รายนามพระสังฆาธิการ จังหวัดพิจิตร อีเมล

เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร พระราชพุฒิเมธี (สมชาย ป.๗) จนฺทสาโร วัดมงคลทับคล้อ ๐๕๖-๖๔๑-๔๙๐
เลขานุการ พระมหาแก่น อคฺคสุวณฺโณ ป.๔ วัดมงคลทับคล้อ ๐-๕๖๖๔-๑๒๔๔ , ๐๘-๗๒๑๒-๗๔๓๙
รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร พระสุทัสสีมุนีวงศ์ สุชีโว วัดหัวดง ๐๕๖-๖๙๗-๐๙๕ , ๐๘-๑๖๐๔-๗๕๗๕

อำเภอเมืองพิจิตร และกิ่งอำเภอสากเหล็ก

เจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตร พระครูวชิรพุทธานุกูล (วิรัช ป.๔) วัดท่าหลวง ๐-๕๖๖๑-๓๐๔๙ , ๐๘-๑๘๘๖-๓๖๙๖
เลขานุการ เจ้าคณะอำเภอ พระธรรมธรอนุชาติ นรินฺโท วัดท่าหลวง ๐๘-๖๖๗๘-๘๙๒๑
รองเจ้าคณะอำเภอ พระครูวิภัชธรรมโสภิต วัดดงชะพลู ๐-๕๖๖๕-๒๖๘๑ , ๐๘-๙๙๖๐-๔๗๐๘
เลขานุการ เจ้าคณะอำเภอ พระวินัยธรพิษณุ วัดดงชะพลู ๐๘-๖๙๓๘-๘๒๖๔
รองเจ้าคณะอำเภอ พระครูพิบูลประชานาถ วัดยางคอยเกลือ ๐-๕๖๖๑-๑๙๒๗ , ๐๘-๗๒๑๐-๓๙๖๖
เลขานุการ เจ้าคณะอำเภอ พระสมุห์บุญล้อม ธีรวํโส วัดยางคอยเกลือ ๐๘-๙๖๔๒-๙๕๘๘
เจ้าคณะตำบล ท่าหลวง - ปากทาง พระครูวิมลวโรปการ วัดท่าหลวง ๐-๕๖๖๑-๓๐๕๙ , ๐๘-๔๐๔๗-๒๘๙๔
เจ้าคณะตำบล ท่าฬ่อ - ไผ่ขวาง พระครูพิเชฏฐ์ธรรมคุณ วัดหาดมูลกระบือ ๐ ๕๖๖๐ ๕๒๕๑ , ๐๘-๑๐๓๗-๙๔๘๘
เจ้าคณะตำบล ป่ามะคาบ พระครูพิมณฑ์ปัญญาภิรัต วัดป่ามะคาบ ๐-๕๖๖๗-๑๔๑๑
เจ้าคณะตำบล โรงช้าง - คลองคะเชนทร์ พระครูพิศาลธรรมนันท์ วัดมูลเหล็ก ๐-๕๖๖๕-๒๑๘๗ , ๐๘-๙๒๗๑-๘๒๐๙
เจ้าคณะตำบล หัวดง - ฆะมัง เขต ๑ พระปลัด สวัสดิ์ วราสโภ วัดบางเพียรวิลัยรัตน์ ๐-๕๖๖๘-๕๐๖๙
เจ้าคณะตำบล หัวดง - ฆะมัง เขต ๒ พระครูพิสุทธิรัตนญาณ วัดลำชะล่า ๐๘-๑๐๔๐-๕๔๐๓
เจ้าคณะตำบล ดงป่าคำ - ดงกลาง พระครูวิมลธรรมประสิทธิ์ วัดเขารูปช้าง ๐๕๖-๖๗๔-๑๔๑ , ๐๘-๙๖๔๐-๘๗๑๐
เจ้าคณะตำบล บ้านบุ่ง พระครูพิศาลสารธรรม วัดดงสว่าง ๐-๕๖๖๕-๘๐๘๑
เจ้าคณะตำบล เมืองเก่า พระครูวิรุฬห์กิตติโชติ วัดประทม ๐-๕๖๖๕-๕๐๔๓

อำเภอบางมูลนาก
เจ้าคณะอำเภอบางมูลนาก พระครูพิสิฐคณาภิรักษ์ วัดชัยมงคล ๐-๕๖๖๓-๒๗๒๘ , ๐๘-๑๐๔๓-๓๒๗๑
เลขานุการ เจ้าคณะอำเภอ พระมหาธัญพิสิษฐ์ เตชธโร วัดโพธิ์ทอง ๐-๕๖๖๓-๓๔๘๙ , ๐๘-๑๗๘๖-๙๗๙๒
รองเจ้าคณะอำเภอ พระครูพิพัฒน์ปัญญาคุณ วัดห้วยเรียงใต้ ๐๘-๙๒๗๐-๗๙๔๔
เลขานุการ รองเจ้าคณะอำเภอ พระสุวัฒน์ สุวฑฺฒโน วัดท่าช้าง ๐๘-๗๑๙๕-๓๕๒๑
รองเจ้าคณะอำเภอ พระครูวิทิตวรธรรม วัดท่าช้าง ๐-๕๖๖๓-๒๑๘๑ , ๐๘-๙๕๖๔-๙๐๑๔
เลขานุการ รองเจ้าคณะอำเภอ พระอานนท์ อานนฺโท วัดท่าช้าง ๐๘-๑๐๔๔-๘๗๙๑
เจ้าคณะตำบล เนินมะกอก พระครูสิริสุตโสภณ วัดสำนักขุนเณร ๐-๕๖๖๕-๗๒๐๒ , ๐๘-๙๕๖๓-๘๓๒๘
เจ้าคณะตำบล หอไกร พระครูวิภัชสิริคุณ วัดหอไกร ๐-๕๖๖๓-๘๐๒๙ , ๐๘-๙๘๕๖-๓๙๖๔
เจ้าคณะตำบล ภูมิ พระครูพิศาลสุภัทรคุณ วัดบางมูลนาก ๐-๕๖๖๓-๑๓๙๓ , ๐๘-๙๕๖๖-๒๖๐๕
เจ้าคณะตำบล ห้วยเขน พระครูพิศษฏ์ธรรมานุวัตร วัดห้วยเขน ๐๘-๖๙๓๐-๔๘๙๐
เจ้าคณะตำบล บางไผ่ พระครูปลัด ก้าน กนฺตวีโร วัดชัยมงคล ๐-๕๖๖๓-๓๕๓๖
เจ้าคณะตำบล ลำประดา พระครูวิสุทธิอินทวงศ์ วัดลำประดากลาง ๐๘-๙๙๕๗-๖๗๑๗
เจ้าคณะตำบล วังตะกู พระครูวิมลธรรมโมภาส วัดวังขอนซุง ๐๘-๑๗๘๖-๕๐๑๖
เจ้าคณะตำบล วังสำโรง เขต ๑ พระสมุห์ เพชร เตชปญฺโญ วัดบางลำพู ๐๘-๙๒๗๒-๒๒๓๔
เจ้าคณะตำบล วังสำโรง เขต ๒ พระครูพิศาลอรรถโกศล วัดทุ่งตับเต่า
เจ้าคณะตำบล สำนักขุนเณร พระครูวิจารรวิหารกิจ วัดสุขุมาราม ๐-๕๖๖๙-๑๒๗๖ , ๐๘-๙๕๖๖-๗๗๙๕

กิ่งอำเภอดงเจริญ
เจ้าคณะตำบล ห้วยร่วม พระครูพิมลปุญญาทร วัดห้วยน้ำโจน ๐๘-๑๐๔๖-๕๖๘๖ , ๐๘-๙๙๕๘-๓๑๓๘
รองเจ้าคณะตำบล ห้วยร่วม พระครูภาวนาธิมุต (พรชัย) วัดสมบูรณ์ธรรมกายาราม ๐๘-๑๗๘๐-๘๔๘๑
เจ้าคณะตำบล วังงิ้วใต้ พระมหาเติมพงษ์ ธมฺมปาโล วัดประดู่ (กิ่ง อ.ดงเจริญ) ๐๘-๖๙๓๑-๖๐๔๘
เจ้าคณะตำบล วังงิ้ว พระครูพิธานนวกรรม วัดวังก้านเหลือง (กิ่ง อ.ดงเจริญ) ๐๘-๑๘๘๘-๖๖๐๕

อำเภอทับคล้อ
เจ้าคณะอำเภอทับคล้อ พระมหาสวี กิตฺติวณฺโณ วัดมงคลทับคล้อ ๐-๕๖๖๕-๔๒๓๕ , ๐๘-๑๗๔๐-๘๔๘๕
เลขานุการ เจ้าคณะอำเภอทับคล้อ พระมหาอำพร อิทฺธิญาโณ วัดมงคลทับคล้อ ๐๘-๕๘๗๕-๖๙๕๕
เจ้าคณะตำบลทับคล้อ พระครูสิริปัญโญภาส วัดจันทรังสี ๐-๕๖๖๕-๔๕๘๐
รองเจ้าคณะตำบลทับคล้อ พระครูพิพิธปุญญาภินันท์ วัดคามวาสี ๐-๕๖๖๕-๔๕๔๐
เจ้าคณะตำบลเขาทราย พระครูวิจิตรธรรมนาท วัดเขาทราย ๐-๕๖๖๖-๘๐๘๓
รองเจ้าคณะตำบลเขาทราย พระเดือน ญาณวีโร วัดเขาทราย ๐๘-๖๖๘๑-๕๖๐๔
เจ้าคณะตำบลเขาเจ็ดลูก พระครูพิบูลธรรมานุสิฐ วัดศรีรัตนวนาราม ๐-๕๖๖๕-๔๑๓๙ , ๐๘-๖๒๑๕-๐๘๙๗
รองเจ้าคณะตำบลเขาเจ็ดลูก พระครูพิสณฑ์ตันติรักษ์ คีรีเทพนิมิต ๐๘-๙๙๕๘-๓๕๙๑
เจ้าคณะตำบลท้ายทุ่ง เขต๑ เจ้าอธิการวันชัย เตชปญฺโญ วัดคายน้อย ๐๘-๗๒๐๑-๓๐๔๒
เจ้าคณะตำบลท้ายทุ่ง เขต๒ พระครูสิริวิสุทธิสาร วัดทรงธรรม ๐-๕๖๖๔-๑๐๗๑
เลขานุการ เจ้าคณะตำบลท้ายทุ่ง๑ พระละมูล จารุวณฺโณ วัดนวลศรีสิทธาราม ๐๘-๙๕๖๘-๑๐๘๒
เลขานุการ เจ้าคณะตำบลท้ายทุ่ง๒ พระอธิการสมศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ วัดศรีเบญจคาลัย ๐-๕๖๖๔-๘๓๕๗ , ๐๘-๑๗๐๗-๔๒๗๔

กิ่งอำเภอสากเหล็ก

เจ้าคณะตำบล สากเหล็ก พระครูพิมลกิจจารักษ์ วัดสากเหล็ก (กิ่ง อ.สากเหล็ก) ๐-๕๖๖๙-๙๓๑๕
เจ้าคณะตำบล ท่าเยี่ยม พระครูพินิตปัญญาคุณ วัดไทรย้อย ๐-๕๖๖๙-๙๒๕๖
เจ้าคณะตำบล คลองทราย พระครูพิเชฏฐ์อรรถกิจ (สมเดช) วัดถ้ำคะนอง ๐๘-๑๐๔๖-๑๗๐๓

อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ประทับช้าง พระครูโพธิธรรมานุรักษ์ วัดไผ่ท่าโพใต้ ๐-๕๖๖๘-๙๐๗๐
เลขานุการ คณะอำเภอ พระอภิวัฒน์ อริญฺชโย วัดโพธิ์ประทับช้าง ๐๘-๗๒๐๕-๑๓๕๓
รองเจ้าคณะอำเภอ พระครูวิบูลธรรมาภรณ์ วัดโพธิ์ประทับช้าง ๐๘-๗๒๐๕-๗๔๑๑
เลขานุการ รองเจ้าคณะอำเภอ พระอธิการประนอม ธมฺมสโร วัดท่าบัวทอง ๐๘-๙๘๐๒-๔๐๓๗
เจ้าคณะตำบล ไผ่รอบ พระครูพิสิฐโพธิคุณ วัดสระประทุม ๐๘-๙๒๗๒-๑๕๔๑
รองเจ้าคณะตำบล ไผ่รอบ พระครูวิธูรธรรมวิมล (ธเนศ) ๐๘-๗๒๐๑-๖๓๙๒
เจ้าคณะตำบล ไผ่ท่าโพ พระครูวิบูลโพธิกิจ (สำรวย) วัดใหม่โพธิ์ศรี ๐๘-๙๘๕๗-๘๒๑๖
เจ้าคณะตำบล ทุ่งใหญ่ พระครูวิสิฐธรรมสาร (ประเสริฐ) วัดทุ่งใหญ่ ๐๘-๗๓๐๗-๔๔๕๒
เจ้าคณะตำบล ดงเสือเหลือง เจ้าอธิการบุญมี อชิโต วัดดงเสือเหลือง ๐๘-๖๑๙๙-๖๒๕๙
เจ้าคณะตำบล วังจิก พระครูพินิตกิจจาธร วัดวังจิก ๐๘-๗๑๙๖-๒๑๓๔
เจ้าคณะตำบล โพธิ์ประทับช้าง พระสมุห์ จรัญ จนฺทสีโล วัดโพธิ์ประทับช้าง ๐๘-๙๘๒๙-๘๙๘๖
เจ้าคณะตำบล เนินสว่าง เขต ๑ พระครูพิบูลธรรมโกวิท วัดบึงกอก ๐๘-๑๗๘๕-๘๕๗๘
เจ้าคณะตำบล เนินสว่าง เขต ๒ เจ้าอธิการธนพล คุณวนฺโต วัดหนองสะแก ๐๘-๑๐๓๖-๐๗๖๑

อำเภอตะพานหิน
เจ้าคณะอำเภอตะพานหิน พระครูศรีปริยัติธรรม (บุญรอด) วัดสันติพลาราม ๐-๕๖๖๒-๑๙๑๖
เลขานุการ เจ้าคณะอำเภอ พระครูใบฎีกาประสิทธิ์ วัดต้นชุมแสง ๐๘-๗๘๔๐-๒๔๓๒
รองเจ้าคณะอำเภอ พระมหาจันทราวุฒิ วชิรเมธี ป.ธ.๙ วัดตะพานหิน ๐๘-๑๗๐๗-๘๐๕๗
เลขานุการ รองเจ้าคณะอำเภอ พระมหาสมาน กิตฺติคุโณ ป.ธ.๓ วัดตะพานหิน ๐๘-๖๐๘๗-๙๖๕๖
เจ้าคณะตำบล งิ้วราย พระมหาสุวรรณ สุวณฺโณ ป.ธ.๓ วัดเทวประสาท ๐๘-๖๖๒๑-๓๐๔๖
รองเจ้าคณะตำบล งิ้วราย พระครูพิบูลนวกิจ (ใหญ่) วัดงิ้วราย ๐๘-๖๑๙๙-๙๑๑๐
เจ้าคณะตำบล ห้วยเกตุ พระครูพิทักษ์พุทธมงคล (สิงห์) วัดเทวประสาท ๐-๕๖๖๒-๑๔๒๓
เจ้าคณะตำบล ทุ่งโพธิ์ พระครูพิทักษ์โพธิธรรม วัดทุ่งโพธิ์ ๐-๕๖๖๔-๗๐๕๓
เจ้าคณะตำบล คลองคูณ พระครูพิพิธธรรมาทร (หวั่น) วัดคลองคูณ ๐๘-๙๙๕๙-๔๘๒๘
เจ้าคณะตำบล หนองพะยอม เขต ๑ พระครูพินิจสิริธรรม (สวาท) วัดพระพุทธบาทเขารวก ๐๘-๖๒๐๔-๘๘๒๑
เจ้าคณะตำบล หนองพะยอม เขต ๒ พระครูวิภัชธรรมโกวิท (เบ้ย) วัดเทศสว่างเจริญ ๐๘-๑๙๗๑-๔๐๔๙
รองเจ้าคณะตำบล หนองพะยอม เขต ๒ พระครูวิจิตรเขมากร (เกษตร) วัดเขาพนมกาว ๐๘-๗๒๐๒-๐๕๖๓
เจ้าคณะตำบล วังหว้า พระมหาสุวรรณ์ อธิวโร วัดพรหมประเสริฐ ๐๘-๙๗๐๗-๓๐๐๗
เจ้าคณะตำบล วังสำโรง พระครูพิพัฒน์สิริมงคล (สนอง) วัดทับปรู ๐-๕๖๖๘-๗๒๒๙
รองเจ้าคณะตำบล วังสำโรง พระครูวิจารณ์วรธรรม (กมล) วัดทับหมัน ๐๘-๔๘๑๒-๒๘๔๕

อำเภอโพทะเล
เจ้าคณะอำเภอโพทะเล พระครูพิศาลจริยคุณ (สุรินทร์) วัดบึงนาราง ๐-๕๖๖๑-๐๕๒๘ , ๐๘-๑๘๘๖-๔๓๙๐
เลขานุการ เจ้าคณะอำเภอ พระปลัดเกษม กิตฺติโสภโณ ๐๘-๔๘๑๕-๗๗๒๖
รองเจ้าคณะอำเภอโพทะเล พระครูวิรุฬห์ธรรมาภิรัต (สมบุญ) วัดทะนง ๐-๕๖๖๘-๑๒๔๖ , ๐๘-๖๒๑๐-๘๔๙๙
เลขานุการ รองเจ้าคณะอำเภอ พระสมุห์ ประจวบ ปุณฺณจนฺโท วัดทะนง ๐๘-๙๔๓๗-๓๕๖๘
เจ้าคณะตำบล โพทะเล พระครูพินิจสีลคุณ วัดท้ายน้ำ ๐-๕๖๖๓-๒๑๘๙ , ๐๘-๑๗๘๕-๓๙๑๕
เจ้าคณะตำบล ท่าเสา พระครูวิรุฬหธรรมทัศน์ วัดท่ามะไฟ ๐-๕๖๘๔-๐๗๙๑
เจ้าคณะตำบล ท่าบัว พระครูพิสุทธิปัญญาภิวัฒน์ (นพณัฐ) วัดหลวง ๐๘-๙๙๖๐-๕๘๐๑
เจ้าคณะตำบล ท้ายน้ำ พระครูพิทักษ์โพธิกิจ วัดเนินโพธิ์ ๐๘-๑๘๘๖-๓๖๒๔
เจ้าคณะตำบล ท่านั่ง-บางคลาน พระครูโสภณธรรมวิสุทธิ์ วัดวังแดง ๐-๕๖๖๖-๙๒๐๓ , ๐๘-๙๙๐๗-๒๒๕๕
เจ้าคณะตำบล ท่าขมิ้น พระครูพิสุทธิวราการ วัดหนองดง ๐๘-๑๘๔๒-๖๐๒๖
รองเจ้าคณะตำบล ท่าขมิ้น พระครูวิสิฐสีลาภรณ์ (สฤษดิ์) ๐-๕๖๖๖-๙๑๑๑ , ๐๘-๗๑๙๔-๔๖๑๓

กิ่งอำเภอบึงนาราง
เจ้าคณะตำบล บางลาย พระครูวิจิตรธรรมโกวิท วัดบางลายใต้ ๐๘-๙๘๕๖-๖๓๗๖
รองเจ้าคณะตำบล บางลาย พระครูพิทักษ์ธรรมวิมล (จรูญ) ๐๘-๑๙๗๒-๕๗๓๐
เจ้าคณะตำบล บึงนาราง พระครูพิศาลปุญญาภินันท์ (อานนท์) วัดบึงนาราง ๐๘-๙๘๕๘-๕๑๗๖
รองเจ้าคณะตำบล บึงนาราง พระมานพ อคฺคปุญฺโญ ๐๘-๖๒๐๔-๙๓๘๕
เจ้าคณะตำบล โพธิ์ไทรงาม พระครูพิพัฒน์วีรธรรม วัดโพธิ์ไทรงาม ๐๘-๔๘๒๒-๔๓๘๕
เจ้าคณะตำบล ทุ่งน้อย พระครูวิมลญาณกิจ (ถนอม) วัดบางลายเหนือ (กิ่ง อ.บึงนาราง) ๐๘-๑๙๗๑-๙๔๘๕

อำเภอสามง่าม
เจ้าคณะอำเภอสามง่าม พระครูพิศาลสิทธิธรรม วัดเทพสิทธิการาม ๐๘-๙๙๖๑-๔๓๙๑
เลขานุการ เจ้าคณะอำเภอพระครูศรีปริยัติวิธูร วัดกำแพงดิน ๐-๕๖๖๗-๓๐๙๙
รองเจ้าคณะอำเภอ พระครูวิรุฬปุญญากร วัดวังแดง ๐๘-๑๙๗๑-๘๖๕๐
เลขานุการ รองเจ้าคณะอำเภอ พระจำปา จารุวํโส วัดวังแดง ๐-๕๖๖๖-๕๔๑๖
เจ้าคณะตำบล สามง่าม - กำแพงดิน พระครูพินิตปัญโญภาส วัดสามง่าม ๐๘-๑๘๘๖-๕๕๒๘
เจ้าคณะตำบล รังนก พระครูพิศิษฐ์ปัญญาภรณ์ วัดจระเข้ผอม
เจ้าคณะตำบล เนินปอ พระพิมลขันติคุณ วัดสระยายชี ๐๘-๖๒๐๖-๙๖๘๓
เจ้าคณะตำบล หนองโสน พระครูพิพิธธีรธรรม (สุบิน) วัดเนินพะยอม ๐๘-๑๔๗๔-๒๑๒๘
รองเจ้าคณะตำบล หนองโสน พระอธิการสมฤทธิ์ วิปุโล วัดคลองเจริญ ๐๘-๑๙๖๒-๗๙๐๙

อำเภอวังทรายพูน
เจ้าคณะอำเภอวังทรายพูน พระครูพิพิธอโนมคุณ วัดไดน้ำขุ่น ๐๘-๗๘๔๑-๐๘๗๑
เลขานุการ เจ้าคณะอำเภอ พระปลัด บุญธรรม อภิปญฺโญ วัดหนองปลาไหล ๐๘-๑๐๓๖-๘๒๗๔
เจ้าคณะตำบล หนองปลาไหล พระครูวิจิตรรตโนดม (แก้ว) วัดหนองปลาไหล ๐-๕๖๖๕-๘๐๑๒
เจ้าคณะตำบล วังทรายพูน เขต ๑ พระครูวิจารณ์อรรถกิจ (สวน) วัดวังทรายพูน ๐-๕๖๖๕-๘๐๓๖
เจ้าคณะตำบล วังทรายพูน เขต ๒ เจ้าอธิการวิเศษศักดิ์ ฐานุตฺตโร วัดหนองยาง ๐-๗๒๐๖-๐๔๔๒
เจ้าคณะตำบล หนองพระ พระครูวิลาศจริยคุณ วัดเขาขมิ้น ๐๘-๙๒๗๐-๘๑๗๙
เจ้าคณะตำบล หนองปล้อง พระครูขันติสังวรยุต วัดมุจลินทาราม ๐๘-๙๕๖๓-๕๑๕๗

อำเภอวชิรบารมี
เจ้าคณะอำเภอวชิรบารมี พระครูพิศาลธรรมวุฒ วัดหนองสะเดา ๐๘-๑๘๘๗-๗๑๖๖
เลขานุการ เจ้าคณะอำเภอ พระพายัพ มหาญาโณ วัดหนองสะเดา ๐๘-๑๐๔๐-๐๓๖๑
เจ้าคณะตำบล บ้านนา พระครูวิศาลสีลสังวร (เฉลิม) วัดหนองสะเดา ๐๘-๙๒๗๐-๓๒๑๕
เจ้าคณะตำบล หนองหลุม พระครูวิจิตรสราภิบาล วัดหนองหลุม ๐๘-๑๙๕๓-๐๘๒๗
เจ้าคณะตำบล วังโมกข์ พระครูพิจิตรธรรมโกศล วัดวังตะขบ ๐๘-๙๙๕๙-๕๗๘๒
เจ้าคณะตำบล บึงบัว พระครูพิทักษ์ปทุมเขต (สมทรง) วัดบึงบัว ๐๘-๑๙๗๑-๐๙๑๓

* ดำเนินการจัดทำ รวบรวมและปรับปรุงข้อมูลภาพและเนื้อหา รายนามพระสังฆาธิการ และ รายชื่อวัดในคณะภาค๔ โดย ผู้จัดทำเว็บไซท์วัดทับคล้อดอทคอม