หนังสือ เรื่อง "พุทธประวัติ"

โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล เป็นหนังสือบันทึกรวบรวมข้อเขียนธรรมะ ของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล จนฺทวณฺโณ โดยมีเรื่องต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น พุทธประวัติ, ราชคหเศรษฐีสร้างวัด, โปรดพระมารดา, ประทับเมืองโกสัมพี, โปรดนางวิสาขา, ปลงอายุสังขาร, โปรดนายจุนทะ, ทรงอาพาธ, ทรงปรินิพพาน, การแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ ฯลฯ จัดทำถวายโดยคุณกฤษณะ ประศาสน์ครุการ และคณะ แจกในงานวันเกิดเป็นครูอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐

 
group sex porn