พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แรก อีเมล

การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เป็นเรื่องราวที่เป็นไปได้ยากยิ่ง ตามหลักฐานที่ปรากฎในพระไตรปิฎก พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตกาลมีมากมายนับจำนวนไม่ได้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ปฐมคือ เสด็จปู่บรมครูสัพพัญญูเจ้าแห่งสวรรค์ ซึ่งพระองค์ได้ใช้เวลาในการสร้างบารมีถึง ๑๑๑ อสงไขย จึงได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณได้ทรงวางแนวทางการสร้างบารมีสำหรับเหล่า พระโพธิสัตว์ (เป็นประเภทวิญญาณใหญ่มีไม่มากเป็นกลุ่มเล็กๆ นานๆ จะบังเกิดขึ้น) โดยย่นระยะเวลาแบ่งเป็น บารมี ๓ จำพวก
๑. พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยิ่งด้วย ปัญญาธิกะ พระองค์ทรงสร้างบารมีด้วยความพินิจพิจารณาอย่างที่สุด ด้วยการใช้องค์ปัญญา ต้องสร้างบารมีถึง ๔ อสงไขยยิ่งด้วยแสนกัลป์
๒. พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยิ่งด้วย ศรัทธาธิกะ
พระองค์ทรงสร้างบารมีด้วยความศรัทธาอันยิ่งใหญ่อย่างที่สุด ด้วยการใช้องค์ศรัทธา ต้องสร้างบารมีถึง ๘ อสงไขยยิ่งด้วยแสนกัลป์
๓. พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยิ่งด้วย วิริยาธิกะ พระองค์ทรงสร้างบารมีด้วยความพากเพียรอย่างที่สุด ด้วยการใช้องค์ความเพียร ต้องสร้างบารมีนานมากถึง ๑๖ อสงไขยยิ่งด้วยแสนกัลป์

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธพงษ์บรมโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์ เมื่อบังเกิดขึ้นในมนุษย์โลกจะต้อนญาติทั้งหลายให้เดินไปสู่พระนิพพานเป็นที่สุด พระองค์ทรงใช้ปัญญาข่มจิตของญาติและสัตว์โลกให้บริสุทธิ์ผุดผ่องและเกิดศรัทธาก่อน แล้วจึงยื่นศีลปรมัตถ์ไว้ให้ยึดถือ บุคคลใดเมื่อได้ศีลเป็นพื้นฐานไว้แล้วท่านก็จะมอบสมาธิไว้ให้พิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญา ให้ประพฤติปฏิบัติให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ ด้วยเวลาที่มีน้อยเหลือเกินมิให้เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนา ท่านจะคอยดูแลคอยแนะนำสั่งสอนคอยจูงคอยต้อนมิให้หลงทาง เพื่อให้ถึงพระนิพพานขอเพียงแต่พวกเราอย่าเพิ่งท้อแท้ท้อถอย ตั้งใจปฏิบัติเพิ่มบุญเพิ่มกุศล ดันจิตใจให้บริสุทธิ์เพื่อปฏิบัติพระคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระคุณของพระพุทธพงษ์บรมโพธิสัตว์ที่จะขัดเกลาให้เขาได้รู้ทางพระนิพพาน อันเป็นจุดหมายปลายทางของชีวิต

 
group sex porn