สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิจิตร อีเมล

บัญชีรายนามสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิจิตร

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิจิตร แห่งที่ ๑ วัดทับคล้อ ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิจิตร แห่งที่ ๒ วัดวังตะกู ตำบลวังตะกู อำเภอบางมูลนาก
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิจิตร แห่งที่ ๓ วัดชัยมงคล ตำบลบางมูลนา อำเภอบางมูลนาก
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิจิตร แห่งที่ ๔ วัดท่าหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิจิตร แห่งที่ ๕ วัดบางมูลนาก ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิจิตร แห่งที่ ๖ สมบูรณ์ธรรมกายาราม ตำบลห้วยร่วม อำเภอบางมูลนาก
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิจิตร แห่งที่ ๗ วัดคลองเจริญ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิจิตร แห่งที่ ๘ โพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิจิตร แห่งที่ ๙ วัดเครือเขาโค้ง ตำบลสำโรง อำเภอบางมูลนาก
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิจิตร แห่งที่ ๑๐ วัดกำแพงดิน ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิจิตร แห่งที่ ๑๑ วัดดงตะขบ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอตะพานหิน
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิจิตร แห่งที่ ๑๒ วัดใหม่ปลายห้วย ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิจิตร แห่งที่ ๑๓ วัดวังจิก ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง