หนังสือ เรื่อง "มุทิตา มโนน้อมสักการะ"

โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล เป็นหนังสือบันทึกรวบรวมข้อเขียนธรรมะ ของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล จนฺทวณฺโณ ในเรื่อง "มุทิตา มโนน้อมสักการะ" จัดทำโดยคณะศิษย์วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) แจกเนื่องในงานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘