รายนามพระสังฆาธิการ จังหวัดเพชรบูรณ์ อีเมล

พระราชพัชราภรณ์ (สุรินทร์ ชุตินฺธโร) ปธ.๗ ปริญญาโท เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. ๐๕๖ - ๗๑๑๒๑๕
พระปริยัติพัชราภรณ์ (สุพจน์ ปญญาธโร) ป.ธ.๖, ปริญญาโท (M.eD. การบริหารการศึกษา) ผู้จัดการโรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม

อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
เจ้าคณะอำเภอเมือง พระครูพัชรธรรมโสภิต ชุติปญโญ พ.กศ. นธ.เอก วัดมหาธาตุ
เจ้าคณะตำบลดงมูลเหล็ก พระครูสันตคิพัชรสาร วัดดงมูลเหล็ก โทร ๐๗-๒๐๗๕๒๘๔
เจ้าคณะตำบลห้วยสะแก เจ้าอธิการวิษณุ วัดเนินสง่า โทร ๐๕-๙๑๓๔๔๕๘
เจ้าคณะตำบลนาป่า พระครูวัชรสารโกวิท วัดสามพาน โทร ๐๕๖-๗๔๐๐๔๑
เจ้าคณะตำบลระวิง พระครูประทีปพัชธรรม วัดยางแหลม โทร ๐๑-๐๓๙๔๘๖๕
เจ้าคณะตำบลนายม พระวิบูลพัชรธรรม วัดเสาธงทอง โทร ๐๕๖-๕๖๘๐๘๖
เจ้าคณะตำบลในเมือง พระสมุห์โพธิพงศ์ วัดภูเขาดิน โทร ๐๙-๒๑๒๒๗๓๕
เจ้าคณะตำบลวังชมภู พระครูพิศาลพัชรธรรม วัดยาวีเหนือ โทร ๐๕๖-๖๖๘๓๑๔
เจ้าคณะตำบลนางั่ว พระครูจันทพัชโรภาส วัดคลองสาร โทร ๐๙-๕๓๘๗๘๖๖
เจ้าคณะตำบลบ้านโตก พระครูปัญญาพัชราศัย วัดสะแกพนาราม โทร ๐๖-๙๓๔๗๑๑๕
เจ้าคณะตำบลท่าพล พระครูโพธิพัชรธรรม วัดโพธิ์กลาง โทร ๐๑-๙๖๒๔๐๙๖
เจ้าคณะตำบลในเมือง พระครูอุดมพัชรธรรม วัดมหาธาตุ โทร ๐๕๖-๗๔๔๑๘๔
เจ้าคณะตำบลในเมือง พระสายัณห์ วัดทุ่งสะเดียง โทร ๐๕๖-๗๒๑๑๒๑๖

อำเภอวิเชียรบุรี
เจ้าคณะอำเภอวิเชียรบุรี พระครูอดุลพัชราภรณ์ ถาวโร ป.๔ นธ.เอก วัดประชานิมิต
รองเจ้าคณะอำเภอวิเชียรบุรี พระครูโสภณวชิราภรณ์ กิตฺติโสภโณ ป.๔ นธ.เอก วัดป่าเรไรทอง
เจ้าคณะตำบลโคกปรง เจ้าอธิการเกียรติศักดิ์ วัดโคกปรง
เจ้าคณะตำบลท่าโรง พระครูพัชรปุญญาภรณ์ วัดบุญชัย
รองเจ้าคณะตำบลบึงกระจับ พระครูสิริพัชรกิจ วัดบึงกระจับ
เจ้าคณะตำบลท่าโรง พระครูเกษมพัชรกิจ วัดในเรืองศรี
รองเจ้าคณะตำบลบ่อรัง พระครูพัชรธรรมุเทศก์ วัดโคกสว่าง
เจ้าคณะตำบลสระประดู่ พระครูวิเชียรธีรธรรม วัดสามแยก
เจ้าคณะตำบลสามแยก พระครูธีรพัชโรภาส วัดพรหมยาม
เจ้าคณะตำบลพุเตย เจ้าอธิการคำพงษ์ วัดหนองกระทุ่ม
เจ้าคณะตำบลพุขาม เจ้าอธิการสุทิน วัดโคกสง่า
เจ้าคณะตำบลน้ำร้อน เจ้าอธิการสาธิต วัดเขาข้าหลวง

อำเภอศรีเทพ
เจ้าคณะอำเภอศรีเทพ พระครูสิริพัชรคุณ สิริมงฺคโล ป.๔ นธ.เอก วัดสว่างสันติวัน
เจ้าคณะอำเภอศรีเทพ พระครูวิสุทธิวาที สิริปญฺโญ ม.๖ นธ.เอก วัดศิริมงคล
เจ้าคณะตำบลคลองกระจัง พระครูวิจิตรพัชรคุณ วัดเกาะแก้ววนาราม โทร ๐๕๖-๗๑๘๑๔๔
รองเจ้าคณะตำบลคลองกระจัง พระอธิการตี๋ วัดวังขอน โทร ๐๖-๙๓๑๘๕๐๙
เจ้าคณะตำบลศรีเทพ เจ้าอธิการพินิตศักดิ์ วัดแม่น้ำแควป่าสัก โทร ๐๖-๒๐๒๙๒๖๔
เจ้าคณะตำบลสระกรวด พระครูปลัดมนตรี วัดวังขาม โทร ๐๗-๒๐๗๖๒๓๓
เจ้าคณะตำบลศรีเทพ พระครูใบฎีกาสุขเกษม วัดโพธิ์ทอง โทร ๐๙-๗๘๓๙๖๐๑
เจ้าคณะตำบลหนองย่างทอย พระครูปลัดนิสิต วัดซับน้อยพัฒนา โทร ๐๑-๙๕๓๑๔๑๑
เจ้าคณะตำบลโคกสะอาด เจ้าอธิการมานะ วัดศิริมงคล โทร ๐๙-๒๖๗๖๒๖๔

อำเภอชนแดน
เจ้าคณะอำเภอชนแดน พระครูปริรักษ์ชนเขต โกมโล นธ.เอก วัดโพธ์เตี้ย
เจ้าคณะอำเภอชนแดน พระครูกิตติพัชรคุณ อโนมคุโน นธ.เอก วัดลาดแค
รองเจ้าคณะอำเภอชนแดน พระครูปัญญาพัชราธร เขมปญฺโญ ม.ศ.๓ เอก วัดวารีวงษ์
พระครูกิตติพัชรคุณ อโนมคุโณ เจ้าคณะตำบล วัดลาดแค โทร ๐๕๖-๗๒๒๘๕๓
พระครูปัญญาพัชราธร เขมปญฺโญ วัดวารีวงษ์ โทร ๐-๙๗๐๕-๒๖๑๙ รจต.
เจ้าคณะตำบลลาดแค พระครูสมุห์เสกสันต์ ปญฺญาธโร วัดลาดแค โทร ๐-๙๙๑๓-๒๕๕๕
เจ้าคณะตำบลศาลาลาย พระครูอมรพัชราธร คุณากโร วัดศาลาลาย โทร ๐-๗๘๓๘-๗๓๐๕
เจ้าคณะตำบลดงขุย เจ้าอธิการ บุญช่วย ทีปธมฺโม วัดบุ่งคล้า โทร ๐-๙๗๐๕-๒๖๑๕
เจ้าคณะตำบลดงขุย เจ้าอธิการ ธวัชชัย โฆสธมฺโม วัดญาณเมธี โทร ๐-๙๗๐๗-๕๔๗๐
เจ้าคณะตำบลชนแดน พระครูวิฑิตพัชราทร อภิเตโช วัดพระพุทธบาทชนแดน โทร ๐๕๖-๗๖๑๐๒๒
รองเจ้าคณะตำบลชนแดน พระใบฎีกา ประเพลิน สิริวฑฺฒโก วัดพระพุทธบาทชนแดน โทร ๐๙-๗๐๔๐๙๔๑
เจ้าคณะตำบลตะกุดไร เจ้าอธิการ สมดี จนฺทโสภโณ วัดหนองกลอย โทร ๐๙-๙๕๘๐๕๓๙
เจ้าคณะตำบลซับพุทรา พระใบฎีกา สวัสดิ์ อาภากโร วัดซับพุทรา
เจ้าคณะตำบลลาดแค พระครูสังฆรักษ์บุญชู กมฺมสุโภ วัดลาดแค โทร ๐-๗๑๙๙๒๔๙๐
เจ้าคณะตำบลบ้านกล้วย พระครูสมุห์ เจน กิตฺติคุโณ วัดสิรินทราราม โทร ๐๑-๙๗๓๕๓๑๔
เจ้าคณะตำบลท่าข้าม พระครูถาวรพัชรคุณ ถาวรธมฺโม วัดจันทราราม โทร ๐๕๖-๗๖๗๐๘๗
เจ้าคณะตำบลท่าข้าม พระครูเกษมพัชรคุณ สนฺตจิตฺโต วัดราษฎร์สุขเกษม โทร ๐๖-๕๐๖๓๕๑๓

อำเภอหล่มสัก
เจ้าคณะอำเภอหล่มสัก พระมหาจรสิทธิ์ โฆสโก ป.๔ นธ.เอก วัดประชุมคงคาราม
รองเจ้าคณะอำเภอหล่มสัก พระครูอนุรักษ์พัชรกิจ อุตฺตมปญฺโญ ปริญญาตรี เอก วัดศรีมงคล
รองเจ้าคณะอำเภอหล่มสัก พระครูพัชรธีรคุณ สิริภทฺโท ม.๓ นธ.เอก วัดศรีมงคล
เจ้าคณะตำบลหล่มสัก เขต ๑ พระครูโกศลพัชรศัย วัดทุ่งจันทร์สมุทร โทร ๐๕๖-๗๐๑๖๔๐
เจ้าคณะตำบลหล่มสัก เขต ๒ พระครุพัชรญาณโสภิต วัดอรุญญาศรี โทร ๐๕๖-๗๐๑๗๖๖
เจ้าคณะตำบลหนองไขว่ พระมหาทองแก้ว วัดอินทร์เตชะสว่างฯ โทร ๐๙-๙๘๔๓๔๓๙
เจ้าคณะตำบลท่าอิบุญ พระครูโกวิทพัชรคุณ วัดขามเรียง โทร ๐๑-๘๘๘๗๗๒๕
เจ้าคณะตำบลห้วยไร่ พระครูพิศาลพัชราภรณ์ วัดศรีสุพล โทร ๐๗-๒๐๙๑๘๕๑๑
เจ้าคณะตำบลหล่มสัก พระครูวิบูลพัชราทร วัดศรีมงคล โทร ๐๑-๖๗๔๘๗๑๔
เจ้าคณะตำบลบ้านโสก พระครูพัชรปัญญาวุฒิ วัดศรีษะเกตุ โทร ๐๙-๖๓๗๐๐๑๔
เจ้าคณะตำบลตาลเดี่ยว พระครูพัชรจันทโชติ วัดท่ากกแก โทร ๐๕๖-๗๐๑๗๔๐
เจ้าคณะตำบลตาลเดี่ยว พระครูวิสุทธิสาร วัดปากห้วยขอนแก่น โทร ๐๕๖-๗๐๔๗๐๒
เจ้าคณะตำบลปากช่อง พระครูปัญญาพัชโรภาส วัดศรีจำปาทอง โทร ๐๑-๘๘๘๑๐๘๘
เจ้าคณะตำบลบุ่งคล้า พระครูสุเมธพัชราภรณ์ วัดศรีเมือง โทร ๐๑-๙๖๒๘๙๓๔
เจ้าคณะตำบลบุ่งคล้า พรครูวิเชียรธรรมสุนทร วัดหัวนา โทร ๐๙-๒๖๗๕๗๗๑
เจ้าคณะตำบลบุ่งน้ำเต้า พระครูพัชรญาณคุณ วัดโพธิ์เย็น โทร ๐๕๖-๘๒๔๔๖๗
เจ้าคณะตำบลหล่มสัก เจ้าอธิการ สมเดช วัดศรีมงคล โทร ๐๗-๒๐๑๐๐๕๒
เจ้าคณะตำบลหนองไขว่ เจ้าอธิการ เจริญ วัดโนนทอง โทร ๐๑-๐๔๑๗๔๙๒
เจ้าคณะตำบลน้ำก้อ พระครูโกศลพัชรคุณ วัดสันติวิหาร โทร ๐๕๖-๗๙๔๑๕๔
เจ้าคณะตำบลหนองสว่าง พระครูสารวชิราภรณ์ วัดสว่างอารมณ์ โทร ๐๕๖-๗๐๙๑๘๑
เจ้าคณะตำบลสักหลง พระครูประทีปพัชรคุณ วัดไตรภูมิ โทร ๐๕๖-๗๔๖๑๗๐

อำเภอหล่มเก่า
เจ้าคณะอำเภอหล่มเก่าพระครูอนุรักษ์พัชรธรรม มหาเมโธ ป.๔ นธ.เอก วัดสระเกศ
รองเจ้าคณะอำเภอหล่มเก่า พระครูสิริพัชโรดม อสฺสวโร ม.๓ นธ.เอก วัดศรีฐานปิยาราม
เจ้าคณะตำบลหล่มเก่า พระครูพัชรธรรมภาณี วัดม่วงชุม โทร ๐๔-๖๑๙๓๗๒๓
รองเจ้าคณะตำบลหล่มเก่า พระครูวิเชียรวรธรรม วัดศรีมงคล โทร ๐๕๖-๗๐๙๓๗๙
เจ้าคณะตำบลหินฮาว พระครูโสภณพัชรคุณ วัดศรีชมชื่น โทร ๐๕๖-๗๔๗๖๐๒
เจ้าคณะตำบลนาแซง พระครูสุนทรพัชรกิจ วัดขามตาก โทร ๐๙-๘๓๙๐๕๒๙๔
เจ้าคณะตำบลวังบาล พระครูปริยัติพัชรกิจ วัดศรีฐานปิยาราม โทร ๐๕๖-๔๗๔๑๐๘
เจ้าคณะตำบลหล่มเก่า พระมหาสันทัด วัดสระเกศ โทร ๐๑-๑๗๙๙๕๒๙
เจ้าคณะตำบลหล่มเก่า พระครูสิริพัชรมงคล วัดศรีสุมังค์ โทร ๐๕๖-๗๐๙๐๕๔
เจ้าคณะตำบลศิลา พระครูโพธิพัชราศัย วัดโพธิ์เย็น โทร ๐๑-๔๗๔๓๔๕๑
เจ้าคณะตำบลนาซำ พระครูประภัทร์วัชรคุณ วัดศรีบุญเรือง โทร ๐๗-๐๗๖๕๖๖๓

อำเภอน้ำหนาว
เจ้าคณะอำเภอน้ำหนาว พระครูปลัด ปัณณธร จารุวณฺโณ นธ.เอก วัดโคกมน
เจ้าคณะตำบลโคกมน เจ้าอธิการ ไพโรจน์ กิตฺติวฑฺฒโณ วัดห้วยสนามทราย โทร ๐๖-๖๔๐๙๒๔๐
รองเจ้าคณะตำบลหลักด่าน พระอธิการ สำรวม คเวสโก วัดหลักด่าน โทร ๐๑-๓๙๕๘๐๕๒

อำเภอหนองไผ่

เจ้าคณะอำเภอหนองไผ่ พระครูเวฬุคณารักษ์ กลฺยาณธมฺโม ป.๔ นธ.เอก วัดน้ำวิ่ง
รองเจ้าคณะอำเภอหนองไผ่ พระครูพัชรกิจโกศล โกสลฺโล ป.๔ นธ.เอก วัดเพชราราม
เจ้าคณะตำบลยางงาม พระครูโอภาสพัชรคุณ หนองไลย์ โทร ๐๗-๘๓๙๔๑๐๒
เจ้าคณะตำบลบ้านโภชน์ พระครูพัชรวรธรรม คลองกระโบน โทร ๐๑-๘๘๖๗๔๐๖
เจ้าคณะตำบลห้วยโป่ง พระครูพัชรวรกิตติ์ วัดประชาบำรุง โทร ๐๕๖-๗๘๙๐๘๐
เจ้าคณะตำบลท่าแดง พระครูพัชรคุณาวสัย วัดทุ่งเรไร โทร ๐๗-๑๙๙๗๐๗๑
เจ้าคณะตำบลบ่อไทย พระครูพิทักษ์พัชราทร วัดวังสงวนเหนือ โทร ๐๙-๕๖๗๐๙๖๘
รองเจ้าคณะตำบลกองทูล พระครูวาปีพัชรานุกูล วัดหนองไผ่พิทยาฯ โทร ๐๕๖-๗๘๑๖๙๗
เจ้าคณะตำบลท่าแดง พระครูโอภาสพัชรศาสน์ วัดสว่างคงคา โทร ๐๙-๙๖๐๒๕๓๘
เจ้าคณะตำบลบัววัฒนา พระครูพัชรวิหารกิจ วัดเนินมะค่าน้อย โทร ๐๗-๒๐๗๗๒๔๒
เจ้าคณะตำบลบัววัฒนา พระสมุห์ สมพงษ์ วัดน้ำวิ่ง โทร ๐๖-๑๙๙๙๒๒๗
เจ้าคณะตำบลวังท่าดี เจ้าอธิการ สำราญ วัดบ้านกลาง
เจ้าคณะตำบลเพชรละคร เจ้าอธิการ ประดิษฐ์ วัดจันทราราม
เจ้าคณะตำบลนาเฉลียง เจ้าอธิการ คำหล้า วัดราษฎร์สามัคคีฯ

อำเภอเขาค้อ
เจ้าคณะอำเภอเขาค้อ พระครูพัชรคณาภิบาล ฐานิสฺสโร ป.๔ นธ.เอก วัดเขาค้อพัฒนาราม
เจ้าคณะตำบลทุ่งสมอ พระใบฎีกา ยนต์ คุณกโร บ้านนายาว โทร ๐๑-๐๓๙-๘๒๖๐

อำเภอบึงสามพัน
เจ้าคณะอำเภอบึงสามพัน พระครูสิริพัชโรภาส ธีรสาโร ป.๖ นธ.เอก วัดซับสมอทอด
เจ้าคณะตำบลกันจุ พระครสิริพัชรากร สิริคุตฺโต วัดซับบอน โทร ๐๑-๗๘๕๗๒๐๖
เจ้าคณะตำบลบึงสามพัน พระครูประโชติพัชรธรรม โชติปญฺโญ วัดทรัพย์เกษตรใน โทร ๐๕๖-๗๓๒๓๙๓
เจ้าคณะตำบลซับไม้แดง พระครูสุนทรพัชรสาร ภทฺทจาโร วัดซับไม้แดง โทร ๐๖-๐๓๐๒๓๔๒
เจ้าคณะตำบลหนองแจง พระครูวิสิฐพัชราจาร ปารคู วัดหนองแจง โทร ๐๕๖-๗๑๑๘๐๐
เจ้าคณะตำบลซับสมอทอด พระปลัดสมพงษ์ นีลวณฺโณ วัดดาวนิมิต โทร ๐๕๖-๗๓๒๑๑๐
เจ้าคณะตำบลซับสมอทอด เจ้าอธิการฉลอม รกฺขิตสีโล วัดซับสมอทอด โทร ๐๕๖-๕๖๑๒๖๓๔

อำเภอวังโป่ง
เจ้าคณะอำเภอวังโป่ง พระครูอาทรวชิรคุณ ติกฺขวีโร ป.๔ นธ.เอก วัดสว่างสันติวรรณ
เจ้าคณะตำบลท้ายดง พระครูวิมลพัชรกิจ วัดสว่างสามัคคี โทร ๐๙-๕๖๖๖๒๑๔
เจ้าคณะตำบลวังหิน พระครูสถิตพัชรากร วัดไทรลามสามัคคี โทร ๐๙-๐๓๑๒๙๔๐
เจ้าคณะตำบลวังโป่ง พระปลัดปรีดา วัดอรัญญาวาส โทร ๐๑-๘๘๘๘๕๔๘
รองเจ้าคณะตำบลวังศาล พระสมุห์เวียง วัดภูเขาทอง โทร ๐๗-๒๐๗๒๓๔๘

* ดำเนินการจัดทำ รวบรวมและปรับปรุงข้อมูลภาพและเนื้อหา รายนามพระสังฆาธิการ และ รายชื่อวัดในคณะภาค๔ โดย ผู้จัดทำเว็บไซท์วัดทับคล้อดอทคอม