พระพุทธโลกนารทมุนี อีเมล

พระพุทธโลกนารทมุนี เป็นพระพุทธรูปปางเปิดโลกประดิษฐาน ณ วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระมหาโกศล จนฺฑวณโณ (พระครูวิสุทธิภาวนาคุณ) ได้นำพระภิกษุสงฆ์ สามเณรวัดทับคล้อ อุบาสก อุบาสิกา ญาติโยมที่มีจิตศรัทธาร่วมกันสร้างพระรูปเปรียบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า พระพุทธโลกนารทมุนี

 

ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าหน้าวัดทับคล้อ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พุทธลักษณะพระพุทธโลกนารทมุนี ทรงประทับอยู่ในพระอิริยาบถยืนอยู่บนดอกบัว พระหัตถ์ทั้งสองห้อยลงข้างพระวรกาย แบฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองออกไปข้างหน้าเป็นกิริยาเปิดฯ ซึ่งสังเขปความเป็นมาของพระพุทธรูปปางเปิดโลกนี้ คือ เมื่อพระบรมศาสดาจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ครบไตรมาส ( ครบกำหนด ๓ เดือน ) แล้ว ก็ได้แจ้งให้ท้าวสักกะได้ทราบว่าพระองค์จะเสด็จไปสู่มนุษยโลก ท้าวสักกะจึงนิรมิตบันไดทิพย์ 3 บันได อันได้แก่ บันไดแก้วอยู่กลางสำหรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บันไดทองอยู่ข้างขวาสำหรับเหล่าเทวดาทั้งหลาย บันไดเงินสำหรับพรหมทั้งหลาย เมื่อได้เวลาเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงเสด็จลีลาลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์สู่สังกัสสนคร ในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ มาประทับยืนที่บันไดแก้วท่ามกลางเทพและพรหมที่ตามมาส่งเสด็จ พระองค์จึงได้ทรงทำ "โลกวิวรณปาฏิหาริย์" คือ ทรงเปิดโลกทั้ง ๓ อันได้แก่ เทวโลก ยมโลก และมนุษยโลก ทุกทิศทุกทางที่พระองค์ทรงทอดพระเนตรไปก็จะแลโล่งถึงกันหมด มองเห็นถึงกันหมด พร้อมกับเปล่งฉัพพัณรังษี เป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่ง ด้วยพุทธานุภาพของพระพุทธองค์ทำให้สัตว์โลกทุกหมู่เหล่าได้เห็นสภาพของกันและกัน โดยไม่มีอุปสรรคใดมาขวางกั้น จึงหายความเคลือบแคลงสงสัยในเรื่องของสังสารวัฎและเรื่องของกรรม โดยได้ประจักษ์ด้วยตนเองมิใช่จากการบอกเล่า เหล่าเทวดาในสวรรค์ก็สามารถที่จะมองเห็นมนุษย์และสัตว์นรก มนุษย์ก็สามารถที่จะมองเห็นเทวดาและสัตว์นรก สัตว์นรกก็สามารถที่จะมองเห็นมนุษย์และเทวดา

คำบูชา พระพุทธโลกนารทมุนี

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
พุทธัง บังเกิดปรางค์เปิดโลก ดุจพระอรหันต์
ธัมมัง บังเกิดปรางค์เปิดโลก ดุจพระอรหันต์
สังฆัง บังเกิดปรางค์เปิดโลก ดุจพระอรหันต์

 
group sex porn