วันสำคัญทางศาสนา
วันมาฆบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ อีเมล

วันมาฆบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน ๓ ซึ่งตรงกับวัน ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ หรือขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ ในปีอธิกมาส เนื่องในโอกาสคล้ายวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ นับเป็นเหตุอัศจรรย์ที่มีองค์ประกอบสำคัญ ๔ ประการ คือ ๑. วันนั้นเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ตรงกับวัน ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ หรือขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ ในปีอธิกมาส ๒. พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน ๑,๒๕๐ รูป มาเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ (ประเทศอินเดียในปัจจุบัน) โดยมิได้นัดหมายกัน ๓. พระสงฆ์ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญา ๖ ๔. พระสงฆ์ทั้งหมดเป็นผู้ได้รับการอุปสมบท โดยตรงจาก องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

อ่านเพิ่มเติม...
 
วันวิสาขบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ อีเมล

วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ คำว่า "วิสาขบูชา" หมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือน ๖ วิสาขบูชา ย่อมาจาก "วิสา - ขบุรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ" ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ มีเดือน ๘ สองหน ก็เลื่อนไปเป็นกลางเดือน ๗ เป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติ คือเกิด ได้ทรงตรัสรู้ คือสำเร็จ ได้ทรงปรินิพพาน คือ ดับ เกิดขึ้นตรงกันทั้ง ๓ คราวคือ

อ่านเพิ่มเติม...
 
วันอัฏฐมีบูชา วันแรม ๘ ค่ำ แห่งเดือนวิสาขะ (เดือน ๖) อีเมล

ตรงกับ วันแรม ๘ ค่ำ แห่งเดือนวิสาขะ (เดือน ๖) เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง คือ เป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลังจากเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานใต้ต้นสาละในราตรี ได้ ๘ วัน ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ คือหลังจากวันวิสาขบูชาแล้ว ๘ วัน

อ่านเพิ่มเติม...
 
วันอาสาฬหบูชา วันเพ็ญเดือน ๘ ก่อนปุริมพรรษา อีเมล

ตรงกับ วันเพ็ญ เดือน ๘ ก่อนปุริมพรรษา (ปุริมพรรษาเริ่ม ตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ในปีที่ไม่มีอธิกมาสเป็นต้นไป ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑) ๑ วัน มีความสำคัญ คือ เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนา เป็นวันคล้ายวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา คือ เทศน์กัณฑ์แรกชื่อว่า " ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร "

อ่านเพิ่มเติม...
 
วันเข้าพรรษา ตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำเดือน ๘ จนถึงกลางเดือน ๑๑ อีเมล

วันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระสงฆ์เริ่มอยู่จำพรรษาตลอด ๓ เดือน ในฤดูฝน ตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำเดือน ๘ จนถึงกลางเดือน ๑๑ วันเข้าพรรษาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้มีอยู่ ๒ วันคือ วันเข้าปุริมพรรษา คือเข้าพรรษาแรกตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ไปจนถึงวันเพ็ญกลางเดือน ๑๑ วันเข้าปัจฉิมพรรษา คือวันเข้าพรรษาหลัง ตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำเดือน ๙ ไปจนถึงวันเพ็ญเดือน ๑๒

อ่านเพิ่มเติม...
 
วันออกพรรษา ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๑ อีเมล

มีชื่อเรียกวันออกพรรษาอีกอย่างหนึ่งว่า " วันปวารณา หรือ วันมหาปวารณา " ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๑ (เพ็ญเดือน ๑๑) ของทุกปี มีความหมายว่าพระภิกษุทั้งหลายทั้งพระผู้ใหญ่และพระผู้น้อยต่างเปิดโอกาสอนุญาตแก่กันและกัน ให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้มีคำกล่าวปวารณาเป็นภาษาบาลี ว่า"สังฆัมภันเต ปะวาเรมิ ทิฎเฐนะ วา สุเตนะ วาปะริสังกายะ วา วะทันตุ มัง อายัส์มันโต อะนุกัทปัง อุปาทายะ ปัสสันโต ปฎิกะริสสามิ"

อ่านเพิ่มเติม...
 
วันโกน / วันพระ / วันธรรมสวนะ อีเมล

ในสมัยพุทธกาล พระเจ้าพิมพิสาร ได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และกราบทูลว่า นักบวชศาสนาอื่นมีวันประชุมสนทนาเกี่ยวกับหลักธรรม คำสั่งสอนในศาสนาของเขา แต่ว่าศาสนาพุทธยังไม่มี พระพุทธองค์จึงทรงอนุญาติให้ภิกษุสงฆ์ประชุมสนทนาและ แสดงธรรมเทศนาแก่ประชาชนในวัน ๘ ค่ำ ๑๔ ค่ำ และ๑๕ค่ำพุทธศาสนิกชนจึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวัน ธรรมสาวนะ

อ่านเพิ่มเติม...
 


group sex porn