หนังสือ เรื่อง "ลำดับพระนิตยโพธิสัตว์"

โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล หนังสือเรื่อง ลำดับนิยตโพธิสัตว์ ในพระอนาคตวงศ์ พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน ถวายกุศลแด่ท่านพ่อบัณฑูรสิงห์ และหลวงพ่อพระครูภาวนาวรคุณ จัดพิมพ์โดยพระมหาโกศล จนฺทวณฺโณ เป็นธรรมทาน

 

 

หนังสือลำดับนิยตโพธิสัตว์ในพระอนาคตวงศ์ นี้ เป็นหนังสือที่ว่าด้วย เรื่องราวการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ ที่จะมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตกาล มีพระศรีอริยเมตไตรย เป็นต้น แต่ละพระองค์ได้รับพุทธพยากรณ์จากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์ปัจจุบัน (พระสมณโคดม) ซึ่งพระองค์ได้ทรงตรัสพุทธพยากรณ์เทศนานี้ แก่พระสาลีบุตรเถระเจ้าผู้เป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาพระองค์ นับว่าหนังสือลำดับนิยตโพธิสัตว์ในพระอนาคตวงศ์นี้ เป็นหนังสือที่มีคุณค่า มีสาระน่ารู้ ควรแก่การศึกษาค้นคว้าและเป็นหนังสือที่หาอ่านได้ยาก เพราะยังไม่มีแพร่หลายทั่วไป หนังสือต้นฉบับที่นำมาจัดพิมพ์นี้ ได้มาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อดาบสสุมโน แห่งสำนักปฏิบัติธรรมอาศรมเวฬุวัน ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

วัดเกตุมดีศรีวราราม ตามประวัติได้กล่าวไว้ว่า เป็นสถานที่สร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายค้นพบด้วยญาณบารมีของท่านพ่อบัณฑูรสิงห์ (เจิม คุณาบุตร) ขณะเมื่อท่านบวชเป็นพระภิกษุอยู่ได้ปรากฏธรรมอันแจ่มแจ้ง สามารถหยั่งรู้อดีต อนาคตได้ รู้ว่าตนได้ปรารถนาพระโพธิญาณมา ๙๒ กัป ท่านเคยเกิดเป็นช้างนาฬาคีรีและได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้า (พระสมณโคดม) ว่าจักได้ตรัสรู้ต่อไปในพุทธกัปข้างหน้าเป็นองค์ที่ ๙ ทรงพระนามว่า พระติสสะสัมมาสัมพุทธเจ้า และท่านพ่อบัณฑูรสิงห์ยังได้ทำนายไว้ด้วยว่าหลวงพ่อเกตุมดีฯ (พระครูภาวนาวรคุณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดเกตุมดีศรีวรารามก็เป็นหน่อเนื้อพุทธางกูร (พระโพธิสัตว์) องค์หนึ่งด้วย

คณะศิษยานุศิษย์ทั้งหลายทั้งหลายจึงได้พร้อมใจกัน จัดพิมพ์หนังสือลำดับนิยตโพธิสัตว์ ในพระอนาคตวงศ์นี้แจกเป็นธรรมทาน เพื่อเป็นการเผยแพร่พระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า น้อมถวายกุศลแด่ ท่านพ่อบัณฑูรสิงห์ และพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูภาวนาวรคุณ โดยได้รับความเห็นชอบจากท่านพระครูพิศาลสรกิจเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันแล้ว คงเป็นปนะโยชน์แก่พระภิกษุสงฆ์-สามเณร และท่านสาธุชนทั้งหลายผู้ใคร่ในการศึกษาและปฏิบัติธรรมสืบต่อไป ขอกุศลผลบุญนี้จงสำเร็จประโยชน์สมดังมโนรถเจตนาปรารถนาทุกประการ
คณะศิษย์เกตุมดีฯ

นมัสการพระพุทธเจ้าทั้ง ๑๐ พระองค์ ว่าดังนี้ ฯ
เมตตัยยา เมตโตนามะ ฯ ราโมจะรามะสัมพุทธโธ ฯ โกสะโลธรรมราชาจะ ฯ มาระมาโรธัมมะสามี ฯ ทีฆะชังฆีจะนาระโท ฯ โสโนรังสีมุนีตะถา ฯ สุภูเตเทวะเทโว ฯ โตทัยโยนะระสีหะโก ติสโสนามะธะนะปาโล ฯ ปาลิลัยโยสุมังคะโล เอเตทะสะพุทธา นามะภะวิสสันติ อะนาคะเต ฯ กัปเปสะตะสะหัสสานิ ทุคติงโสนะคัจฉะติ ฯ

นมัสการพระศรีมหาโพธิ์ทั้ง ๑๐ ต้น
ว่าดังนี้ ฯ
เมตตัยโยนาคะ รุกโขจะ ไม้กากระทิง รามะพุทโธ ปิจันทะนัง ไม้จันทน์หอม ฯ ธัมมะราชานาคะรุกโข ไม้กากระทิง ฯ สาละรุกโข ธัมมะสามี ไม้รังใหญ่ ฯ นาระโทจันทะรุกโขจะ ไม้จันทน์ ฯ รังสิมุนิจะปิบผะลิ ไม้เลียบ ฯ เทวะเทโวจะ จัมปะโก ไม้จำปา ฯ ปาตะลีนะระสีโหวะ ไม้แคฝอย ฯ นิโคโธติสสะ สัมพุทโธ ไม้ไทร ฯ สุมังคะโล นาคะรุกโข ไม้กากระทิง ฯ เอเตทะสะรุกขาโพธิ ภะวิสสันติ อะนาคะเต อิเมทะสะจะสัมพุทโธ โยนะโรปินะมัสสะติ กัปปะสะตะสะหัสสานิ นิริยังโสนะคัจฉะติ

ผู้ใดเจริญได้เป็นนิจ ปิดอะบายภูมิ และคงจะได้ประสบพบพระพุทธองค์เจ้า องค์ใดองค์หนึ่งเป็นเที่ยงแท้ อย่าสนเท่ห์เลยท่านทายก ทั้งหลายเอ๋ยฯ