรวชิรกิจ วัดเนินสำราญ โทร.๐-๙๕๖๕-๕๘๐๐
เจ้าคณะตำบลพานทอง - หนองแม่แตง พระครูกิตติวชิรมงคล วัดพานทอง โทร.๐-๑๙๗๒-๒๙๘๕

อำเภอขาณุวรลักษบุรี และกิ่งอำเภอบึงสามัคคี
เจ้าคณะอำเภอ ขาณุวรลักษบุรี พระครูบริหารขาณุลักษ์ วัดพัฒนราษฎร์บำรุง โทร. ๐-๕๕๗๗-๙๑๖๙
เลขานุการ เจ้าคณะอำเภอ พระครูพิศิษฎ์วัชรคุณ วัดหงษ์ทอง โทร.๐-๕๕๗๗-๑๒๙๙
รองเจ้าคณะอำเภอ พระครูวชิรธรรมธาดา วัดแสงสุริยาราม กิ่ง อ.บึงสามัคคี โทร.๐-๙๘๓๙-๕๕๙๒
เลขานุการ รองเจ้าคณะอำเภอ พระอัมพร ญานวุฑฺโฒ วัดแสงสุริยาราม โทร.๐-๗๒๐๑-๒๙๖๙
รองเจ้าคณะอำเภอ พระครูวชิรปริยัติคุณ วัดบุญมั่นศรัทธาราม โทร.๐-๑๗๘๕-๕๙๖๑
เลขานุการ รองเจ้าคณะอำเภอ พระมหาอธิคม อธิคโม วัดบุญมั่นศรัทธาราม โทร. ๐-๑๗๘๕-๕๙๖๑
เจ้าคณะตำบลบ่อถ้า เจ้าอธิการสำเริง ปาทีโป วัดส่องตาแล โทร.๐-๑๘๐๒-๓๓๒๑
เจ้าคณะตำบลสลกบาตร พระครูวชิรประภากร วัดสิงคาราม โทร.๐-๕๕๗๗-๑๒๙๙
เจ้าคณะตำบลวังชะพลู เขต๑ พระครูสิริปริยัติวิมล วัดบ้านไร่ โทร.๐-๑๗๒๖-๑๔๐๘
เจ้าคณะตำบลวังชะพลู เขต๒ พระครูพิศิษฎ์วัชรคุณ วัดหงษ์ทอง โทร. ๐-๕๕๗๗-๑๒๙๙
เจ้าคณะตำบลปางมะค่า พระครูโสภณปุญญวัชร วัดศรีไพศาล โทร.๐-๙๙๖๐-๒๘๓๕
เจ้าคณะตำบลโค้งไผ่ - วังหามแห เขต๑ พระครูประสิทธิ์วชิรธรรม วัดโค้งไผ่ โทร.๐-๕๕๗๒-๘๓๙๗
เจ้าคณะตำบลโค้งไผ่ - วังหามแห เขต๒ พระครูพิสุทธ์วัชรากร วัดด่านกรวด โทร.๐-๑๘๘๘๑๑๓๙
เจ้าคณะตำบลดอนแตง พระครูวชิรธรรมนันท์ วัดดอนแตง โทร.๐-๙๙๕๙-๗๔๓๒
เจ้าคณะตำบลยางสูง พระครูพิพิธวชิราทร วัดพัฒนราษฎร์บำรุง โทร.๐-๑๓๙๔-๒๕๔๒
เจ้าคณะตำบลแสนตอ - เกาะตาล พระครูโอภาสวชิรธรรม วัดสว่างอารมณ์ โทร.๐-๕๕๗๗-๙๐๒๐
เจ้าคณะตำบลป่าพุทรา เจ้าอธิการสมเกียรติ วัดสันติยาราม โทร.๐-๑๒๘๑-๐๐๖๙
เจ้าคณะตำบลวังชะโอน - บึงสามัคคี พระครูวิเชียรธรรมรังษี วัดชัยเคือง กิ่ง อ.บึงสามัคคี โทร.๐-๑๓๗๙-๖๐๒๒
เจ้าคณะตำบลระหาน - เทพนิมิต พระมหาน้อม นมการี ป.ธ.๗ วัดพัฒนราษฎร์บำรุง อ.ขาณุฯ โทร.๐-๙๘๕๗-๒๓๓๒

อำเภอพรานกระต่าย
เจ้าคณะอำเภอพรานกระต่าย พระครูวชิรปัญญาคุณ วัดกุฏิการาม โทร.๐-๕๕๗๖-๑๑๔๖
เลขานุการ เจ้าคณะอำเภอ พระครูวิศาลวชิรกิจ วัดกุฏิการาม โทร.๐-๕๕๗๖-๑๙๔๑
เจ้าคณะตำบลพรานกระต่าย พระครูวชิรธรรมทัต วัดไตรภูมิ โทร.๐-๕๕๗๖-๑๑๓๐
เจ้าคณะตำบลคุยบ้านโอง พระครูวชิรจันโทภาส วัดรัตนปทุม โทร.๐-๑๖๐๔-๗๑๕๙
เจ้าคณะตำบลท่าไม้ - วังควง พระมหาบุญสงค์ ญาณสํวโร วัดกุฏิการาม โทร.๐-๕๕๗๖-๑๑๔๖

อำเภอลานกระบือ
เจ้าคณะอำเภอลานกระบือ พระครูวชิรวราภรณ์ วัดราษฎร์บูรณะ อ.พรานกระต่าย โทร.๐-๑๖๐๔-๘๔๔๒
เลขานุการ เจ้าคณะอำเภอ พระมหาบุญเลี้ยง ปวรเมธี วัดแก้วสุริย์ฉาย โทร.๐-๑๙๖๒-๘๗๑๘
เจ้าคณะตำบลลานกระบือ เจ้าอธิการยี้ เมตฺติโก วัดแก้วสุริย์ฉาย โทร.๐-๑๔๗๔-๖๗๙๑
เจ้าคณะตำบลประชาสุขสันต์ เจ้าอธิการสำเภา นิพฺภโย วัดดงอีบุก โทร.๐-๙๕๖๘-๐๖๐

* ดำเนินการจัดทำ รวบรวมและปรับปรุงข้อมูลภาพและเนื้อหา รายนามพระสังฆาธิการ และ รายชื่อวัดในคณะภาค๔ โดย ผู้จัดทำเว็บไซท์วัดทับคล้อดอทคอม ท่านสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ทีมงานหรือติดต่อที่ผู้จัดทำ