รายชื่อวัดจังหวัดนครสวรรค์ อีเมล

จังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย ๑๓ อำเภอ ๖๕๑ วัด

พระอารามหลวงในจังหวัดนครสวรรค์

วัดโพธาราม ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ มหานิกาย พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ

วัดวรนาถบรรพต ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ มหานิกาย พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ

วัดนครสวรรค์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ มหานิกาย พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ

?

อำเภอเมืองนครสวรรค์อำเภอบรรพตพิสัย
วัดศาลเจ้า (สกุลณีอนุสรณ์) ม.1 ต.กลางแดด อ.เมืองนครสวรรค์วัดเจริญผลม.1 ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย
วัดกลางแดดม.4 ต.กลางแดด อ.เมืองนครสวรรค์วัดมาบมะขามม.4 ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย
วัดเกตุคีรีม.2 ต.กลางแดด อ.เมืองนครสวรรค์วัดศรัทธารามม.3 ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย
วัดเกรียงไกรกลางม.5 ต.เกรียงไกร อ.เมืองนครสวรรค์วัดสี่แพ่งม.4 ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย
วัดเกรียงไกรใต้ม.8 ต.เกรียงไกร อ.เมืองนครสวรรค์วัดเนินทรายม.10 ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย
วัดเกรียงไกรเหนือม.10 ต.เกรียงไกร อ.เมืองนครสวรรค์วัดสองพี่น้องม.9 ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย
วัดปากน้ำโพเหนือต.แควใหญ่ อ.เมืองนครสวรรค์วัดด่านช้างม.1 ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย
วัดสโมสรม.4 ต.แควใหญ่ อ.เมืองนครสวรรค์วัดทุ่งแคแดงม.3 ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย
วัดเกาะแก้วม.2 ต.บ้านแก่ง อ.เมืองนครสวรรค์วัดทุ่งท่าเสาม.4 ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย
วัดบ้านแก่งม.4 ต.บ้านแก่ง อ.เมืองนครสวรรค์วัดวงฆ้องม.2 ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย
วัดยางม.3 ต.บ้านแก่ง อ.เมืองนครสวรรค์วัดหนองปลาไหลม.7 ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย
วัดวังหยวกใต้ม.6 ต.บ้านแก่ง อ.เมืองนครสวรรค์วัดหนองละมานม.5 ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย
วัดคีรีวงศ์ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์วัดคลองขวัญม.5 ต.ตาขีด อ.บรรพตพิสัย
วัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์วัดดงคู้ม.8 ต.ตาขีด อ.บรรพตพิสัย
วัดไทรใต้ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์วัดธรรมรักขิตารามม.4 ต.ตาขีด อ.บรรพตพิสัย
วัดนครสวรรค์ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์วัดวงษ์มณีศรัทธาม.6 ต.ตาขีด อ.บรรพตพิสัย
วัดปากน้ำโพใต้ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์วัดศรีนิคมรัตนารามม.4 ต.ตาขีด อ.บรรพตพิสัย
วัดพรหมจริยาวาสต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์วัดสังขวิจิตรม.2 ต.ตาขีด อ.บรรพตพิสัย
วัดพุทธมงคลนิมิตรต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์วัดสังขสุทธาวาสม.1 ต.ตาขีด อ.บรรพตพิสัย
วัดโพธารามต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์วัดดงแม่ศรีเมืองม.10 ต.ตาสัง อ.บรรพตพิสัย
วัดวรนาถบรรพตต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์วัดคลองวิไลม.8 ต.ตาสัง อ.บรรพตพิสัย
วัดสุคตวรารามต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์วัดคลองสองหน่อม.1 ต.ตาสัง อ.บรรพตพิสัย
วัดพุชะพลูใต้ม.11 ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์วัดดงป่าจันทร์ม.6 ต.ตาสัง อ.บรรพตพิสัย
วัดบ้านไร่ม.3 ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์วัดตาสังใต้ม.3 ต.ตาสัง อ.บรรพตพิสัย
วัดราษฎร์เจริญม.13 ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์วัดบ้านไผ่ม.2 ต.ตาสัง อ.บรรพตพิสัย
วัดรังงามม.9 ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์วัดบ้านวังม.4 ต.ตาสัง อ.บรรพตพิสัย
วัดคีรีสวรรค์ม.10 ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์วัดท่างิ้วม.1 ต.ท่างิ้ว อ.บรรพตพิสัย
วัดพระนอนม.8 ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์วัดมงคลรัตนารามม.4 ต.ท่างิ้ว อ.บรรพตพิสัย
วัดราษฎร์บำรุงม.1 ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์วัดส้มเสี้ยวม.2 ต.ท่างิ้ว อ.บรรพตพิสัย
วัดศรีมงคลม.9 ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์วัดคลองธรรมม.6 ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย
วัดศรีวรรณารามม.5 ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์วัดคลองมงคลม.4 ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย
วัดหนองกระทุ่มม.16 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์วัดทุ่งสนามชัยม.8 ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย
วัดบ่อพยอมม.13 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์วัดธรรมจริยาวาสม.13 ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย
วัดผาแดงม.15 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์วัดพลังไพรม.3 ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย
วัดทัพชุมพลม.1 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์วัดหนองกรดม.10 ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย
วัดศรีอุทุมพรม.9 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์วัดหนองปรือม.9 ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย
วัดสวรรค์ธารามม.12 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์วัดใหม่หนองกรดม.7 ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย
วัดสวรรค์ประชากรม.11 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์วัดเนินสะเดาหวานม.10 ต.หนองตางู อ.บรรพตพิสัย
วัดสันติธรรมม.3 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์วัดคลองจินดาม.4 ต.หนองตางู อ.บรรพตพิสัย
วัดหนองโรงม.8 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์วัดโคกกว้างม.6 ต.หนองตางู อ.บรรพตพิสัย
วัดอัมพวันม.6 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์วัดจิกลาดม.2 ต.หนองตางู อ.บรรพตพิสัย
วัดเขาเรือม.4 ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์วัดหนองตางูม.1 ต.หนองตางู อ.บรรพตพิสัย
วัดอมรประสิทธิ์ม.9 ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์วัดหนองพลับม.7 ต.หนองตางู อ.บรรพตพิสัย
วัดเขามโนม.3 ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์วัดบ้านคลองม. 2 ต.อ่างทอง อ.บรรพตพิสัย
วัดดอนงามม.1 ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์วัดอ่างทองม.3 ต.อ่างทอง อ.บรรพตพิสัย
วัดเนินมะขามงามม.2 ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์วัดท่าแรตม.1 ต.อ่างทอง อ.บรรพตพิสัย
วัดบริรักษ์ประชาสารม.10 ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์วัดวิมลประชาราษฎร์??ม.5 ต.อ่างทอง อ.บรรพตพิสัย
วัดบวรประชาสัคค์ม.6 ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์วัดธรรมโชติการามม.2 ต.อ่างทอง อ.บรรพตพิสัย
วัดวังสวัสดีม.16 ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์วัดวังกระชอนม.4 ต.อ่างทอง อ.บรรพตพิสัย
วัดศรีประชาสรรค์ม.15 ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์วัดกล่ำหูกวางม.2 ต.หูกวาง อ.บรรพตพิสัย
วัดศรีอัมพวัลย์ม.8 ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์วัดเขากองทองม.3 ต.หูกวาง อ.บรรพตพิสัย
วัดสมานประชาชนม.1 ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์วัดหูกวางม.2 ต.หูกวาง อ.บรรพตพิสัย
วัดสวรรค์วิถีธรรมารามม.12 ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์วัดบางแก้วม.2 ต.บางแก้ว อ.บรรพตพิสัย
วัดหนองกระโดนม.14 ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์วัดโบราณธรรมิกาวาสม.5 ต.บางแก้ว อ.บรรพตพิสัย
วัดบึงน้ำใสม.9 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมืองนครสวรรค์วัดโบสถ์สามัคคีธรรมม.1 ต.บางแก้ว อ.บรรพตพิสัย
วัดท่าพระเจริญพรตม.5 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมืองนครสวรรค์วัดประสาทวิถีม.6 ต.บางแก้ว อ.บรรพตพิสัย
วัดบนม.3 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมืองนครสวรรค์วัดวังพระหินม.4 ต.บางแก้ว อ.บรรพตพิสัย
วัดคลองคางม.3 ต.บึงเสนาท อ.เมืองนครสวรรค์วัดบึงราษฎร์ม.2 ต.บางตาหงาย อ.บรรพตพิสัย
วัดเขมิราษฎร์ม.3 ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์วัดมงคลสถิตย์ม.4 ต.บางตาหงาย อ.บรรพตพิสัย
วัดสังฆมงคลม.6 ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์วัดวิวิตตารามม.1 ต.บางตาหงาย อ.บรรพตพิสัย
วัดสุบรรณารามม.5 ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์วัดเขาหน่อม.2 ต.บ้านแดน อ.บรรพตพิสัย
วัดหนองปลิงม.1 ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์วัดเขาห้วยลุงม.7 ต.บ้านแดน อ.บรรพตพิสัย
วัดพระบางมงคลต.วัดไทรย์ อ.เมืองนครสวรรค์วัดท่าจันทร์ม.3 ต.บ้านแดน อ.บรรพตพิสัย
วัดไทรเหนือต.วัดไทรย์ อ.เมืองนครสวรรค์วัดเทพสถาพรม.8 ต.บ้านแดน อ.บรรพตพิสัย
วัดบางม่วงม.2 ต.วัดไทรย์ อ.เมืองนครสวรรค์วัดนาหุบ ?ม.4 ต.บ้านแดน อ.บรรพตพิสัย
วัดวังหินม.12 ต.วัดไทรย์ อ.เมืองนครสวรรค์วัดบ้านแดนม.1 ต.บ้านแดน อ.บรรพตพิสัย
วัดหาดทรายงามม.5 ต.วัดไทรย์ อ.เมืองนครสวรรค์วัดบึงปลาทูม.9 ต.บึงปลาทู อ.บรรพตพิสัย
วัดศรีสุวรรณ??ม.1 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์วัดเวฬุวันม.4 ต.บึงปลาทู อ.บรรพตพิสัย
วัดท่าทอง ม.10 ต.นครสวรรค์ตกอ.เมืองนครสวรรค์วัดหนองมะขามม.1 ต.บึงปลาทู อ.บรรพตพิสัย
วัดยางโทนม.2 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์อำเภอแม่วงก์
วัดวังไผ่ม.8 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์วัดคลองม่วงม.8 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์
วัดสันคูม.3 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์วัดตะเคียนงามม.3 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์
วัดจอมคีรีนาคพรตม.4 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์วัดบ้านเปราะม.2 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์
วัดป่าเรไลย์ม.2 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์วัดวังซ่านม.1 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์
วัดศรีสวรรค์สังฆารามม.2 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์วัดมฤคทายวันม.5 ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์
วัดท่าดินแดงม.2 ต.บางพระหลวง อ.เมืองนครสวรรค์วัดวังน้ำขาวม.1 ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์
วัดท่าล้อม.5 ต.บางพระหลวง อ.เมืองนครสวรรค์วัดวิกสิตวิทยารามม.6 ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์
วัดหัวถนน??ม.3 ต.บางพระหลวง อ.เมืองนครสวรรค์วัดศรีกัลยาณนิคมม.7 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์
วัดเทพสามัคคีธรรมม.9 ต.บางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์วัดสีมารามม.8 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์
วัดนิเวศวุฒารามม.8 ต.บางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์??
วัดยางงามม.1 ต.บางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์??
วัดเกาะหงษ์ม.6 ต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมืองนครสวรรค์??
วัดตะเคียนเลื่อน ??ม.1 ต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมืองนครสวรรค์??
วัดวังยางม.11 ต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมืองนครสวรรค์??
อำเภอลาดยาวอำเภอหนองบัว
วัดคลองสาลีม.2 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาววัดคลองกำลังม.11 ต.หนองบัว อ.หนองบัว
วัดดงมะไฟม.2 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาววัดใหม่นิกรประทุมรักษ์ม.5 ต.หนองบัว อ.หนองบัว
วัดดงสีเสียดม.7 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาววัดหนองไผ่ม.10 ต.หนองบัว อ.หนองบัว
วัดทุ่งแม่น้ำน้อยม.3 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาววัดหนองบัวม.1 ต.หนองบัว อ.หนองบัว
วัดประชานิมิตม.13 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาววัดห้วยน้อยม.4 ต.หนองบัว อ.หนองบัว
วัดราษฎร์บำรุงม.14 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาววัดเขาเล็บงาม.10 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว
วัดลาดยาวม.5 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาววัดวังมะเดื่อม.14 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว
วัดวังชมพูม.3 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาววัดหนองโบสถ์ม.6 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว
วัดศรีสุธรรมารามม.7 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาววัดหัวทำนบม.8 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว
วัดสระแก้วม.4 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาววัดเขามะเกลือม.10 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว
วัดสวนขวัญม.3 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาววัดคลองสมอม.4 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว
วัดหนองขี้ใต้ม.11 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาววัดเทพสุทธาวาสม.9 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว
วัดหนองจิกม.6 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาววัดวังแรตม.7 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว
วัดแหลมทองม.1 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาววัดหนองกลับม.3 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว
วัดเกาะเปาม.12 ต.วังม้า อ.ลาดยาววัดธารทหารม.3 ต.ธารทหาร อ.หนองบัว
วัดนกคลานม.13 ต.วังม้า อ.ลาดยาววัดโคกกระถินม.8 ต.ธารทหาร อ.หนองบัว
วัดบ้านดงตาแวนม.8 ต.วังม้า อ.ลาดยาววัดน้ำสาดกลางม.4 ต.ธารทหาร อ.หนองบัว
วัดวังม้าม.5 ต.วังม้า อ.ลาดยาววัดน้ำสาดเหนือม.2 ต.ธารทหาร อ.หนองบัว
วัดวังศรีเจริญ ??ม.6 ต.วังม้า อ.ลาดยาววัดป่าเรไรม.5 ต.ธารทหาร อ.หนองบัว
วัดหนองกระทิงม.7 ต.วังม้า อ.ลาดยาววัดหนองจิกม.7 ต.ธารทหาร อ.หนองบัว
วัดหนองโพธิ์ม.10 ต.วังม้า อ.ลาดยาววัดหนองปลาไหลม.1 ต.ธารทหาร อ.หนองบัว
วัดเขาสมุกม.2 ต.หนองนมวัว อ.ลาดยาววัดห้วยวารีใต้ม.6 ต.ธารทหาร อ.หนองบัว
วัดชัยวนารามม.8 ต.หนองนมวัว อ.ลาดยาววัดวังข่อยม.4 ต.วังบ่อ อ.หนองบัว
วัดดงหนองหลวงม.2 ต.หนองนมวัว อ.ลาดยาววัดวังบ่อม.9 ต.วังบ่อ อ.หนองบัว
วัดดอนขวางม.4 ต.หนองนมวัว อ.ลาดยาววัดวังใหญ่ม.2 ต.วังบ่อ อ.หนองบัว
วัดสามัคคีธรรม ม.1 ต.หนองนมวัว อ.ลาดยาววัดเวฬุวันม.8 ต.วังบ่อ อ.หนองบัว
วัดสามัคคีประดิษฐ์ม.5 ต.หนองนมวัว อ.ลาดยาววัดอุดมพัฒนาม.7 ต.วังบ่อ อ.หนองบัว
วัดหนองกระดูกเนื้อม.6 ต.หนองนมวัว อ.ลาดยาววัดเขานางต่วมม.1 ต.วังบ่อ อ.หนองบัว
วัดหนองเดิ่นม.7 ต.หนองนมวัว อ.ลาดยาววัดทับลุ่มศรีมงคลม.5 ต.วังบ่อ อ.หนองบัว
วัดหนองตาเชียงม.5 ต.หนองนมวัว อ.ลาดยาววัดห้วยธารทหารม.3 ต.วังบ่อ อ.หนองบัว
วัดหนองนมวัวม.3 ต.หนองนมวัว อ.ลาดยาววัดทรัพย์ย้อยม.8 ต.ทุ่งทอง อ.หนองบัว
วัดหนองหูช้างม.6 ต.หนองนมวัว อ.ลาดยาววัดไทรงามม.3 ต.ทุ่งทอง อ.หนองบัว
วัดกกกอกม.4 ต.ห้วยน้ำหอม อ.ลาดยาววัดหนองประดู่ม.5 ต.ทุ่งทอง อ.หนองบัว
วัดทุ่งนาผาสุขม.9 ต.ห้วยน้ำหอม อ.ลาดยาววัดกระดานหน้าแกลม.3 ต.ห้วยถั่วเหนือ อ.หนองบัว
วัดวังหินม.2 ต.ห้วยน้ำหอม อ.ลาดยาววัดโคกมะกอกม.8 ต.ห้วยถั่วเหนือ อ.หนองบัว
วัดศรีไกรลาศม.1 ต.ห้วยน้ำหอม อ.ลาดยาววัดจิกยาวใต้ม.1 ต.ห้วยถั่วเหนือ อ.หนองบัว
วัดศรีทองม.6 ต.ห้วยน้ำหอม อ.ลาดยาววัดรังย้อยราษฎร์เจริญม.7 ต.ห้วยถั่วเหนือ อ.หนองบัว
วัดสะเดาซ้ายม.5 ต.ห้วยน้ำหอม อ.ลาดยาววัดห้วยถั่วม.6 ต.ห้วยถั่วเหนือ อ.หนองบัว
วัดหัวเขาลานคา??ม.3 ต.ห้วยน้ำหอม อ.ลาดยาววัดห้วยวารีม.9 ต.ห้วยถั่วเหนือ อ.หนองบัว
วัดวังยิ้มแย้มม.5 ต.หนองยาว อ.ลาดยาววัดห้วยถั่วใต้ม.7 ต.ห้วยถั่วใต้ อ.หนองบัว
วัดหนองพลับม.8 ต.หนองยาว อ.ลาดยาววัดทุ่งตาลม.5 ต.ห้วยถั่วใต้ อ.หนองบัว
วัดหนองยาว??ม.4 ต.หนองยาว อ.ลาดยาววัดสามัคคีสุนทรม.11 ต.ห้วยร่วม อ.หนองบัว
วัดดอนโม่ม.9 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาววัดเกาะแก้วม.10 ต.ห้วยร่วม อ.หนองบัว
วัดสร้อยละครม.3 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาววัดจิกใหญ่ม.8 ต.ห้วยร่วม อ.หนองบัว
วัดหนองจิกรีม.2 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาววัดห้วยถั่วกลาง??ม.11 ต.ห้วยร่วม อ.หนองบัว
วัดหนองเตยม.1 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาววัดห้วยถั่วเหนือม.11 ต.ห้วยร่วม อ.หนองบัว
วัดบ้านบุ่งม.4 ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาววัดห้วยร่วมม.3 ต.ห้วยร่วม อ.หนองบัว
วัดป่าสันติธรรมม.1 ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาววัดห้วยร่วมใต้ม.5 ต.ห้วยร่วม อ.หนองบัว
วัดศรีทรงธรรมม.2 ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาววัดสระงามม.4 ต.ห้วยใหญ่ อ.หนองบัว
วัดศาลเจ้าไก่ต่อ ?ม.3 ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาววัดหนองแก้วม.1 ต.ห้วยใหญ่ อ.หนองบัว
วัดยางโทนม.5 ต.สร้อยละคร อ.ลาดยาวอำเภอโกรกพระ
วัดสระปทุมม.8 ต.สร้อยละคร อ.ลาดยาววัดโกรกพระใต้ม.4 ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ
วัดดอนพลองม.3 ต.วังเมือง อ.ลาดยาววัดโกรกพระเหนือม.3 ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ
วัดท่ากกแดงม.6 ต.วังเมือง อ.ลาดยาววัดท่าทรายม.4 ต.นากลาง อ.โกรกพระ
วัดศรีอัมพวันม.2 ต.วังเมือง อ.ลาดยาววัดนากลางม.1 ต.นากลาง อ.โกรกพระ
วัดหนองไร่ม.5 ต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาววัดบ่อพลับม.3 ต.เนินกว้าว อ.โกรกพระ
วัดเนินขี้เหล็กม.4 ต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาววัดหนองพรมหน่อม.6 ต.เนินกว้าว อ.โกรกพระ
วัดพรมเขตม.10 ต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาววัดเกษมศานติ์ม.6 ต.บางประมุง อ.โกรกพระ
วัดราษฎร์ศรัทธาทำม.7 ต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาววัดช่องรวกม.7 ต.บางประมุง อ.โกรกพระ
วัดหนองสังข์ม.9 ต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาววัดท่าซุดม.1 ต.บางประมุง อ.โกรกพระ
วัดทุ่งตันม.12 ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาววัดบางประมุงม.5 ต.บางประมุง อ.โกรกพระ
วัดหนองไทรม.19 ต. บ้านไร่ อ.ลาดยาววัดมโนราษฎร์ม.8 ต.บางประมุง อ.โกรกพระ
วัดหนองน้ำแดงม.16 ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาววัดเขาถ้ำพระม.8 ต.เนินศาลา อ.โกรกพระ
วัดหนองแฟบม.11 ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาววัดทองคำอิงม.3 ต.เนินศาลา อ.โกรกพระ
วัดจันทรารามม.3 ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาววัดเนินกะพี้ม.1 ต.เนินศาลา อ.โกรกพระ
วัดเนินม่วงม.7 ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาววัดประชาศึกษาม.7 ต.ยางตาล อ.โกรกพระ
วัดบ้านไร่ม.1 ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาววัดบ้านหว้าม.2 ต.ยางตาล อ.โกรกพระ
วัดสวนหลวงม.10 ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาววัดยางตาลม.4 ต.ยางตาล อ.โกรกพระ
วัดแหลมชนินม.2 ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาววัดดงชะพลูม.5 ต.บางมะฝ่อ อ.โกรกพระ
วัดมาบแกม.1 ต.มาบแก อ.ลาดยาววัดเนินเวียงม.5 ต.บางมะฝ่อ อ.โกรกพระ
วัดวังแจงม.6 ต.มาบแก อ.ลาดยาววัดบางมะฝ่อม.2 ต.บางมะฝ่อ อ.โกรกพระ
วัดสนามหลวงม.2 ต.มาบแก อ.ลาดยาววัดตากแดดม.5 ต.หาดสูง อ.โกรกพระ
วัดหน้าเขาม.7 ต.มาบแก อ.ลาดยาววัดเนินหญ้าคาม.6 ต.หาดสูง อ.โกรกพระ
??วัดหาดสูงม.2 ต.หาดสูง อ.โกรกพระ
??วัดกระจังงามม.4 ต.ศาลาแดง อ.โกรกพระ
??วัดศาลาแดงม.2 ต.ศาลาแดง อ.โกรกพระ
อำเภอตากฟ้าอำเภอตาคลี
วัดเขากาม.6 ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้าวัดเขาถ้ำประทุนต.ตาคลี อ.ตาคลี
วัดคูหาโสภณม.9 ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้าวัดโพนทองต.ตาคลี อ.ตาคลี
วัดชายธงวรารามม.8 ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้าวัดหัวเขาตาคลีต.ตาคลี อ.ตาคลี
วัดชุมพลสามัคคีธรรมม.5 ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้าวัดถ้ำผาสุขใจม.1 ต.ตาคลี อ.ตาคลี
วัดตากฟ้าม.1 ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้าวัดตาคลีม.2 ต.ตาคลี อ.ตาคลี
วัดไผ่นาเริงม.5 ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้าวัดธรรมรงค์สวัสดิ์ม.10 ต.ตาคลี อ.ตาคลี
วัดพุนิมิตม.8 ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้าวัดเขาเจดีย์ม.15 ต.ตาคลี อ.ตาคลี
วัดชอนทุเรียนม.2 ต.พุนกยูง อ.ตากฟ้าวัดเขาถ้ำบุญนาคม.11 ต.ตาคลี อ.ตาคลี
วัดชอนพลูวรารามม.1 ต.พุนกยูง อ.ตากฟ้าวัดเขาใบไม้ม.6 ต.ตาคลี อ.ตาคลี
วัดไตรคีรีวรารามม.6 ต.พุนกยูง อ.ตากฟ้าวัดโคกคูณม.9 ต.ตาคลี อ.ตาคลี
วัดโป่งสังข์ม.8 ต.พุนกยูง อ.ตากฟ้าวัดชอนเจริญธรรมม.15 ต.ตาคลี อ.ตาคลี
วัดไผ่เจริญม.10 ต.พุนกยูง อ.ตากฟ้าวัดดงพลับม.4 ต.ตาคลี อ.ตาคลี
วัดพุนกยูงม.7 ต.พุนกยูง อ.ตากฟ้าวัดโบสถ์เทพนิมิตม.6 ต.ตาคลี อ.ตาคลี
วัดพุเม่นม.3 ต.พุนกยูง อ.ตากฟ้าวัดพุทธนิมิตม.11 ต.ตาคลี อ.ตาคลี
วัดธรรมโสภณม.8 ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้าวัดศรีวังคางม.3 ต.ตาคลี อ.ตาคลี
วัดเขาบัวขาว ?ม.7 ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้าวัดศรีสำราญม.9 ต.ตาคลี อ.ตาคลี
วัดประชาสรรค์ม.2 ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้าวัดสระแก้วม.17 ต.ตาคลี อ.ตาคลี
วัดพุขมิ้นม.6 ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้าวัดสว่างวงษ์ม.1 ต.ตาคลี อ.ตาคลี
วัดวังสำราญม.5 ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้าวัดเทพมงคลปานสาราม?ม.21 ต.ตาคลี อ.ตาคลี
วัดสุขสำราญม.1 ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้าวัดสันธยาศรัทธาธรรมม.18 ต.ตาคลี อ.ตาคลี
วัดแคทรายม.10 ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้าวัดหนองขามม.10 ต.ตาคลี อ.ตาคลี
วัดโคกขามม.1 ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้าวัดหนองจิกรีม.8 ต.ตาคลี อ.ตาคลี
วัดดำรงธรรมม.4 ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้าวัดหนองสีนวลม.5 ต.ตาคลี อ.ตาคลี
วัดบ้านไร่ศรัทธาราษฎร์ม.7 ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้าวัดหลาสะแกม.14 ต.ตาคลี อ.ตาคลี
วัดบ้านใหม่สามัคคีม.7 ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้าวัดหลังเขาม.2 ต.พรหมนิมิตี อ.ตาคลี
วัดพุสว่างม.6 ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้าวัดกกกว้าวม.8 ต.พรหมนิมิตี อ.ตาคลี
วัดล้ำเจริญม.2 ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้าวัดคีรีโชติการามม.7 ต.พรหมนิมิตี อ.ตาคลี
วัดสระเกตุโมลีม.12 ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้าวัดโคกสลุดม.7 ต.พรหมนิมิต อ.ตาคลี
วัดสุขสันต์สามัคคีม.11 ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้าวัดประชาสรรค์ม.4 ต.พรหมนิมิต อ.ตาคลี
วัดหนองรั้วม.5 ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้าวัดหนองหญ้ารังกาม.6 ต.พรหมนิมิต อ.ตาคลี
วัดอุดมธัญญาม.11 ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้าวัดอรัญญิการามม.9 ต.หนองโพ อ.ตาคลี
วัดอุดมพรม.5 ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้าวัดคีรีรัตนารามม.8 ต.หนองโพ อ.ตาคลี
วัดหนองพิกุลม.1 ต.หนองพิกุล อ.ตากฟ้าวัดดงขวางม.8 ต.หนองโพ อ.ตาคลี
วัดห้วยลำใยม.4 ต.หนองพิกุล อ.ตากฟ้าวัดรัตตวันม.10 ต.หนองโพ อ.ตาคลี
วัดซับไพรเงินม.3 ต.ลำพยนต์ อ.ตากฟ้าวัดวาปีรัตนารามม.2 ต.หนองโพ อ.ตาคลี
วัดถ้ำธรรมรัศมีม.9 ต.ลำพยนต์ อ.ตากฟ้าวัดสอนจันทร์ม.2 ต.หนองโพ อ.ตาคลี
วัดถ้ำพรสวรรค์ม.3 ต.ลำพยนต์ อ.ตากฟ้าวัดหนองตารามม.4 ต.หนองโพ อ.ตาคลี
วัดเทพพนมม.6 ต.ลำพยนต์ อ.ตากฟ้าวัดหนองเต็งรังม.5 ต.หนองโพ อ.ตาคลี
วัดพุนาคม.5 ต.ลำพยนต์ อ.ตากฟ้าวัดหนองโพม.1 ต.หนองโพ อ.ตาคลี
วัดลำพยนต์ม.10 ต.ลำพยนต์ อ.ตากฟ้าวัดห้วยดุกม.3 ต.หนองโพ อ.ตาคลี
วัดศรีเจริญธรรมม.2 ต.ลำพยนต์ อ.ตากฟ้าวัดหัวหวายม.1 ต.หัวหวาย อ.ตาคลี
วัดเขาบันไดกลีบม.7 ต.เขาชายธง อ.ตากฟ้าวัดเขาตองม.2 ต.หัวหวาย อ.ตาคลี
วัดคีรีวงม.2 ต.เขาชายธง อ.ตากฟ้าวัดเขาภูคาม.2 ต.หัวหวาย อ.ตาคลี
วัดพลับพลาชัยม.8 ต.เขาชายธง อ.ตากฟ้าวัดทรัพย์น้อย (สัมพันธ์)ม.12 ต.หัวหวาย อ.ตาคลี
อำเภอไพศาลีวัดหนองกรวดม.3 ต.หัวหวาย อ.ตาคลี
วัดใหม่วารีเย็นม.8 ต.ไพศาลี อ.ไพศาลีวัดหนองตาพันม.8 ต.หัวหวาย อ.ตาคลี
วัดโพธิ์งามม.9 ต.วังน้ำลัด อ.ไพศาลีวัดหนองยอม.7 ต.หัวหวาย อ.ตาคลี
วัดพุทธนิมิตม.3 ต.วังน้ำลัด อ.ไพศาลีวัดหนองลาดสามัคคีม.6 ต.หัวหวาย อ.ตาคลี
วัดเขาดินวนารามม.2 ต.วังน้ำลัด อ.ไพศาลีวัดเขาดุมม.4 ต.ห้วยหอม อ.ตาคลี
วัดเขาหินกลิ้งม.3 ต.วังน้ำลัด อ.ไพศาลีวัดโคกเจริญม.7 ต.ห้วยหอม อ.ตาคลี
วัดตะกุดภิบาลม.7 ต.วังน้ำลัด อ.ไพศาลีวัดพุช้างล้วงม.8 ต.ห้วยหอม อ.ตาคลี
วัดบ่อทองม.9 ต.วังน้ำลัด อ.ไพศาลีวัดลาดตะกุดม.2 ต.ห้วยหอม อ.ตาคลี
วัดโพธิ์ทองม.4 ต.วังน้ำลัด อ.ไพศาลีวัดหนองกระสังข์ม.10 ต.ห้วยหอม อ.ตาคลี
วัดวังน้ำลัดม.1 ต.วังน้ำลัด อ.ไพศาลีวัดหนองบัวม.8 ต.ห้วยหอม อ.ตาคลี
วัดหนองโพธิ์ศรีม.6 ต.วังน้ำลัด อ.ไพศาลีวัดหนองบัวทองม.5 ต.ห้วยหอม อ.ตาคลี
วัดห้วยขว้าวม.5 ต.วังน้ำลัด อ.ไพศาลีวัดห้วยหอมม.9 ต.ห้วยหอม อ.ตาคลี
วัดหัวพุม.4 ต.วังข่อย อ.ไพศาลีวัดหนองสีซอม.4 ต.หนองหม้อ อ.ตาคลี
วัดหนองกระทุ่มทองม.2 ต.วังข่อย อ.ไพศาลีวัดหนองหม้อม.2 ต.หนองหม้อ อ.ตาคลี
วัดโคกมะขวิดม.7 ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลีวัดหนองแอกม.1 ต.หนองหม้อ อ.ตาคลี
วัดบ้านใหม่ม.6 ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลีวัดโคกกร่างม.2 ต.สร้อยทอง อ.ตาคลี
วัดพระพุทธบาทม.9 ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลีวัดชัยมงคลม.6 ต.สร้อยทอง อ.ตาคลี
วัดวังกรดม.8 ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลีวัดทุ่งทะเลทรายม.1 ต.สร้อยทอง อ.ตาคลี
วัดวังเตียนม.2 ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลีวัดหนองแขมม.3 ต.สร้อยทอง อ.ตาคลี
วัดสำโรงชัยม.3 ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลีวัดหนองสร้อยทองม.4 ต.สร้อยทอง อ.ตาคลี
วัดหนองไผ่ม.5 ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลีวัดเขาทองม.2 ต.ช่องแค อ.ตาคลี
วัดคีรีล้อมม.9 ต.โพธิ์ประสาท อ.ไพศาลีวัดเขาฝาม.4 ต.ช่องแค อ.ตาคลี
วัดโค้งสวองม.6 ต.โพธิ์ประสาท อ.ไพศาลีวัดเขาวงษ์ม.8 ต.ช่องแค อ.ตาคลี
วัดโพธิ์ประสาทม.5 ต.โพธิ์ประสาท อ.ไพศาลีวัดเขาสูงม.5 ต.ช่องแค อ.ตาคลี
วัดเขาหลักชัยม.8 ต.โพธิ์ประสาท อ.ไพศาลีวัดโคกสว่างม.6 ต.ช่องแค อ.ตาคลี
วัดตะเคียนทองม.4 ต.โพธิ์ประสาท อ.ไพศาลีวัดช่องแคม.1 ต.ช่องแค อ.ตาคลี
วัดหนองปลายม.12 ต.โพธิ์ประสาท อ.ไพศาลีวัดดงน้อยม.3 ต.ช่องแค อ.ตาคลี
วัดหนองแทงแรดม.7 ต.โคกเดื่อ อ.ไพศาลีวัดบ่อนิมิตม.10 ต.ช่องแค อ.ตาคลี
วัดไพศาลีม.1 ต.โคกเดื่อ อ.ไพศาลีวัดหนองดุกม.7 ต.ช่องแค อ.ตาคลี
วัดโคกเดื่อม.5 ต.โคกเดื่อ อ.ไพศาลีวัดอัมพวันคีรีม.7 ต.ช่องแค อ.ตาคลี
วัดเนินทองม.12 ต.โคกเดื่อ อ.ไพศาลีวัดโคกกระเทินม.3 ต.ลาดทิพรส อ.ตาคลี
วัดหนองเสือม.1 ต.โคกเดื่อ อ.ไพศาลีวัดป่าตาลม.6 ต.ลาดทิพรส อ.ตาคลี
วัดห้วยตะโกม.2 ต.โคกเดื่อ อ.ไพศาลีวัดพรหมประชารามม.4 ต.ลาดทิพรส อ.ตาคลี
วัดช่องคีรีม.1 ต.ตะคร้อ อ.ไพศาลีวัดลาดทิพยรสม.1 ต.ลาดทิพรส อ.ตาคลี
วัดตะคร้อม.4 ต.ตะคร้อ อ.ไพศาลีวัดหนองคูน้อยม.2 ต.ลาดทิพรส อ.ตาคลี
วัดประชาสามัคคีม.3 ต.ตะคร้อ อ.ไพศาลีวัดใหม่ราษฎร์บำรุงม.5 ต.ลาดทิพรส อ.ตาคลี
วัดวังกระโดนน้อยม.2 ต.ตะคร้อ อ.ไพศาลีวัดจันเสนม.2 ต.จันเสน อ.ตาคลี
วัดวังกระโดนใหญ่ม.1 ต.ตะคร้อ อ.ไพศาลีวัดดงมันม.3 ต.จันเสน อ.ตาคลี
วัดนาขอมม.1 ต.นาขอม อ.ไพศาลีวัดหนองตะโกม.5 ต.จันเสน อ.ตาคลี
วัดประจันตคีรีม.6 ต.นาขอม อ.ไพศาลีวัดหนองตาปีม.6 ต.จันเสน อ.ตาคลี
วัดหนองตกกล้าม.7 ต.นาขอม อ.ไพศาลีวัดหนองถ้ำวัวม.4 ต.จันเสน อ.ตาคลี
วัดหนองม่วงม.8 ต.นาขอม อ.ไพศาลีวัดอินทรเมรีม.10 ต.จันเสน อ.ตาคลี
อำเภอท่าตะโกอำเภอชุมแสง
วัดเขาน้อย

ม.2 ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก

วัดคลองปลากดนอกม.6 ต.พันลาน อ.ชุมแสง
วัดท่าตะโกม.6 ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโกวัดคลองสำพรึงม.7 ต.พันลาน อ.ชุมแสง
วัดสามัคยารามม.7 ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโกวัดพันลานม.3 ต.พันลาน อ.ชุมแสง
วัดหนองขานางม.4 ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโกวัดท่าจันทร์วิปัสสนาม.1 ต.พันลาน อ.ชุมแสง
วัดหางน้ำม.3 ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโกวัดดงขุยม.3 ต.หนองกระเจา อ.ชุมแสง
วัดบ้านวังแรงม.5 ต.ดอนคา อ.ท่าตะโกวัดมงคลสุจริตธรรมม.11 ต.หนองกระเจา อ.ชุมแสง
วัดเขาล้อม.2 ต.ดอนคา อ.ท่าตะโกวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมม.8 ต.หนองกระเจา อ.ชุมแสง
วัดดอนคาม.1 ต.ดอนคา อ.ท่าตะโกวัดหนองกระเจาม.6 ต.หนองกระเจา อ.ชุมแสง
วัดตุ๊กแกม.9 ต.ดอนคา อ.ท่าตะโกวัดหนองกุ่มม.7 ต.หนองกระเจา อ.ชุมแสง
วัดสระโบสถ์ม.13 ต.ดอนคา อ.ท่าตะโกวัดหนองโกม.1 ต.หนองกระเจา อ.ชุมแสง
วัดพนมรอกม.4 ต.พนมรอก อ.ท่าตะโกวัดชุมแสงม.9 ต.พิกุล อ.ชุมแสง
วัดวังใหญ่ม.5 ต.พนมรอก อ.ท่าตะโกวัดบางไซม.1 ต.พิกุล อ.ชุมแสง
วัดหนองคร่อม.3 ต.พนมรอก อ.ท่าตะโกวัดสองพี่น้องม.6 ต.พิกุล อ.ชุมแสง
วัดหนองไผ่ม.2 ต.พนมรอก อ.ท่าตะโกวัดแสงสวรรค์ม.5 ต.พิกุล อ.ชุมแสง
วัดคร่อเรียงราย ม.4 ต.พนมเศษ อ.ท่าตะโกวัดหัวกระทุ่มม.7 ต.พิกุล อ.ชุมแสง
วัดคลองบอนม.7 ต.พนมเศษ อ.ท่าตะโกวัดหางตลาดม.9 ต.พิกุล อ.ชุมแสง
วัดพนมเศษใต้ม.6 ต.พนมเศษ อ.ท่าตะโกวัดช้างม.5 ต.ท่าไม้ อ.ชุมแสง
วัดพนมเศษเหนือม.1 ต.พนมเศษ อ.ท่าตะโกวัดดงกะพี้ม.10 ต.ท่าไม้ อ.ชุมแสง
วัดเขาโคกเผ่นม.2 ต.ทำนบ อ.ท่าตะโกวัดวังใหญ่ม.9 ต.ท่าไม้ อ.ชุมแสง
วัดทำนบม.3 ต.ทำนบ อ.ท่าตะโกวัดหนองขอนม.8 ต.ท่าไม้ อ.ชุมแสง
วัดหนองสองห้องม.7 ต.หัวถนน อ.ท่าตะโกวัดคลองยางม.11 ต.บางเคียน อ.ชุมแสง
วัดเขาขาดม.9 ต.หัวถนน อ.ท่าตะโกวัดเนินสะเดาม.12 ต.บางเคียน อ.ชุมแสง
วัดไดตามุ่ยม.3 ต.หัวถนน อ.ท่าตะโกวัดบางเคียนม.14 ต.บางเคียน อ.ชุมแสง
วัดหนองเนินม.4 ต.หัวถนน อ.ท่าตะโกวัดบ้านลาดม.3 ต.บางเคียน อ.ชุมแสง
วัดหัวถนนกลางม.6 ต.หัวถนน อ.ท่าตะโกวัดคลองเกษมกลางม.4 ต.ไผ่สิงห์ อ.ชุมแสง
วัดหัวถนนใต้ม.2 ต.หัวถนน อ.ท่าตะโกวัดคลองเกษมใต้ม.5 ต.ไผ่สิงห์ อ.ชุมแสง
วัดหัวถนนเหนือม.1 ต.หัวถนน อ.ท่าตะโกวัดไผ่ขวางม.10 ต.ไผ่สิงห์ อ.ชุมแสง
วัดเขาดินศิริวัฒนาม.4 ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโกวัดไผ่สิงห์ม.2 ต.ไผ่สิงห์ อ.ชุมแสง
วัดหนองสะแกม.6 ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโกวัดโพธิ์หนองยาวม.3 ต.ไผ่สิงห์ อ.ชุมแสง
วัดหนองหลวงม.1 ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโกวัดท่าไม้ม.2 ต.ท่าไม้ อ.ชุมแสง
วัดสายลำโพงกลางม.2 ต.สายลำโพง อ.ท่าตะโกวัดคลองปลากดในม.12 ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง
วัดหนองน้ำใสม.9 ต.สายลำโพง อ.ท่าตะโกวัดทับกฤชกลางม.3 ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง
วัดหนองสะเอ้งม.12 ต.สายลำโพง อ.ท่าตะโกวัดทับกฤชเหนือม.5 ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง
วัดเนินประดู่ม.11 ต.สายลำโพง อ.ท่าตะโกวัดทุ่งแว่นม.13 ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง
วัดสายลำโพงใต้ม.1 ต.สายลำโพง อ.ท่าตะโกวัดโพธิ์เงินราษฎร์ศรัทธาม.11 ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง
วัดสายลำโพงเหนือม.3 ต.สายลำโพง อ.ท่าตะโกวัดหนองแม่พังงาม.2 ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง
วัดหนองเบนม.7 ต.สายลำโพง อ.ท่าตะโกวัดดอนสนวนม.6 ต.ทับกฤชใต้ อ.ชุมแสง
วัดหนองสองห้องม.5 ต.สายลำโพง อ.ท่าตะโกวัดทับกฤชใต้ม.7 ต.ทับกฤชใต้ อ.ชุมแสง
วัดดงจันทำม.6 ต.วังใหญ่ อ.ท่าตะโกวัดแสงธรรมสุทธาวาสต.ชุมแสง อ.ชุมแสง
วัดโคกกระถินม.5 ต.วังใหญ่ อ.ท่าตะโกวัดเกยไชยใต้ม.8 ต.เกยไชย อ.ชุมแสง
วัดตะเฆ่ค่ายม.4 ต.วังใหญ่ อ.ท่าตะโกวัดเกยไชยเหนือม.4 ต.เกยไชย อ.ชุมแสง
วัดทุ่งสว่างม.7 ต.วังใหญ่ อ.ท่าตะโกวัดคลองระนงม.15 ต.เกยไชย อ.ชุมแสง
วัดหนองละมานม.2 ต.วังใหญ่ อ.ท่าตะโกวัดท่านาม.12 ต.เกยไชย อ.ชุมแสง
วัดหนองสระม.3 ต.วังใหญ่ อ.ท่าตะโกวัดหนองคางม.11 ต.เกยไชย อ.ชุมแสง
วัดขอนดู่ม.10 ต.วังมหากร อ.ท่าตะโกวัดโคกหม้อม.3 ต.โคกหม้อ อ.ชุมแสง
วัดช่องแกระม.3 ต.วังมหากร อ.ท่าตะโกวัดโพธิ์สุทธาวาสม.8 ต.โคกหม้อ อ.ชุมแสง
วัดท่าสุ่มม.1 ต.วังมหากร อ.ท่าตะโกวัดฆะมังม.5 ต.ฆะมัง อ.ชุมแสง
วัดเนินสำราญม.8 ต.วังมหากร อ.ท่าตะโกวัดพิกุลม.7 ต.ฆะมัง อ.ชุมแสง
วัดปากง่ามม.5 ต.วังมหากร อ.ท่าตะโกวัดแหลมยางม.1 ต.ฆะมัง อ.ชุมแสง
วัดวังมหากรม.6 ต.วังมหากร อ.ท่าตะโก??
วัดวังรอม.9 ต.วังมหากร อ.ท่าตะโก??
วัดหัวพลวงม.7 ต.วังมหากร อ.ท่าตะโก??
อำเภอพยุหะคีรีอำเภอเก้าเลี้ยว
วัดธารลำไยม.5 ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรีวัดเก้าเลี้ยวม.1 ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว
วัดใหม่พรสวรรค์ม.13 ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรีวัดเขาดินเหนือม.3 ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว
วัดเขาสามยอดม.2 ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรีวัดดงเมืองใต้ม.7 ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว
วัดบ่อเพลง ม.10 ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรีวัดพระหน่อธรณินทร์ม.6 ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว
วัดพุหว้าม.3 ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรีวัดมรรครังสฤษดิ์ม.8 ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว
วัดหนองกลอยม.6 ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรีวัดหนองงูเหลือมม.5 ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว
วัดหนองเต่าม.4 ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรีวัดแหลมสมอม.9 ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว
วัดน้ำทรงม.10 ต.น้ำทรง อ.พยุหะคีรีวัดมหาโพธิใต้ม.3 ต.มหาโพธิ อ.เก้าเลี้ยว
วัดเพียรอุดมธรรมม.8 ต.น้ำทรง อ.พยุหะคีรีวัดมหาโพธิเหนือม.5 ต.มหาโพธิ อ.เก้าเลี้ยว
วัดคลองบางเดื่อม.4 ต.น้ำทรง อ.พยุหะคีรีวัดหนองหัวเรือม.4 ต.มหาโพธิ อ.เก้าเลี้ยว
วัดสระเศรษฐีม.7 ต.น้ำทรง อ.พยุหะคีรีวัดโนนโพธิ์ม.5 ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว
วัดสำโรงม.2 ต.น้ำทรง อ.พยุหะคีรีวัดกัลยารัตน์ม.5 ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว
วัดสุวรรณรัตนารามม.8 ต.น้ำทรง อ.พยุหะคีรีวัดทุ่งตาทั่งม.4 ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว
วัดหนองคล่อม.9 ต.น้ำทรง อ.พยุหะคีรีวัดยางใหญ่ม.3 ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว
วัดใหม่ม.1 ต.น้ำทรง อ.พยุหะคีรีวัดลาดค้าวม.6 ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว
วัดโป่งสวรรค์ม.12 ต.นิคมเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรีวัดหนองเต่าใต้ม.9 ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว
วัดห้วยบงม.1 ต.นิคมเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรีวัดหนองเต่าเหนือม.9 ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว
วัดเขาบ่อแก้วม.3 ต.นิคมเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรีวัดหนองแพงพวยม.1 ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว
วัดสระนางสรงม.6 ต.นิคมเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรีวัดห้วยรั้วม.8 ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว
วัดสระปทุมม.1 ต.นิคมเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรีวัดหาดเสลาม.5 ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว
วัดหนองไม้แดงม.10 ต.นิคมเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรีวัดคลองช้างม.12 ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว
วัดเนินมะกอกม.8 ต.เนินมะกอก อ.พยุหะคีรีวัดดงบ้านโพธิ์ม.7 ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว
วัดหนองหมูม.5 ต.เนินมะกอก อ.พยุหะคีรีวัดเนินพยอมม.6 ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว
วัดหัวงิ้วม.9 ต.เนินมะกอก อ.พยุหะคีรีวัดศิลาทองสามัคคีม.8 ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว
วัดเขาแก้วม.4 ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรีวัดหัวดงใต้ม.3 ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว
วัดอินทารามม.2 ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรีวัดหัวดงเหนือม.11 ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว
วัดเขาบ่อพลับม.10 ต.ม่วงหัก อ.พยุหะคีรีวัดหนองจิกทรายมูลม.1 ต.ชุมตาบง กิ่ง อ.ชุมตาบง
วัดคนธารามท้ายวารีม.8 ต.ม่วงหัก อ.พยุหะคีรีวัดพนาสวรรค์ม.8 ต.แม่เปิน กิ่ง อ.แม่เปิน
วัดบ้านบนม.1 ต.ม่วงหัก อ.พยุหะคีรี??
วัดท่าตะโกม.7 ต.ยางขาว อ.พยุหะคีรี??
วัดยางขาวม.5 ต.ยางขาว อ.พยุหะคีรี??
วัดหาดสะแกม.2 ต.ยางขาว อ.พยุหะคีรี??
วัดบางปราบม.2 ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี??
วัดมณีวงษ์ม.3 ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี??
วัดย่านมัทรีม.2 ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี??
วัดเทพพรสวรรค์ธารหวาย ม.11 ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี??
วัดสระทะเลม.3 ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี??
วัดเขาทองม.4 ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี??
วัดเขาทองพุทธารามม.10 ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี??
วัดเขาไม้เดนม.8 ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี??
วัดพระปรางค์เหลืองม.1 ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี?