รายชื่อวัดจังหวัดเพชรบูรณ์ อีเมล

จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย ๑๑ อำเภอ ๕๕๕ วัด

พระอารามหลวงในจังหวัด เพชรบูรณ์

วัดมหาธาตุ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ มหานิกาย พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ

วัดไพรสณฑ์ศักดาราม ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก มหานิกาย พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ

?

อำเภอเมืองเพชรบูรณ์อำเภอวิเชียรบุรี
วัดไตรภูมิต.ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดใหม่โคกเจริญม.4 ต.น้ำร้อน อ.วิเชียรบุรี
วัดทุ่งสะเดียงต.ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดเขาข้าหลวงม.5 ต.น้ำร้อน อ.วิเชียรบุรี
วัดประตูดาวต.ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดโคกกรวดม.8 ต.น้ำร้อน อ.วิเชียรบุรี
วัดพระแก้วต.ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดโคกสำราญม.4 ต.น้ำร้อน อ.วิเชียรบุรี
วัดเพชรวรารามต.ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดวังน้ำเย็นม.9 ต.น้ำร้อน อ.วิเชียรบุรี
วัดโพธิ์เย็นต.ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดอำพวันม.2 ต.น้ำร้อน อ.วิเชียรบุรี
วัดภูเขาดินต.ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดเทศประชารามม.3 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี
วัดมหาธาตุต.ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดภูศรีสวรรค์ม.2 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี
วัดหนองป่าพงม.4 ต.บ้านโคก อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดป่าแสงทองม.16 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี
วัดชัยพฤกษ์ม.3 ต.บ้านโคกง อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดโคกสว่างม.4 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี
วัดน้ำอ้อมม.6 ต.บ้านโคก อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดบ้านใหม่ม.7 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี
วัดโนนสว่างอารมณ์ม.1 ต.บ้านโคก อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดโพธิ์ทองม.2 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี
วัดโพธิ์กลางม.2 ต.บ้านโคก อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดวังไผ่ม.6 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี
วัดจันทร์นิมิตม.2 ต.บ้านโตก อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดหนองโปร่งม.8 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี
วัดบ้านพี้ศรีสุขม.5 ต.บ้านโตก อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดหนองไม้สอม.5 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี
วัดสว่างอารมณ์ม.1 ต.บ้านโตก อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดวิสุทธิมัคคารามม.8 ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี
วัดสะแกพนารามม.8 ต.บ้านโตก อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดอุดมมงคลม.1 ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี
วัดอินทร์เจริญม.4 ต.ป่าเลา อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดลำนารวยม.8 ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี
วัดดอกไม้ม.9 ต.ป่าเลา อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดสามแยกม.1 ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี
วัดทุ่งแจ้งม.5 ต.ป่าเลา อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดเสลินทรารามม.2 ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี
วัดโนนสุวรรณม.2 ต.ป่าเลา อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดห้วยชันม.4 ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี
วัดโพธิ์กลางม.3 ต.ป่าเลา อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดดงเข็มม.3 ต.สามแยก อ.วิเชียรบุรี
วัดยาวีเหนือม.1 ต.วังชมภู อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดวีรธรรมารามม.4 ต.สามแยก อ.วิเชียรบุรี
วัดช้างเผือกม.7 ต.วังชมภู อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดกลุ่มนครนายกม.4 ต.สามแยก อ.วิเชียรบุรี
วัดซับข่อยม.5 ต.วังชมภู อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดถ้ำแก้วม.1 ต.สามแยก อ.วิเชียรบุรี
วัดโนนประชาสรรค์ม.8 ต.วังชมภู อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดนิมิตธาราม.6 ต.สามแยก อ.วิเชียรบุรี
วัดบ้านหลุงม.6 ต.วังชมภู อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดพรมยามม.7 ต.สามแยก อ.วิเชียรบุรี
วัดยาวีใต้ม.1 ต.วังชมภู อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดไร่ตาพุฒม.9 ต.สามแยก อ.วิเชียรบุรี
วัดวังชมพูม.3 ต.วังชมภู อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดแก้วมณีม.11 ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี
วัดศิลาโมงม.8 ต.วังชมภู อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดตะกุดไผ่ม.6 ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี
วัดสามัคคีพัฒนารามม.3 ต.วังชมภู อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดไทรงามม.9 ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี
วัดแสนสุขม.2 ต.วังชมภู อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดพุเตยประสิทธิ์ม.4 ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี
วัดจิรวัฒนารามม.5 ต.ห้วยสะแก อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดพุเตยวนารามม.5 ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี
วัดชนะชิงชัยม.5 ต.ห้วยสะแก อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดโคกสง่าม.7 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี
วัดเนินสง่าม.9 ต.ห้วยสะแก อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดถนนโค้งม.2 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี
วัดเนินสบายม.5 ต.ห้วยสะแก อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดศรีธงชัยม.4 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี
วัดพิกุลทองม.13 ต.ห้วยสะแก อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดหนองกระทุ่มม.9 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี
วัดละหานม.10 ต.ห้วยสะแก อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดหนองสมบูรณ์ม.6 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี
วัดวังขอนม.6 ต.ห้วยสะแก อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดหนองหวายม.8 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี
วัดห้วยนาคม.4 ต.ห้วยสะแก อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดเกาะบรเพ็ดม.1 ต.บึงกระจับ อ.วิเชียรบุรี
วัดใหม่ชัยมงคลม.1 ต.ห้วยสะแก อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดบึงกระจับม.5 ต.บึงกระจับ อ.วิเชียรบุรี
วัดบุ่งกกเรียงม.1 ต.ห้วยใหญ่ อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดลำกระทิงทองม.2 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี
วัดศรีสญชัยม.2 ต.ห้วยใหญ่ อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดเขาวังเทพสถิตย์ม.13 ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี
วัดสะแกงามม.3 ต.ห้วยใหญ่ อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดโคกปรงม.2 ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี
วัดสนธิกรประชารามม.3 ต.สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดทุ่งใหญ่ม.5 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี
วัดสังกิจจารามม.2 ต.สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดในเรืองศรีม.1 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี
วัดบ้านไร่ม.8 ต.สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดบุญชัย??ม.4 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี
วัดโบสถ์ชนะมารม.3 ต.สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดบุมะกรูดม.8 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี
วัดไร่เหนือม.4 ต.สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดประชานิมิตม.7 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี
วัดสนามบินม.4 ต.สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดป่าเรไรทองม.3 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี
วัดยางลาดม.1 ต.ระวิง อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดมาบสมอม.14 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี
วัดระวิงม.4 ต.ระวิง อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดวิเชียรบำรุงม.13 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี
วัดเกาะแก้วม.4 ต.นายม อ. เมืองเพชรบูรณ์อำเภอศรีเทพ
วัดจันทร์ม.6 ต.นายม อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดรักไทยม.12 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ
วัดถ้ำน้ำบังม.8 ต.นายม อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดป่าสระแก้วม.5 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ
วัดโบสถ์โพธิ์ทองม.2 ต.นายม อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดโคกสะแกลาดม.4 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ
วัดพระนอนม.2 ต.นายม อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดท่าไม้ทองม.7 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ
วัดเสาธงทองม.4 ต.นายม อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดธุตังคารามม.8 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ
วัดกกไทรม.9 ต.นาป่า อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดบึงศรีเทพรัตนารามม.6 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ
วัดเฉลียงลับม.6 ต.นาป่า อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดโพธิ์ทองม.3 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ
วัดกุฎีดาวม.5 ต.นาป่า อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดแม่น้ำแควป่าสักม.9 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ
วัดดาวเรืองม.1 ต.นาป่า อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดศรีเทพม.5 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ
วัดโนนศรีแก้วม.2 ต.นาป่า อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดอุทุมพรวนาวาสม.2 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ
วัดโนนสวรรค์บ้านชอนม.4 ต.นาป่า อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดหนองไฮม.1 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ
วัดปากน้ำม.8 ต.นาป่า อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดโคกหิน ?ม.9 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ
วัดปากน้ำ(ตะวันตก)ม.5 ต.นาป่า อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดทุ่งเศรษฐีม.10 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ
วัดป่าสักเรไรม.2 ต.นาป่า อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดร่องหอยม.11 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ
วัดเวฬุวนารามม.3 ต.นาป่า อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดวังกำแพงม.7 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ
วัดสามสวนม.7 ต.นาป่า อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดวังขามม.3 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ
วัดสามมัคคีชัยม.8 ต.นาป่า อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดศรีเทพม.12 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ
วัดทุ่งเรไรม.1 ต.ชอนไพร อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดสระกรวดม.1 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ
วัดโพธิ์ทองม.3 ต.ชอนไพร อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดสว่างสามัคคีม.2 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ
วัดวารีวงค์ม.5 ต.ชอนไพร อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดเกาะแก้ววนารามม.6 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ
วัดศิลาดอกไม้ม.4 ต.ชอนไพร อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดเขาคลังม.8 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ
วัดอุดมมังคลารามม.6 ต.ชอนไพร อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดคลองดู่ม.11 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ
วัดดงมูลเหล็กม.1 ต.ดงมูลเหล็ก อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดเทพนิมิตวรารามม.1 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ
วัดราษฎร์บูรณะม.2 ต.ดงมูลเหล็ก อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดม่วงชุมม.4 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ
วัดลำป่าสักมูลม.7 ต.ดงมูลเหล็ก อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดมอดินแดงม.3 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ
วัดสว่างอารมณ์ม.1 ต.ดงมูลเหล็ก อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดวังขอนม.10 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ
วัดตะเบาน้อยม.3 ต.ตะเบาะ อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดวังไทรม.13 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ
วัดโนนสว่างจันทร์ม.1 ต.ตะเบาะ อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดหนองสรวงม.2 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ
วัดโนนสว่างอารมณ์ม.7 ต.ตะเบาะ อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดซับหินเพลิงม.8 ต.โคกสะอาด อ.ศรีเทพ
วัดป่าเรไรม.4 ต.ตะเบาะ อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดตาคลีภิรมย์ม.12 ต.โคกสะอาด อ.ศรีเทพ
วัดวารีวนารามม.6 ต.ตะเบาะ อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดราษฎร์บำรุงม.6 ต.โคกสะอาด อ.ศรีเทพ
วัดจอมศรีม.6 ต.น้ำร้อน อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดศิริมงคลม.1 ต.โคกสะอาด อ.ศรีเทพ
วัดทักษิณารามม.1 ต.น้ำร้อน อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดบ่อมะกักม.6 ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ
วัดทุ่งหินปูนม.4 ต.น้ำร้อน อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ม.3 ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ
วัดโนนน้ำร้อนม.2 ต.น้ำร้อน อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดสันติธรรมม.4 ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ
วัดราษฎร์บำรุงม.3 ต.น้ำร้อน อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดห้วยทรายทองม.1 ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ
วัดโนนป่าลวกม.16 ต.ท่าพล อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดสมโภชกรุงฯ 200 ปีม.10 ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ
วัดอาคเนย์ม.6 ต.ท่าพล อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดกุดตาแร้วม.7 ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ
วัดช้างเผือกต.ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดนาสนุ่นม.2 ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ
วัดบูรพาโพธิ์ทองม.3 ต.ท่าพล อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดบ้านนาสามัคคีม.4 ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ
วัดเทพสโมสรม.1 ต.ท่าพล อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดพิกุลทองม.3 ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ
วัดโนนศรัทธาชุมม.7 ต.ท่าพล อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดหนองบัวม.6 ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ
วัดโพธิ์กลางม.13 ต.ท่าพล อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดซับน้อยพัฒนาม.5 ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ
วัดโพธิ์งามม.5 ต.ท่าพล อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดรังย้อยม.1 ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ
วัดศรีชมภูม.9 ต.ท่าพล อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดหนองบังเริงม.11 ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ
วัดโนนสว่างม.1 ต.นางั่ว อ. เมืองเพชรบูรณ์วัดหนองย่างทอยม.3 ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ
วัดโพธิ์กลางม.3 ต.นางั่ว อ. เมืองเพชรบูรณ์??
วัดโพธิ์สว่างม.8 ต.นางั่ว อ. เมืองเพชรบูรณ์??
วัดราษฎร์ศรัทธาม.6 ต.นางั่ว อ. เมืองเพชรบูรณ์??
อำเภอหล่มสักอำเภอชนแดน
วัดทุ่งจันทร์สมุทรต.หล่มสัก อ.หล่มสักวัดพระพุทธบาทชนแดนม.4 ต.ชนแดน อ.ชนแดน
วัดประชุมคงคารามต.หล่มสัก อ.หล่มสักวัดสว่างอรุณม.1 ต.ชนแดน อ.ชนแดน
วัดโพธิ์ศรีสองครม.3 ต.หล่มสัก อ.หล่มสักวัดทรัพย์พุทธาม.4 ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน
วัดไพรสณฑ์ศักดารามต.หล่มสัก อ.หล่มสักวัดญาณเมธีม.8 ต.ดงขุย อ.ชนแดน
วัดศรีบุญเรืองต.หล่มสัก อ.หล่มสักวัดดงเสือเหลืองม.7 ต.ดงขุย อ.ชนแดน
วัดศรีมงคลต.หล่มสัก อ.หล่มสักวัดเนินสะอาดม.1 ต.ดงขุย อ.ชนแดน
วัดสามัคคีวัฒนาต.หล่มสัก อ.หล่มสักวัดหนองระมานม.6 ต.ดงขุย อ.ชนแดน
วัดโป่งช้างม.11 ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสักวัดดงขุยม.8 ต.ดงขุย อ.ชนแดน
วัดศรีเจริญชัย??ม.6 ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสักวัดทุ่งโตนดม.9 ต.ดงขุย อ.ชนแดน
วัดโฆษาม.2 ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสักวัดบุ่งคล้าม.1 ต.ดงขุย อ.ชนแดน
วัดศรีสองครม.5 ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสักวัดวารีล้อมม.5 ต.ดงขุย อ.ชนแดน
วัดท่ามะกล้วยม.3 ต.วัดป่า อ.หล่มสักวัดวารีวงษ์ม.4 ต.ดงขุย อ.ชนแดน
วัดเทศาวาสม.2 ต.วัดป่า อ.หล่มสักวัดสว่างเนตรม.2 ต.ดงขุย อ.ชนแดน
วัดทุ่งวารีลาภอุดม??ม.1 ต.วัดป่า อ.หล่มสักวัดเขาน้อยรังแตนม.3 ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน
วัดบุ่งยางม.4 ต.วัดป่า อ.หล่มสักวัดหนองกลอยม.5 ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน
วัดอรุญญาศรีม.1 ต.วัดป่า อ.หล่มสักวัดเขาสักม.4 ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน
วัดชลประทานม.4 ต.สักหลง อ.หล่มสักวัดคลองตะเคียนม.6 ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน
วัดป่าห้วยซ้อนม.7 ต.สักหลง อ.หล่มสักวัดเนินสว่างม.2 ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน
วัดจอมแจ้งสว่างอารมณ์ม.1 ต.สักหลง อ.หล่มสักวัดโป่งนกแก้วม.7 ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน
วัดไตรภูมิม.3 ต.สักหลง อ.หล่มสักวัดสันติสุขารามม.1 ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน
วัดศรีสมบูรณ์ม.5 ต.สักหลง อ.หล่มสักวัดเขาบ่อทองม.10 ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน
วัดสันติวัฒนาม.2 ต.สักหลง อ.หล่มสักวัดวังปลาช่อนม.2 ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน
วัดท่าแร่ม.8 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสักวัดหนองโกม.14 ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน
วัดน้ำก้ออินเตชวราราม ม.3 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสักวัดกุฎีพระม.4 ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน
วัดโนนทองม.10 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสักวัดจันทรารามม.8 ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน
วัดโพธารามม.7 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสักวัดดงแขวนม.6 ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน
วัดศรีสำราญม.6 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสักวัดทรัพย์เจริญผลม.7 ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน
วัดสว่างยางคำม.2 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสักวัดทุ่งสว่างม.6 ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน
วัดสว่างอารมณ์ม.1 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสักวัดโพธิ์เตี้ยม.3 ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน
วัดหนองปลาซิวม.11 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสักวัดราษฎร์สุขเกษมม.5 ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน
วัดศรีเจริญหลม.1 ต.หนองสว่าง่ อ.หล่มสักวัดศิริรัตน์วนารามม.1 ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน
วัดสว่างอารมณ์ม.3 ต.หนองสว่าง อ.หล่มสักวัดธรรมรัตนารามม.3 ต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน
วัดเทวราชกุญชรม.7 ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสักวัดวังรวกม.1 ต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน
วัดจอมมณีม.9 ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสักวัดเขาคณฑาม.5 ต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน
วัดปากห้วยขอนแก่น ?ม.6 ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสักวัดถ้ำมงคลม.4 ต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน
วัดท่ากกแกม.4 ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสักวัดสำราญราษฎร์สามัคคี ม.2 ต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน
วัดลัฏฐิวนารามม.2 ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสักวัดสิรินทารามม.3 ต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน
วัดศรีจันทรารามม.8 ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสักวัดเขาน้อยม.4 ต.ลาดแค อ.ชนแดน
วัดศรีสมพรม.1 ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสักวัดเขาแม่แก่ม.3 ต.ลาดแค อ.ชนแดน
วัดศรีสะอาดวรารามม.2 ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสักวัดคลองบนม.11 ต.ลาดแค อ.ชนแดน
วัดขามเรียงม.5 ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสักวัดดงลานม.2 ต.ลาดแค อ.ชนแดน
วัดงิ้วงามโนนสว่างม.2 ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสักวัดลาดแคม.5 ต.ลาดแค อ.ชนแดน
วัดนาแซงน้อยม.8 ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสักวัดวังกำแพงสามัคคีธรรม ม.7 ต.ลาดแค อ.ชนแดน
วัดโพธิ์ศรีสามัคคีม.6 ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสักวัดเขาปูนศรัทธารามม.4 ต.ลาดแค อ.ชนแดน
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรมม.1 ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสักวัดใหม่ถ้ำแก้วม.7 ต.ลาดแค อ.ชนแดน
วัดศรีจันทร์พัฒนารามม.4 ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสักวัดใหม่สามัคคีธรรมม.6 ต.ลาดแค อ.ชนแดน
วัดโพธิ์งามม.7 ต.น้ำก้อ อ.หล่มสักวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมม.8 ต.ลาดแค อ.ชนแดน
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรมม.8 ต.น้ำก้อ อ.หล่มสักวัดน้ำพุสามัคคีม. 2 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน
วัดศรีชมชื่นม.4 ต.น้ำก้อ อ.หล่มสักวัดวังมะปรางม.16 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน
วัดสันติวิหารม.5 ต.น้ำก้อ อ.หล่มสักวัดศาลาลายม.1 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน
วัดไทรย้อยม.10 ต.น้ำชุน อ.หล่มสักวัดสระประทุมทองม.2 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน
วัดธรรมสมาคมม.6 ต.น้ำชุน อ.หล่มสักอำเภอหล่มเก่า
วัดน้ำชุนวารีม.5 ต.น้ำชุน อ.หล่มสักวัดนิรมลวัฒนาม.5 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า
วัดโนนสว่างอารมณ์ม.2 ต.น้ำชุน อ.หล่มสักวัดม่วงชุมม.9 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า
วัดราษฎร์ประดิษฐ์วราราม?ม.1 ต.น้ำชุน อ.หล่มสักวัดวังเวินม.12 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า
วัดโพธิ์งอยม.9 ต.น้ำชุน อ.หล่มสักวัดศรีสุมังค์ม.4 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า
วัดสว่างแสนจันทร์ม.4 ต.น้ำชุน อ.หล่มสักวัดตาลม.3 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า
วัดใหม่ไทยพัฒนาม.12 ต.น้ำชุน อ.หล่มสักวัดทุ่งธงไชยม.11 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า
วัดห้วยแสนงาม.13 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสักวัดหนองบัวแก้วม.1 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า
วัดชัยทองม.6 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสักวัดสระเกศ ??ม.5 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า
วัดเทวราชกุญชรม.7 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสักวัดศรีมงตลม.2 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า
วัดโนนสมบูรณ์ม.5 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสักวัดตาดกลอยใต้ม.4 ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า
วัดโนนสว่างม.8 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสักวัดศรีสุมังคลารามม.3 ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า
วัดโพธิ์ศรีธรรมารามม.2 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสักวัดเนินสว่างวังขอนม.1 ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า
วัดสว่างโพธารามม.4 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสักวัดมุจรินทร์ม.2 ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า
วัดสว่างอรุณม.3 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสักวัดกกกะทอนม.4 ต.นำซำ อ.หล่มเก่า
วัดจอมแจ้งม.2 ต.น้ำเฮี้ย อ.หล่มสักวัดจอมแจ้งม.2 ต.นำซำ อ.หล่มเก่า
วัดเนินแก้วสว่างสีทองม.4 ต.น้ำเฮี้ย อ.หล่มสักวัดแก่งเสี้ยวม.5 ต.นำซำ อ.หล่มเก่า
วัดโคกเจริญม.7 ต.บ้านโสก อ.หล่มสักวัดศรีบุญเรืองม.6 ต.นำซำ อ.หล่มเก่า
วัดโพนชัยม.7 ต.บ้านโสก อ.หล่มสักวัดแก้วพัฒนารามม.3 ต.นำซำ อ.หล่มเก่า
วัดเนินโกกน้อยม.5 ต.บ้านโสก อ.หล่มสักวัดเนินสว่างอีเลิศม.8 ต.นำซำ อ.หล่มเก่า
วัดศรีทัศน์ม.8 ต.บ้านโสก อ.หล่มสักวัดโพธิ์ศรีม.5 ต.นาแซง อ.หล่มเก่า
วัดศรีษะเกตุม.2 ต.บ้านโสก อ.หล่มสักวัดขามตากม.1 ต.นาแซง อ.หล่มเก่า
วัดสว่างอารมณ์ม.12 ต.บ้านโสก อ.หล่มสักวัดธาตุพลแพงม.2 ต.นาแซง อ.หล่มเก่า
วัดโสมนัสม.1 ต.บ้านโสก อ.หล่มสักวัดประชิตกัลยาณมุนีม.6 ต.นาแซง อ.หล่มเก่า
วัดตูมคำมณีม.5 ต.บ้านหวาย อ.หล่มสักวัดทรายงามม.5 ต.นาแซง อ.หล่มเก่า
วัดศรีวิชัยม.5 ต.บ้านหวาย อ.หล่มสักวัดศรีไวย์ม.7 ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า
วัดประเชชัยม.7 ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสักวัดนันทชาติม.5 ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า
วัดศรีธรรมาม.8 ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสักวัดโพธิ์เย็นม.2 ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า
วัดศรีภูมิม.3 ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสักวัดขามชุมม.3 ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า
วัดเปือยงามม.4 ต.บ้านไร่ อ.หล่มสักวัดศรีมงคลม.3 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า
วัดขามเรียงม.2 ต.ฝายนาแซง อ.หล่มสักวัดโพธิ์ทองม.5 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า
วัดโพธิ์ตากม.3 ต.ฝายนาแซง อ.หล่มสักวัดภูปูนม.1 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า
วัดศรีชมชื่นม.1 ต.ฝายนาแซง อ.หล่มสักวัดจอมศรีม.10 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า
วัดสำราญรมย์ม.2 ต.ฝายนาแซง อ.หล่มสักวัดศรีฐานม.9 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า
วัดเกาะสวรรค์ม.6 ต.ลานป่า อ.หล่มสักวัดอรัญวารีม.13 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า
วัดบ้านไร่สว่างอารมณ์ม.8 ต.ลานป่า อ.หล่มสักวัดโพนทองม.11 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า
วัดพรศรัทธารามม.5 ต.ลานป่า อ.หล่มสักวัดโป่งสามขาม.1 ต.ศิลา อ.หล่มเก่า
วัดโพธิ์กลางม.7 ต.ลานป่า อ.หล่มสักวัดวังก้นหวดม.4 ต.ศิลา อ.หล่มเก่า
วัดราชธานีม.6 ต.ลานป่า อ.หล่มสักวัดโพธิ์ตากม.6 ต.ศิลา อ.หล่มเก่า
วัดใหม่ประทานพรม.3 ต.ลานป่า อ.หล่มสักวัดศิลาจารย์ม.6 ต.ศิลา อ.หล่มเก่า
วัดถ้ำสมบัติม.8 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสักวัดโพธิ์ชุมม.8 ต.ศิลา อ.หล่มเก่า
วัดทรายทองม.4 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสักวัดหนองเขียวราษฎร์สามัคคี ม.9 ต.ศิลา อ.หล่มเก่า
วัดธารทิพย์ม.10 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสักวัดเนินสว่างราษฎร์ศรัทธา ม.4 ต.ศิลา อ.หล่มเก่า
วัดโนนทองม.1 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสักวัดห้วยข่อย (โพธิ์เย็น)ม.7 ต.ศิลา อ.หล่มเก่า
วัดโพธิ์เย็นม.2 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสักวัดศรีบุญเรืองม.3 ต.ศิลา อ.หล่มเก่า
วัดชัยมงคลม.1 ต.ปากช่อง อ.หล่มสักวัดโพธิ์ชัยม.8 ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า
วัดน้ำคำเหนือม.5 ต.ปากช่อง อ.หล่มสักวัดโพธิ์เย็นม.6 ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า
วัดโนนสมพรม.7 ต.ปากช่อง อ.หล่มสักวัดโพธิ์ไทรม.9 ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า
วัดปากออกม.9 ต.ปากช่อง อ.หล่มสักวัดหินแก้วม.1 ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า
วัดวังยาวม.6 ต.ปากช่อง อ.หล่มสักวัดสีบานเย็นม.5 ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า
วัดศรีจันดาธรรมม.12 ต.ปากช่อง อ.หล่มสักวัดบรรพตยอดฟ้าวนาราม ม.7 ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า
วัดศรีจำปาทองม.4 ต.ปากช่อง อ.หล่มสักวัดศรีชมชื่นม.2 ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า
วัดศรีทองม.3 ต.ปากช่อง อ.หล่มสักวัดดอนไชยม.10 ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า
วัดศรีแสนคำม.10 ต.ปากช่อง อ.หล่มสักวัดศิลามงคลม.3 ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า
วัดแก้วสว่างม.6 ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสักวัดท่าผูม.7 ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า
วัดทุ่งสว่างนาจารย์ม.8 ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสักวัดลัฎฐิวันม.2 ต.นาเกาะ อ.หล่มเก่า
วัดโนนศรีแก้วม.6 ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสักวัดศรีมงคลม.2 ต.นาเกาะ อ.หล่มเก่า
วัดมะเดื่องามม.7 ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสักวัดม่วงเย็นม.4 ต.นาเกาะ อ.หล่มเก่า
วัดศรีเมืองม.1 ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสักวัดห้วยแล้งม.5 ต.นาเกาะ อ.หล่มเก่า
วัดหลักเมืองพัฒนารามม.11 ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก??
วัดหัวนาม.4 ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก??
วัดชัยมงคลม.10 ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก??
อำเภอหนองไผ่อำเภอน้ำหนาว
วัดหนองไผ่ใต้ม.1 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่วัดนาพ่อสองม.5 ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว
วัดเขาดินม.3 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่วัดห้วยหญ้าเครือม.1 ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว
วัดวิมุตตารามม.2 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่วัดซำม่วงม.5 ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว
วัดหนองไผ่พิทยารามม.7 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่วัดศรีสมพรม.2 ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว
วัดเขาถ้ำโถม.1 ต.ห้วยโป่ง อ.หนองไผ่วัดกกกะบกม.1 ต.โคกมน อ.น้ำหนาว
วัดราษฎร์ศรัทธารามม.3 ต.ห้วยโป่ง อ.หนองไผ่วัดโคกมนม.2 ต.โคกมน อ.น้ำหนาว
วัดใหม่สามัคคีม.4 ต.ห้วยโป่ง อ.หนองไผ่วัดห้วยสนามทรายม.6 ต.โคกมน อ.น้ำหนาว
วัดประชาบำรุงม.2 ต.ห้วยโป่ง อ.หนองไผ่วัดครองยุตม.5 ต.หลักด่าน อ.น้ำหนาว
วัดปู่จ้าวม.5 ต.ห้วยโป่ง อ.หนองไผ่วัดโนนชาติสามัคคีม.4 ต.หลักด่าน อ.น้ำหนาว
วัดอภัยมณีรัตน์ม.5 ต.ห้วยโป่ง อ.หนองไผ่วัดหลักด่านม.2 ต.หลักด่าน อ.น้ำหนาว
วัดซอกซายม.2 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่อำเภอเขาค้อ
วัดนาเฉลียงม.6 ต.นาเฉลียง่ อ.หนองไผ่วัดเขาค้อพัฒนารามม.8 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ
วัดเนินร่มโพธิ์ม.9 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่วัดแคมป์สนม.9 ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ
วัดโพธิ์ทองม.4 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่วัดห้วยไผ่ม.2 ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ
วัดราษฎร์สามัคคีธรรมม.5 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่วัดบ้านนายาวม.2 ต.ทุ่งสมอ อ.เขาค้อ
วัดวังลีม.1 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่วัดทุ่งสมอม.4 ต.ทุ่งสมอ อ.เขาค้อ
วัดหนองไลย์ม.7 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่วัดเสลียงแห้งม.3 ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ
วัดนิลาวรรณประชาราม ม.4 ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่อำเภอบึงสามพัน
วัดวังสะตือม.1 ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่วัดซับสมอทอดม.2 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน
วัดนาข้าวดอม.5 ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่วัดทรัพย์เกษตรม.9 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน
วัดวังโบสถ์ม.6 ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่วัดทรัพย์เกษตร(ใน)ม.9 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน
วัดสระหมื่นเชียงม.3 ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่วัดบรรพตารามม.7 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน
วัดราษฎร์บำรุงสามัคคีธรรม ม.4 ต.กองทูล อ.หนองไผ่วัดบึงสามพัน(บน)ม.8 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน
วัดชัยมงคลม.5 ต.กองทูล อ.หนองไผ่วัดบึงสามพัน(ล่าง)ม.5 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน
วัดธรรมเสมาม.2 ต.กองทูล อ.หนองไผ่วัดราหุลม.4 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน
วัดวังชงโคม.1 ต.กองทูล อ.หนองไผ่วัดเวียงโพธิ์งามม.6 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน
วัดใหม่สามัคคีธรรมม.7 ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่วัดเขาเจริญธรรมม.9 ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน
วัดสว่างคงคาม.2 ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่วัดโคกยาวม.1 ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน
วัดทุ่งเรไรม.5 ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่วัดถ้ำวังนางม.8 ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน
วัดหนองม่วงม.11 ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่วัดโรงวัวม.9 ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน
วัดเขาแก้วโพธิ์ทองม.1 ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่วัดหนองแจงม.2 ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน
วัดตะเคียนงามม.2 ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่วัดอู่เรือม.12 ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน
วัดโนนสว่างม.4 ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่วัดดาวนิมิตม.7 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน
วัดลำกงม.3 ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่วัดโคกตายอม.2 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน
วัดสินธนารามม.6 ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่วัดโคกสะอาดม.9 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน
วัดท่าด้วงม.8 ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่วัดราษฎร์เจริญสามัคคีธรรม??ม.6 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน
วัดโนนดู่ม.6 ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่วัดโคกกรวดม.13 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน
วัดวังสงวนเหนือม.4 ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่วัดซับบอนม.10 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน
วัดโคกเจริญ ม.1 ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่วัดพิกุลบุญนาคม.1 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน
วัดตีบใต้ ม.2 ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่วัดรัตนารามม.7 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน
วัดโพธิ์เย็นม.5 ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่วัดสิริรัตนารามม.4 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน
วัดซับชมภู ม.8 ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่วัดหนองแดงม.12 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน
วัดคงสมโภชน์ม.1 ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่วัดหนองพลวงม.3 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน
วัดคลองกระโบนม.4 ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่วัดซับไพรวัลย์ม.4 ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน
วัดเจริญศรัทธาราษฎร์ม.7 ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่วัดซับไม้แดง(เก่า)ม.2 ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน
วัดน้ำวิ่งม.2 ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่วัดซับไม้แดง(ใหม่)ม.2 ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน
วัดบ้านโภชน์ม.9 ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่วัดยุบใหญ่ศรีเจริญธรรม ม.7 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน
วัดโพธิ์เจดีย์ลอยม.3 ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่วัดวังพิกุลม.6 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน
วัดบ้านสระเกษม.6 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่วัดหนองมะค่าม.7 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน
วัดจันทรารามม.5 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่วัดศรีมงคลม.1 ต.ศรีมงคล อ.บึงสามพัน
วัดเพชรารามม.2 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่วัดพญาวังม.1 ต.พญาวัง อ.บึงสามพัน
วัดยางงาม ม.1 ต.ยางงาม อ.หนองไผ่อำเภอวังโป่ง
วัดปากตกสามัคคีม.8 ต.ยางงาม อ.หนองไผ่วัดเกตุสามัคคีธรรมม.10 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง
วัดบ้านวังเหวม.4 ต.ยางงาม อ.หนองไผ่วัดไร่ฝายน้อยม.9 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง
วัดโรงบ่มม.3 ต.ยางงาม อ.หนองไผ่วัดใหม่สามัคคีธรรมม.11 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง
วัดลำพาด ม.4 ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่วัดอรัญญาวาสม.1 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง
วัดขอนยางขวางม.1 ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่วัดกุดเป้าม.9 ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง
วัดบ้านกลางม.3 ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่วัดป่าไพบูลย์ม.4 ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง
วัดโคกพัฒนาราม ม.5 ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่วัดผดุงราษฎร์ม.1 ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง
วัดเนินมะค่าน้อย ม.3 ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ วัดราษฏร์ศรัทธารามม.8 ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง
??วัดวารีวรารามม.7 ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง
??วัดศรีเจริญม.6 ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง
??วัดสว่างสามัคคีม.2 ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง
??วัดทรายทองวนารามม.4 ต.วังหิน อ.วังโป่ง
??วัดไทรงามสามัคคีม.1 ต.วังหิน อ.วังโป่ง
??วัดเนินศิลาเพชรม.7 ต.วังหิน อ.วังโป่ง
??วัดยางงามม.3 ต.วังหิน อ.วังโป่ง
??วัดราษฎร์ศรัทธารามม.6 ต.วังหิน อ.วังโป่ง
??วัดปัญจขันธ์ม.7 ต.วังศาล อ.วังโป่ง
??วัดป่าไพศาลม.5 ต.วังศาล อ.วังโป่ง
??วัดภูเขาทองม.6 ต.วังศาล อ.วังโป่ง
??วัดสว่างสันติวรรณม.5 ต.วังพลับ อ.วังโป่ง
??วัดคลองน้ำคัน (คลองน้ำคันสามัคคี) ม.2 ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง
??วัดวังไทรทอง (ไทรทองวนาราม) ม.1 ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง
??วัดอรุณรัศมีม.1 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง