วันวิสาขบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ อีเมล

วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ คำว่า "วิสาขบูชา" หมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือน ๖ วิสาขบูชา ย่อมาจาก "วิสา - ขบุรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ" ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ มีเดือน ๘ สองหน ก็เลื่อนไปเป็นกลางเดือน ๗ เป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติ คือเกิด ได้ทรงตรัสรู้ คือสำเร็จ ได้ทรงปรินิพพาน คือ ดับ เกิดขึ้นตรงกันทั้ง ๓ คราวคือ

 

ประสูติ เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะ ทรงประสูติที่พระราชอุทยานลุมพินีวัน ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับเทวทหะ เมื่อเช้าวันศุกร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีจอ ก่อนพุทธศักราช ๘๐ ปี

ตรัสรู้ เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้ เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระชนมายุ ๓๕ พรรษา ณ ใต้ร่มไม้ศรีมหาโพธิ์ ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม (ปัจจุบันสถานที่ตรัสรู้แห่งนี้เรียกว่า " พุทธคยา " เมืองคยาแห่งรัฐพิหาร ประเทศอินเดีย) ในตอนเช้ามืดวันพุธ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีระกา ก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี หลังจากออกผนวชได้ ๖ ปี

ปรินิพพาน หลังจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้ว ได้ประกาศพระศาสนา และโปรดเวไนยสัตว์ จำนวน ๔ จำพวกเป็นระยะเวลา ๔๕ ปี จนกระทั่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระชนมายุได้ ๘๐ พรรษา ก็เสด็จดับขันธปรินิพพาน เมื่อวันอังคาร ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีมะเส็ง ณ สาลวโนทยาน ของมัลลกษัตริย์ เมืองกุสินารา แคว้นมัลละ ( ปัจจุบันอยู่ในเมืองกุสีนคระ แคว้นอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย ) นับว่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ยิ่งที่เหตุการณ์ทั้ง ๓ เกี่ยวกับวิถีชีวิตขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีช่วงระยะเวลาห่างกันหลายปี บังเอิญเกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน ๖ ดังนั้นเมื่อถึงวันสำคัญเช่นนี้ พุทธศาสนิกชนทั้งคฤหัสถ์ และบรรพชิตได้พร้อมใจกันร่วมประกอบพิธีบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการพิเศษ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระปัญญาธิคุณ และพระบริสุทธิคุณ ของพระองค์

* วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) มีพิธีถวายสังฆทานเนื่องในวันวิสาขบูชาของทุกปี (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖) เวลา ๐๘.๐๐ น. อยู่ธุดงควัตร ๙ คืนบวชพระ เณรและญาติโยมถือศีล ๘ ทอดผ้าป่าอริยสงฆ์ และเวลา ๒๐.๐๐น. พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล (พระครูวิสุทธิภาวนาคุณ) นำพระภิกษุสงฆ์ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์ ฟังเทศน์และเวียนเทียนอัฐมีบูชา

 
group sex porn