วันโกน / วันพระ / วันธรรมสวนะ อีเมล

ในสมัยพุทธกาล พระเจ้าพิมพิสาร ได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และกราบทูลว่า นักบวชศาสนาอื่นมีวันประชุมสนทนาเกี่ยวกับหลักธรรม คำสั่งสอนในศาสนาของเขา แต่ว่าศาสนาพุทธยังไม่มี พระพุทธองค์จึงทรงอนุญาติให้ภิกษุสงฆ์ประชุมสนทนาและ แสดงธรรมเทศนาแก่ประชาชนในวัน ๘ ค่ำ ๑๔ ค่ำ และ๑๕ค่ำพุทธศาสนิกชนจึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวัน ธรรมสาวนะ

 

วันโกน คือ วันขึ้น ๗ ค่ำ กับ ๑๔ ค่ำ และแรม ๗ ค่ำ กับแรม ๑๔ ค่ำ ของทุก เดือน (หรือ แรม ๑๓ ค่ำ หากตรง กับเดือนขาด) ซึ่งเป็นวันก่อนวันพระ ๑ วัน

วันพระ หรือ วันธรรมสวนะ คือ วันขึ้น ๘ ค่ำ กับ ๑๕ ค่ำ และ แรม ๘ ค่ำ กับ แรม ๑๕ ค่ำ ของทุกเดือน (หากตรงกับเดือนขาด อาจเป็น แรม ๑๔ ค่ำ)

* วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) มีพิธีถวายสังฆทานทุกวันพระ (วันธรรมสวนะ) มิได้เว้นตลอดปี (๘ ค่ำ , ๑๕ ค่ำ , วันพระสิ้นเดือน) เวลา ๐๗.๐๐ น. และเวลา ๒๐.๐๐ น. พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล (พระครูวิสุทธิภาวนาคุณ) นำพระภิกษุสงฆ์ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์ ฟังเทศน์เป็นประจำทุกวัน

 
group sex porn