หนังสือ เรื่อง "แม่สอน"

โดย ท่านแม่ อุบาสิกา พูลสวัสดิ์ ช่างสุพรรณ เป็นหนังสือรวบรวมคำกลอนธรรมะสั้นๆ เป็นคำสอนซึ่งห่วงลูกๆ เหมือนกับแม่บังเกิดเกล้า ที่ประพันธ์โดยท่านแม่อุบาสิกา พูลสวสัดิ์ ช่างสุพรรณ และนำมาจัดทำเป็นหนังสือคติเตือนใจ จัดทำถวายโดยท่านแม่อุบาสิกาพูลสวัสดิ์ ช่างสุพรรณ แจกในงานวันเกิดเป็นครูอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล วันที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๒

 

เมื่อวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๔๐-๙ มค. ๔๒ ลูกศิษย์ได้จัดงานถวายเป็นประจำทุกปี เนื่องจากหลวงพ่อพระมหาโกศล จนฺทวณฺโณ ท่านได้รู้ธรรมะของพระพุทธเจ้า อย่างลึกซึ้งถึงแก่นของพระพุทธศาสนาที่สามารถนำมาสอนลูกศิษย์ได้อย่างดี ในงานนนี้ท่านแม่ (อุบาสิกา พูลสวัสดิ์ ช่างสุพรรณ) ท่านได้แต่งกลอน ซึ่งเป็นข้อความสั้นๆ จำนวนมาก เป็นคำสอนซึ่งห่วงลูกๆ เหมือนกับแม่บังเกิดเกล้า คณะผู้จัดทำรวบรวมคำกลอน จึงได้ขออนุญาติหลวงพ่อ พระมหาโกศล จนฺทวณฺโณ ท่านแม่ (อุบาสิกา พูลสวัสดิ์ ช่างสุพรรณ) ท่านทั้งสองก็อนุญาต จึงขอกราบเท้าท่านทั้งสองแทนบรรดาลูกศิษย์และผู้ได้รับแจกหนังสือเล่มนี้ด้วยความเคารพอย่างสูง ...คณะผู้จัดทำ

 

ได้เป็นใหญ่ในดินแดน ไม่สิ้นทุกข์
ได้สงบสุขไม่นาน อันตรธานหาย
จะเล็กใหญ่ ล้วนอยู่คู่ความตาย
ขอทำกาย จิตดี มีสุขเอย

เพียรแล้วตายไป ไม่เป็นหนี้
บากบั่นมีทรัพย์สิน ทุกถิ่นที่
ไม่ต่ำต้อย มีแต่วันนำโชคดี
เพียรเข้าดี มีสุข พ้นทุกข์พลัน

คนดีมีการไม่เพ่งโทษ คนอื่น
กลิ่นสดชื่น หอมหวลทวนลมได้
ย่อมหลุดพ้น เพราะไม่ยึดมั่นอะไร
กล่าวธรรมร่ำไป เพราะได้ปัญญา

ให้อ่อนน้อมถ่อมตน มักผลยิ่ง
สะสมมิ่งมงคลกับตนไว้
สวัสดีด้วยสองมือ คือกำไร
เย่อหยิ่งไปขาดทุน หมดบุญเอย

สวัสดีปีใหม่ สดใสยิ่ง
ล้วนทุกสิ่งดีงาม ตามบุญช่วย
ปีสี่สอง ทุกชีวิต มีสิทธิ์รวย
เทพอำนวย อวยชัยให้พรเอย

ปีใหม่จิตใจ ผ่องสะอาด
ปราศจากทุกข์โศรก โรคทั้งหลาย
เพิ่มเติมบุญกุศล ผลสบาย
สู่ที่หมายพระนิพพาน สราญเอย

ศีล ให้ความสุข แม้แก่ชรา
เป็น ภาษิตพุทธองค์ทรงตรัส
กลิ่นหอมของศีล ยอดเยี่ยมนัก
ปฏิบัติเป็นกุศล ผลเย็นใจ

ความโศรกย่อมเกิดจากของที่รัก
หวงแหนนัก ไม่เที่ยงเพียงชั่วครู่
เศร้าโศรกเพราะยึดมั่น ว่านั่นกู
ขอจงรู้ โลกตั้งอยู่ในทุกข์เอย

โกรธตอบคนตนเลวกว่า
ฆ่าโกรธาได้เห็น ใจเป็นสุข
ดับโกรธด้วยปัญญาไม่พาทุกข์
ธรรมะผุด หยุดโกรธโทษไม่มี

ฆ่าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุข
จะดับทุกข์โทษภัย ไร้ปัญหา
ต้องอุดมสมบูรณ์ ด้วยปัญญา
ข่มโกรธาได้ไม่โศรก โชคดีเอย

ปีสองห้าสี่สอง ผองชาวไทย
จิตสดใส กายอิ่มเอม เกษมศรี
มีงานมีเงิน เพลิดเพลินดี
ทั่วปัฐพี มีสุขด้วย บุญช่วยเอย

ปีเก่าหมดไป ปีใหม่ให้ความหวัง
เป็นพลังดวงจิต คิดต้องสู้
เรื่องเก่าผ่านไป ไว้เป็นครู
พินิจดู เรื่องใหม่ ให้เจริญ

ผู้ขอย่อมไม่เป็นที่รักใคร่
ผู้ให้เป็นที่รักเสียหนักหนา
เป็นผู้ให้มีแต่สุขทุกเวลา
ใครไม่ว่าให้ช้ำระกำทรวง

รู้ตนเป็นที่รักจักไม่ชั่ว
ให้รู้ตัวฝึกฝนตนเอาไว้
ระวังตัว ระวังตนให้พ้นภัย
รักตนไซร้ ไม่ทำชั่วหมองมัวเอย

ฝึกตนดี มีที่พึ่งซึ่งได้ยาก
ฝึกตนมาก ได้ประโยชน์ยิ่งใหญ่
ฝึกตนดีแล้ว คลาดแคล้วภัย
จงหมั่นในนการฝึกฝนในตนเอง

ผู้ชนะย่อมก่อเวรเสมอ
ผู้แพ้เจอทุกข์ นอนซุกอยู่
ใคร่ครวญระงับได้ ไม่ต้องสู้
ท่านผู้รู้ให้อดทน พ้นเวรภัย

สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
การกระทำแยกเลวดี ชี้ให้เห็น
คนเลวดี อยู่ที่ประพฤติเป็น
ทุกคนเห็นเช่นนี้ ทำดีเอย

ความโลภเป็นภัย แก่ธรรมทั้งปวง
เที่ยวห่วงหวง ทุกอย่างสร้างปัญหา
โลภมากลาภหาย ไปจากสายตา
ตรมอุรา เพราะความโลภอับโชคเอย

มองอะไร มองใคร ใช้ความคิด
เพ่งพินิจ คิดเห็น เป็นประโยชน์
ปัญญาดี มีสุข อยู่ทุกโลก
คือมีโชคกับตน พ้นทุกข์เอย

จะรักชอบชังใคร จงใคร่ครวญ
ทุกสิ่งล้วนอนิจจัง เป็นดังว่า
หาเที่ยงแท้แปรไป ได้ทุกเวลา
ไตรลักษณ์พาเห็น เป็นสัจธรรม

หมดปี หมดอาลัย ไปได้บ้าง
ดูทุกอย่างด้วยตน ค้นให้เห็น
เพื่อปีใหม่ สุขกายใจ ไม่ลำเค็ญ
เพราะดูเป็น หยิบทุกข์ ออกนอกใจ

ยินดีในธรรม ชนะในทุกสิ่ง
คือความจริงพุทธองค์ทรงตรัสไว้
หวังให้ใครมารัก มักเสียใจ
กฏพระไตรลักษณ์ ซัดเอา เฉาทั้งเป็น

ความตระหนี่เป็นมลทินผู้ให้
รีบทำใจให้ไป ได้กุศล
ให้น้อย ให้มาก จักไม่ยากจน
ขอทำตนเป็นผู้ให้ ไว้ดีเอย

ตัณหาเป็นบ่อเกิด ของความทุกข์
โลกถูกฉุดนำไปในความอยาก
ในโลกนี้อยากนักละได้ยาก
คนส่วนมากติดกับบ่วงห้วงอยากเอย

โทษคนอื่นเห็นง่าย สบายมาก
โทษตนยากแลเห็น เป็นไฉน
มัวเพ่งโทษคนจะไม่พ้นภัย
จงโทษใจของตนเป็นคนดี

ให้มองดี มองงามความสุขเกิด
วาจาเลิศไพเราะ เสนาะโสต
จิตสงบ ใจสบายได้คลายโศรก
นับเป็นโชค ตลอดกาลนานเอย

บุญคือสบายใจทั้งให้รับ
กุศล จับสะสมกับตนไว้
บารมี ทำให้ยิ่งทุกสิ่งไป
สามคำไซร้ จะนำให้ใจนิพพาน.. จากแม่

เมื่อเศรษฐกิจไม่ดี พี่น้องเอ๋ย
อย่าละเลย "ทำวัตร" ประหยัดเลย
ให้คุ้นเคยพอเพียงเลี้ยงลูกเขย
ก้มหน้าเน้นประหยัด ให้ชัดเอย... พรพ่อ

ความสันโดษ มีประโยชน์ยิ่งใหญ่
ความพอใจเป็นยอดทรัพย์นับแสน
จะน้อยมาก หากยินดีไม่มีแคลน
มาอยู่แดนสันโดษกัน ฉันและเธอ

สอนใครสอนทั่วสอนตัวก่อน
แล้วจึงสอนคนอื่นไปจึงได้ผล
เราทำได้เขาทำได้สบายตน
ไม่อายคนตนสอนตนได้สบายดี... จากแม่

 
group sex porn