ประวัติความเป็นมา อีเมล
สวนพระโพธิสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๔ "จากที่ดินท้องนาว่างเปล่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล ได้พาญาติโยมปลูกต้นไม้โดยเฉพาะ ต้นโพธิ์ ซึ่ง " ต้นโพธิ์ " เป็นไม้มงคลขึ้นง่ายตามธรรมชาติให้ความร่มเย็น และเป็นต้นไม้ที่ชื่อเดียวกับ ต้นไม้ตรัสรู้ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆ ดังจะเห็นได้ว่าต้นไม้ทุกต้นในสวนพระโพธิสัตว์ล้วนเกิดจากการปลูกด้วยมือทั้งสิ้น จากท้องนากลายเป็นป่าธรรมชาติในปัจจุบัน"

 

ด้วยศรัทธาอันแรงกล้าในการที่จะเผยแพร่และสืบสานพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน จากการได้รับการสอนพระกรรมฐานจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่ พระครูภาวนาวรคุณ เจ้าอาวาสวัดเกตุมดีศรีวราราม จังหวัดสมุทรสาคร พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล จนฺทวณฺโณ จึงได้กราบลากลับภูมิลำเนาเดิมคือ บ้านทับคล้อ จังหวัดพิจิตร (ปัจจุบันเป็นอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร) เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๕ ในขณะนั้นท่านเจ้าพระคุณ พระราชวิมลเมธี รองเจ้าคณะภาค๔ เจ้าอาวาสวัดมงคลทับคล้อ ตำบลทับคล้อ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ท่านได้ให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล จำพรรษาที่โบสถ์ร้างหลังเก่าภายในวัดมงคลทับคล้อ ช่วงที่หลวงพ่อพระมหาโกศล จนฺทวณฺโณ จำพรรษาที่วัดมงคลทับคล้อ ท่านได้ชวนญาติโยมสร้างกุฏิถวายท่านเจ้าพระคุณ พระราชวิมลเมธี และปรารภสร้างอาคารตึกเรียนปริยัติธรรมแล้วได้ทำการดำเนินการสร้างจนสำเร็จลุล่วง เรื่องกิจวัตรประจำวันที่ท่านได้ปฏิบัติสม่ำเสมอ ในการอบรมสั่งสอนพระภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกา คือ การปฏิบัติธรรมกรรมฐาน จนเป็นที่แพร่หลาย ทำให้สถานที่ในโบสถ์ร้างของวัดมงคลทับคล้อมีพื้นที่ไม่เพียงพอ

พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล จึงปรารภที่จะขยับขยายหาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติธรรม ซึ่งในขณะนั้นกำนันอเนก - คุณน้ำค้าง สามเจริญ ทราบความจึงเกิดความศรัทธาถวายที่ดินจำนวน ๒๕ ไร่ตั้งอยู่ติดกับการประปาสุขาภิบาลทับคล้อซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดมงคลทับคล้อ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดมงคลทับคล้อ และคุณอำนวย - คุณสุรีย์ ศรีเจริญ ก็ได้ร่วมถวายที่ดินบริเวณหลังตลาดทับคล้อเพิ่มเติมอีก เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ขณะที่เจ้าของที่ดินได้กล่าวคำถวายจบ พระเดชพระคุณ หลวงพ่อพระมหาโกศล รับถวายที่ดินได้เกิดเหตุการณ์ฟ้าร้องและฟ้าผ่า ๓ ครั้งติดต่อกันและฝนก็ตกลงมาเสมือนหนึ่งฟ้าดินได้ร่วมอนุโมทนา ยังความปิติยินดีต่อผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นเป็นอย่างยิ่ง เมื่อทำการถมที่ดินปรับบริเวณในเนื้อที่ ๒๕ ไร่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล พร้อมด้วยภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมก่อสร้างพระเจดีย์ขึ้นโดยทำเป็นเนินดินตรงกลางตั้งเสาธงมีธงชาติคู่กับธงธรรมจักรอยู่บนยอดเสาธง ตรงยอดพระเจดีย์ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งได้รับถวายจาก ม.ร.ว. เขมวรรณ เกษมศรี กำนันอเนก - คุณน้ำค้าง สามเจริญและคุณสุเทพ แหลมทอง ภายในพระเจดีย์ยังได้บรรจุผ้าไตรจีวรที่ท่านเจ้าพระคุณพระราชวิมลเมธีห่มไปบำเพ็ญมหาทาน คือ ถวายพระพุทธมงคล จำนวน ๘๐ องค์ แด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร และผ้าเช็ดหน้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระครูภาวนาวรคุณ เจ้าอาวาสวัดเกตุมฯจังหวัดสมุทรสาคร และได้เรียกพระเจดีย์แห่งนี้ว่า พระบรมจักรดุสิตบรมธาตุ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล ได้นำญาติสร้างพระรูปเปรียบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า พระพุทธโลกนารทมุนี ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าหน้าวัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) ซึ่งบนพระเกศได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับมาจากมหาถม ซึ่งนำมาจากมหาเจดีย์วัดราชบูรณะที่ถูกรื้อเพื่อสร้างสะพานพระพุทธยอดฟ้า โดยมีคำจารึกของสมเด็จพระราชครูศรีสมโพธิ (ขรัวอีโต้) ว่านำมาจากเจดีย์ในเขตเมืองพม่า จากหลักฐานที่ค้นพบว่าเป็น พระบรมสารีริกธาตุ ที่พระเจ้าอโศกมหาราชบรรจุไว้ และในคำจารึกได้แสดงว่าสมเด็จพระราชครูศรีสมโพธิท่านปราภนาโพธิญาณ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๐

พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล ได้กระทำพิธีเปิดสวนโพธิสัตว์ (ปัจจุบันเป็นวัดทับคล้อ) โดยนิมนต์ท่านเจ้าพระคุณ พระราชวิมลเมธี และได้อาราธนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูภาวนาวรคุณ (หลวงพ่อเกตุมดีฯ) เจ้าอาวาส วัดเกตุมดีศรีวราราม จังหวัดสมุทรสาคร ทำพิธีเปิดป้ายน้ำพระทัยพระโพธิสัตว์และป้ายพระนามเจ้าคุณทั้งสิบ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๐ จากที่ดินท้องนาว่างเปล่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล ได้พาญาติโยมปลูกต้นไม้โดยเฉพาะ ต้นโพธิ์ ซึ่ง " ต้นโพธิ์ " เป็นไม้มงคลขึ้นง่ายตามธรรมชาติให้ความร่มเย็น และเป็นต้นไม้ที่ชื่อเดียวกับ ต้นไม้ตรัสรู้ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆ ดังจะเห็นได้ว่าต้นไม้ทุกต้นในสวนพระโพธิสัตว์ล้วนเกิดจากการปลูกด้วยมือทั้งสิ้น จากท้องนากลายเป็นป่าธรรมชาติในปัจจุบัน

สวนพระโพธิสัตว์ ได้รับการประกาศตั้งเป็นวัด จากกระทรวงศึกษาธิการและมหาเถรสมาคม จากการพิจารณาลงมติให้ตั้งชื่อว่า วัดทับคล้อ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งอำเภอทับคล้อได้ขึ้นทะเบียนวัดของอำเภอเป็นวัดอันดับที่ ๔๐ และได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ เขต วิสุงคามสีมา กว้าง ๔๒ เมตร ยาว ๖๑ เมตร เนื้อที่ทั้งหมด ๑๑๑ ไร่ อาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับที่ดินนายอำนวย - นางสุรีย์ ศรีเจริญ ทิศใต้ติดต่อกับที่ดินนายประจวบ นิกร ทิศตะวันตกติดต่อกับคลองสาธารณะ ทิศตะวันตกติดต่อกับที่ดินนางน้ำค้าง สามเจริญ

* สถานที่ตั้ง วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) หมู่ที่ ๑ ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ๖๖๑๕๐

 
group sex porn