รูปเปรียบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อีเมล

พระนิพพานไม่สูญถึงแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วก็ตาม ทุกๆพระองค์ยังคงให้ความปกป้องคุ้มครอง และรักษาเหล่าผู้ประพฤติปฏิบัติธรรม และยังทรงเป็นผู้ดูแลและบำรุงรักษาดวงวิญญาณพระโพธิสัตว์ ตั้งแต่เป็นวิญญาณธาตุมาจนถึงได้รับลัทธยาเทศพยากรณ์เป็น พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในอนาคตกาล

วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) ได้สร้างพระพุทธรูปเปรียบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่บนโพธิบัลลังก์ เพื่อเป็นพุทธบูชาและปฏิบัติบูชา จำนวน ๒๘ พระองค์ดังปรากฏพระนามตามพระไตรปิฎก ดังนี้
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่า ตัณหังกร ตรัสรู้ใต้ต้นทองกวาง ไม้ศรีมหาโพธิ์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่า เมธังกร ตรัสรู้ใต้ต้นมะขวิด ไม้ศรีมหาโพธิ์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่า สรณังกร ตรัสรู้ใต้ต้นมะขวิด ไม้ศรีมหาโพธิ์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่า ทีปังกร ตรัสรู้ใต้ต้นมะขวิด ไม้ศรีมหาโพธิ์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่า โกณฑัญญะ ตรัสรู้ใต้ต้นรัง ไม้ศรีมหาโพธิ์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่า มังคล ตรัสรู้ใต้ต้นกากระทิง ไม้ศรีมหาโพธิ์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่า สุมน ตรัสรู้ใต้ต้นกากระทิง ไม้ศรีมหาโพธิ์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่า เรวต ตรัสรู้ใต้ต้นกากระทิง ไม้ศรีมหาโพธิ์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่า โสภิต?ตรัสรู้ใต้ต้นกากระทิง ไม้ศรีมหาโพธิ์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่า อโนมทัสสี ตรัสรู้ใต้ต้นลกฟ้า ไม้ศรีมหาโพธิ์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่า ปทุม ตรัสรู้ใต้ต้นช้างน้าว ไม้ศรีมหาโพธิ์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่า นารท ตรัสรู้ใต้ต้นช้างน้าว ไม้ศรีมหาโพธิ์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่า ปทุมมุตตร ตรัสรู้ใต้ต้นพญารัง ไม้ศรีมหาโพธิ์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่า สุเมธ ตรัสรู้ใต้ต้นไทรใหญ่ ไม้ศรีมหาโพธิ์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่า สุชาต ตรัสรู้ใต้ต้นไผ่ใหญ่ ไม้ศรีมหาโพธิ์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่า ปิยทัสสี ตรัสรู้ใต้ต้นกุ่มบก ไม้ศรีมหาโพธิ์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่า อัตถทัสสี ตรัสรู้ใต้ต้นจำปา ไม้ศรีมหาโพธิ์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่า ธัมมทัสสี ตรัสรู้ใต้ต้นสะเดา ไม้ศรีมหาโพธิ์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่า สิทธัตถ ตรัสรู้ใต้ต้นจำปา ไม้ศรีมหาโพธิ์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่า ติสส ตรัสรู้ใต้ต้นประดู่ ไม้ศรีมหาโพธิ์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่า ปุสส ตรัสรู้ใต้ต้นมะขามป้อม ไม้ศรีมหาโพธิ์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่า วิปัสสี ตรัสรู้ใต้ต้นแคป่า ไม้ศรีมหาโพธิ์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่า สิขี ตรัสรู้ใต้ต้นมะม่วง ไม้ศรีมหาโพธิ์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่า เวสสภู ตรัสรู้ใต้ต้นรังใหญ่ ไม้ศรีมหาโพธิ์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่า กถุสันธะ ตรัสรู้ใต้ต้นมะรุมป่า ไม้ศรีมหาโพธิ์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่า โกนาคม ตรัสรู้ใต้ต้นมะเดื่อ ไม้ศรีมหาโพธิ์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่า กัสสป ตรัสรู้ใต้ต้นไทนใบใหญ่ ไม้ศรีมหาโพธิ์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่า สมณโคดม ตรัสรู้ใต้ต้นปาเป้ง ไม้ศรีมหาโพธิ์

บทสวดนมัสการพระพุทธเจ้า

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ นะโม ข้าจะไหว้พระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์ เมื่อใกล้ข้าจะดับจิตใจ ขออย่าให้ลืมหลง ขอให้ใจข้าจำนงค์ ตรงทางพระนิพพาน ขอให้ได้ดวงแก้ว ขอให้แคล้วบ่วงมาร ขอให้ทันองค์พระศรีอาริย์ ข้าจะไปไหว้นมัสการ พระเกศจุฬามณี เจดีย์สถาน ขอให้ข้าไปพระนิพพาน มรรคญาณ ผลญาณ คุณศีล คุณทาน คุณพระบารมี ไมตรีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ศีลสมาธิ ปัญญา บารมี กุศลสัมปันโน ฯ

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ นะโม ข้าจะไหว้พระพุทธเจ้าทั้ง ๑๐ พระองค์ เมื่อใกล้ข้าจะดับจิตใจ ขออย่าให้ลืมหลง ขอให้ใจข้าจำนงค์ ตรงทางพระนิพพาน ขอให้ได้ดวงแก้ว ขอให้แคล้วบ่วงมาร ขอให้ทันองค์พระศรีอารย์ ข้าจะไปไหว้นมัสการ พระเกศจุฬามณีเจดีย์สถาน ขอให้ข้าไปพระนิพพาน มรรคญาณ ผลญาณ คุณศีล คุณทาน คุณพระบารมี ไมตรีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ศีลสมาธิ ปัญญา บารมี กุศลสัมปันโน ฯ

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ นะโม ข้าจะไหว้พระพุทธเจ้าทั้ง ๑๖ พระองค์ เมื่อใกล้ข้าจะดับจิตใจ ขออย่าให้ลืมหลง ขอให้ใจข้าจำนงค์ ตรงทางพระนิพพาน ขอให้ได้ดวงแก้ว ขอให้แคล้วบ่วงมาร ขอให้ทันองค์พระศรีอารย์ ข้าจะไปไหว้นมัสการ พระเกศจุฬามณีเจดีย์สถาน ขอให้ข้าไปพระนิพพาน มรรคญาณ ผลญาณ คุณศีล คุณทาน คุณพระบารมี ไมตรี เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ศีลสมาธิ ปัญญา บารมี กุศลสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา ติ.ฯ

 
group sex porn