หนังสือ เรื่อง "ประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า" ๒

แสดงธรรมโดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล ถอดเทป และเรียบเรียงจากพระธรรมเทศนาประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล เป็นองค์เทศน์ มีรายละเอียดเพิ่มเติมและแตกต่างจากประวัติของพระพุทธเจ้าฉบับทั่วไป เมื่ออ่านแล้วซาบซึ้งและประทับใจของผู้อ่าน ประกอบด้วยเรื่องราวพุทธประวัติ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปรินิพพาน จัดทำถวายโดยพันเอกวีระพงษ์ เชี่ยวชาญ และคณะศิษย์

 
group sex porn