หนังสือธรรมะ

รายชื่อหนังสือธรรมะทั้งหมดของทางวัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) พิจิตร โดยคณะศิษย์ยานุศิษย์วัดทับคล้อ ได้จัดทำถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล จนฺทวณฺโณ (พระครูวิสุทธิภาวนาคุณ) เพื่อเผยแผ่พระธรรมคำสอนแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อเป็นธรรมทาน "การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง"หนังสือเรื่อง "เสียเหลี่ยม... เอาไปซื้อโอเลี้ยงไม่ได้"

โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล จนฺทวณฺโณ เป็นหนังสือบันทึกรวบรวมข้อเขียนธรรมะ ของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล จนฺทวณฺโณ โดยมีเรื่องต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น ใจประเสริฐ, เสียงบุญ, เทวดาผู้รักษาพระพุทธศาสนา, งานในวัด, การงานดับทุก, กตัญญูเป็นมงคล, อานิสงส์กรรมฐาน๕, บุญเหมือนเงา, บวชด้วยอาภรณ์ขาว, ทำบุญใส่บาตร, สำเร็จด้วยใจ, ปลงเสียบ้าง ฯลฯ จัดทำถวายโดยคณะศิษย์วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) มอบแด่สานุศิษย์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘

 
หนังสือ เรื่อง "ประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า" ๓

แสดงธรรมโดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล ถอดเทป และเรียบเรียงจากพระธรรมเทศนาประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล เป็นองค์เทศน์ มีรายละเอียดเพิ่มเติมและแตกต่างจากประวัติของพระพุทธเจ้าฉบับทั่วไป เมื่ออ่านแล้วซาบซึ้งและประทับใจของผู้อ่าน ประกอบด้วยเรื่องราวพุทธประวัติ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปรินิพพาน จัดทำถวายโดยครอบครัวธีระภัทรานนท์ และคณะ

 
หนังสือ เรื่อง "ทศบารมี"

โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล เป็นหนังสือบันทึกรวบรวมข้อเขียนธรรมะ ของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล จนฺทวณฺโณ ในเรื่องเกี่ยวกับทศบารมี (บารมี ๑๐ ทัศ) จัดทำโดยคณะศิษย์วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) แจกในงานวันเกิดเป็นครูอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐

อ่านเพิ่มเติม...
 
หนังสือ เรื่อง "มุทิตา มโนน้อมสักการะ"

โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล เป็นหนังสือบันทึกรวบรวมข้อเขียนธรรมะ ของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล จนฺทวณฺโณ ในเรื่อง "มุทิตา มโนน้อมสักการะ" จัดทำโดยคณะศิษย์วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) แจกเนื่องในงานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

 
หนังสือ เรื่อง "รู้อริยสัจจ์ ๔"

โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล เป็นหนังสือบันทึกรวบรวมข้อเขียนธรรมะ ของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล จนฺทวณฺโณ โดยมีเรื่องต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น รู้อริยสัจจ์๔ , ยอมรับสภาวธรรม, มรรคผล, วิหารธรรม, กำไรชีวิต, หนึ่งในดวงใจ, เสบียงลำเลียงส่ง, คำขวัญ, มหาสติปัฎฐาน, นึกดูหัวใจ ฯลฯ จัดทำถวายโดยคุณกฤษณะ ประศาสน์ครุการ และคณะ แจกในงานวันเกิดเป็นครูอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙

 
หนังสือ เรื่อง "ประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า" ๒

แสดงธรรมโดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล ถอดเทป และเรียบเรียงจากพระธรรมเทศนาประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล เป็นองค์เทศน์ มีรายละเอียดเพิ่มเติมและแตกต่างจากประวัติของพระพุทธเจ้าฉบับทั่วไป เมื่ออ่านแล้วซาบซึ้งและประทับใจของผู้อ่าน ประกอบด้วยเรื่องราวพุทธประวัติ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปรินิพพาน จัดทำถวายโดยพันเอกวีระพงษ์ เชี่ยวชาญ และคณะศิษย์

 
หนังสือ เรื่อง "ประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า" ๓ (๒๕๔๕)

แสดงธรรมโดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล ถอดเทป และเรียบเรียงจากพระธรรมเทศนาประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล เป็นองค์เทศน์ มีรายละเอียดเพิ่มเติมและแตกต่างจากประวัติของพระพุทธเจ้าฉบับทั่วไป เมื่ออ่านแล้วซาบซึ้งและประทับใจของผู้อ่าน ประกอบด้วยเรื่องราวพุทธประวัติ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปรินิพพาน จัดทำถวายโดยคุณถิรชุดา ศิวพร - ปี พ.ศ. ๒๕๔๕

 
หนังสือ เรื่อง "ขอไม่เกิดอีก"

โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล เป็นหนังสือบันทึกรวบรวมข้อเขียนธรรมะ ของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล จนฺทวณฺโณ ในเรื่อง "ขอไม่เกิดอีก" จัดทำโดยคณะศิษย์วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) แจกในงานวันคล้ายวันเกิดพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

 
หนังสือ เรื่อง "กรรมฐานเบื้องต้น"

โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล เป็นหนังสือบันทึกรวบรวมข้อเขียนธรรมะ ของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล จนฺทวณฺโณ ในเรื่อง "กรรมฐานเบื้องต้น" จัดทำโดยคณะศิษย์วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) แจกในงานวันวิสาขบูชา วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

 
หนังสือ เรื่อง "พุทธประวัติ"

โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล เป็นหนังสือบันทึกรวบรวมข้อเขียนธรรมะ ของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล จนฺทวณฺโณ โดยมีเรื่องต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น พุทธประวัติ, ราชคหเศรษฐีสร้างวัด, โปรดพระมารดา, ประทับเมืองโกสัมพี, โปรดนางวิสาขา, ปลงอายุสังขาร, โปรดนายจุนทะ, ทรงอาพาธ, ทรงปรินิพพาน, การแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ ฯลฯ จัดทำถวายโดยคุณกฤษณะ ประศาสน์ครุการ และคณะ แจกในงานวันเกิดเป็นครูอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐

 
«เริ่มแรกย้อนกลับ1234ถัดไปสุดท้าย»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
group sex porn