บทสัมภาษณ์หลวงพ่อเกตุมดีฯ อีเมล

พระครูภาวนาวรคุณ

บทความสัมภาษณ์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพระครูภาวนาวรคุณ
โดย.. นิตยสารโลกทิพย์ ฉบับที่? ประจำเดือน


"มักมีญาติโยมชอบถามอาตมาว่า มีความลำบากอย่างไรบ้างนั้น อาตมานึกไม่ออก เพราะอาตมาไม่เคยคิดว่าลำบากเลย เพราะความทุกข์ยากลำบากนั้น เป็นธรรมะปฏิบัติที่เพิ่มปัญญาบารมีอย่างยิ่ง ที่อาตมาต้องการที่สุด"

 

ภูมิหลัง
นามเดิมของท่านพระครูภาวนาวรคุณ คือ "พยนต์ คุณาบุตร" ท่านเกิดเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๖ ณ บ้านเลขที่๓ หมู่๘ ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร บิดาชื่อนายแถบ คุณาบุตร มารดาชื่อนางกิมลี้ คุณาบุตร ท่นมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๕ คนตามลำดับดังนี้ ๑.นายบุญล้อม คุณาบุตร ๒.นายสุนทร คุณาบุตร ๓.นายพยนต์ คุณาบุตร (เจ้าของประวัติ)?๔.นายทวี คุณาบุตร ๕.นางนางอุบล รักประเทศ บิดามารดาของท่านมีอาชีพหลักคือทำสวนและค้าขาย จังหวัดสมุทรสาครเป็นเมืองชายทะเลที่ใกล้กรุงเทพฯ มากที่สุด มีพื้นที่ ๘๓๙,๘๖๗ ตารางกิโลเมตร ประชาชนตามบัญชีสำรวจโดยประมาณ ๒๖๕,๔๖๔ คน จำนวนประชาชนดังกล่าวต่างก็มีอาชีพที่แตกต่างกันไปดังนี้ ๑.ทำการประมง ถือเป็นอาชีพสำคุญที่สร้างความร่ำรวยมหาศาล ๒.อาชีพค้าขายวังกุ้ง วังปลา ๓.อาชีพทำสวนมะพร้าวและทำน้ำตาล ๔.ทำนาเกลือ ๕.อาชีพทำป่าไม้จากมีการทำนาข้าวบ้างแต่เป็นส่วนน้อย อาจเป็นเพราะว่าเป็นเมืองน้ำเค็มนั่นเอง

ผลงานด้านการพัฒนา
ทีนี้มากล่าวถึงประวัติหลวงพ่อเกตุมดีฯ (พระครูภาวนาวรคุณ) ต่อไป ขออนุญาติคัดลอกจากหนังสือ "สังคายนาครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๒๘" ณ วัดเกตุมดีศรีวราราม ซึ่งรวบรวมและเรียบเรียงโดย "คุณรังษิมา ล้อพูลศรี, คุณสุนันทา เหลืองสวัสดิ์" เมื่อหลวงพ่อเกตุมดีฯ ได้อุปสมบทแล้ว ก็ได้รับมอบหมายจากท่านเจ้าอาวาสวัดบัณฑูรสิงห์ (พระครูสาครวุฒิชัย) ให้ควบคุมก่อสร้างอาคารโรงเรียนเมืองสมุทรสาคร วัดบัณฑูรสิงห์ และได้รับมอบหมายจากท่านพ่อบัณฑูรสิงห์ให้เป็นผู้ควบคุมช่างและจ่ายค่าแรง หลวงพ่อเกตุมดีฯ ได้ชักชวนชาวบ้านสร้างถนนเดินเท้าร่วมกับท่านพ่อบัณฑูรสิงห์ไปวัดบางน้ำวน ๑ สาย ไปวัดบางพลี ๑ สาย และเข้าหมู่บ้านคลองซื่อ ๑ สาย พ.ศ. ๒๕๐๑ ท่านพ่อบัณฑูรสิงห์นิมนต์ให้หลวงพ่อเกตุมดีฯ เข้ามาอยู่ในสำนักเกตุมดีฯ ขณะนั้นเรียกว่า "พุทธเจดีย์กลางทุ่ง" หลวงพ่อเกตุมดีฯ เริ่มจัดปริวาสกรรมและดิถีปริวาสของคฤหัสถ์ โดยการอุปถัมภ์ของท่านพ่อบัณฑูรสิงห์ หลวงพ่อเกตุมดีฯ ได้จัดการขอตั้งสำนักเกตุมดีฯ ขึ้นเป็นวัดและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ท่านได้จัดสร้างถนนในวัด สร้างเสนาสนะที่จำเป็นและทุกอย่างที่ปรากฏในวัด โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะพระภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกา นอกจากการสร้างความเจริญให้วัดแล้ว หลวงพ่อเกตุมดีฯ ยังมีความเมตตาห่วงใยในความเป็นอยู่ของญาติโยมที่ใกล้เคียง ต้องการให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต้องการให้เยาวชนของชาติในท้องถิ่นของท่านมีการศึกาดี มีอนามัยดี มีสวัสดิภาพและคุณภาพของชีวิตทัดเทียมกับชาวกรุงโดยทั่วไป ท่านได้ดำเนินการติดต่อกันเรื่อยมาโดยไม่หยุดยั้ง ผลงานพัฒนาของท่านมีดังนี้

๑.เริ่มขอก่อตั้งโรงเรียนประถมศึกษาวัดเกตุมดีศรีวราราม?
๒.ทำการขุดคลองเกตุมดีฯ คลองซื่อ และสร้างถนนจากท่าเรือหน้าวัดบัณฑูรสิงห์ถึงวัดเพตุมดีฯ (ถนนสายเก่า)?
๓.สร้างถนนร่วมกับสภาตำบล จากท่าเรือหน้าวัดบัณฑูรสิงห์ถึงถนนธนบุรีปากท่อ (ถนนสายใหม่)
๔.ช่วยเหลือในการตั้งศูนย์พัฒนาดินเค็ม กรมพัฒนาที่ดิน กับอธิบดีบรรเจิด พลางกูรและนายกมล หัวหน้าศูนย์คนแรก
๕.ขอเปิดโรงเรียนเกตุมดีย์วรคุณวิทยา โดยชั้นต้นได้อาศัยหอเณรของวัดเป็นสถานที่เรียน ต่อมาได้ชักชวนพระภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกา สร้างอาคารเรียนทรงไทย?๓ ชั้น?โดยเงินสมทบส่วนหนึ่งจากกรมสามัญศึกษา จนเป็นโรงเรียนที่งามสง่าดังที่เห็นกันทุกวันนี้
๖.เดินสายไฟเดี่ยวเข้าวัดเป็นระยะทาง ๑๒ กิโลเมตร โดยได้รับความร่วมมือจากคุณสมเจตน์ วัฒนสินธุ์ และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๗.สร้างป้อมตำรวจทางหลวงมอบให้กรมตำรวจ เพื่อเป็นที่พักของเจ้าหน้าที่และปฏิบัติราชการ เพื่อสวัสดิภาพของคนใช้รถใช้ถนนสายธนบุรีปากท่อ
๘.จัดตั้งโครงการบำรุงขวัญทหารตำรวจตระเวนชายแดน?โดยชักชวนคณะสานุศิษย์นำสิ่งของไปให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการชายแดน
๙.เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๑๙ ออกเดินธุดงค์รอบโลก ๔๐ ประเทศโดยทางพื้นดิน เพื่อเผยแผ่พระธรรมและสงเคราะห์ชาวพุทธในต่างแดน ท่านได้รับอาราธนาให้ทำพิธีที่สถานฑูตไทย จากกระทรวงต่างประเทศ และบุคคลทั่วไปเป็นประจำ?
๑๐.เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๑ ท่านรับอาราธนาจากสหพันธ์คาทอลิก และประธานสหพันธ์คาทอลิกแห่งรัฐแคนซัสซิตี้
๑๑.รับอารธนาไปดูงานสถานที่อดยาเสพติด ป.ต.ฟาวเดชั่น ประเทศฟิลิปปินส์
๑๒. ติดตั้งโทรศัพย์ระบบวิทยุ เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารและการติดต่อได้รวดเร็วขึ้น
๑๓.สร้างสถานพยาบาล แพทย์เคลื่อนที่ โครงการพระช่วย บริการ ตรวจรักษาให้ยาฟรีร่วมกับบริษัทยาต่าง ๆ โดยการนำของนายแพทย์ประพจน์ เภตรากาศ และคณะพยาบาลโรงพยาบาลเสิศสิน
๑๔.เปิดสถานศึกษาภายในวัดเกตุมดีศรีวราราม อาทิเช่น โรงเรียนบาลี โรงเรียนพระอภิธรรม โรงเรียนนักธรรมและธรรมศึกษา โรงเรียนวิชาช่าง ร่วมกับการศึกษานอกสถานที่ จังหวัดสมุทรสาคร โรงเรียนพุทธศาสนาสาธิต อบรมเด็กบวชสามเณรภาคฤดูร้อน ฯลฯ
๑๕.เปิดห้องประชุมวีดีโอธรรมสภา เพื่อภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ได้ศึกษาธรรมปฏิบัติ และบางสิ่งที่หลวงพ่อเห็นสมควรจะให้ได้ดูได้ศึกษา นอกจากนี้แล้วส่วนราชการบางแห่งยังมาขอใช้สถานที่ในการจัดประชุมสัมมนาอีกด้วย นับว่าได้ประโยชน์หลายทาง
๑๖. ควบคุมอบรมพิธีปรวาสกรรม พระหน่วยพัฒนาการทางจิต ที่จิตภาวันตั้งแต่รุ่น ๑ ถึงรุ่น ๑๐

กิจกรรมประจำปี

สำหรับกิจกรรมของทางวัดที่จัดทุกปีคือ การจัดปริวาสกรรมของพระ และการอยู่ดิถีปริวาสของฆราวาสปีละ ๒ ครั้งนั้น ทำมาไม่เคยขาดและนับจะเพิ่มจำนวนพระที่มาเข้าปริวาสกรรมมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะครั้งล่าสุด คือระหว่างวันที่ ๑๗-๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๒๗ มีพระมาอยู่ปริวาสกรรม ถึง ๘๔๑ รูป มาจาก ๓๘๗ วัด ๓๓๗ ตำบล ๑๘๙ อำเภอ ๕๖ จังหวัด

ผลงานบันดาลให้
ผลงานพัฒนาของหลวงพ่อเกตุมดีฯ นี้ทำให้วัดเกตุมดีศรีวรารามได้รับการคัดเลือกให้เป้นวัดพัฒนาตัวอย่างมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๑ และหลวงพ่อเกตุมดีฯ ก็ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพระอุปัชฌาย์ ตั้งแต่เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๗ ต่อมาได้รับพระราชทานเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการตำแหน่งพระครูเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท ฝ่ายวิปัสสนาธุระ เทียบเท่าผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระอารามหลวงชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๑๘ และต่อมาก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระธรรมทูต เพื่อดำเนินการเผยแพร่ พระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๔

คุณวุฒิ

นอกจากสนับสนุนให้ผู้อื่นได้รับความสุข ความเจริญ และได้รับการศึกษาที่ดีแล้ว หลวงพ่อเกตุมดีฯ ยังเป็นผู้ขยันหมั่นเพียรและขวนขวายหาความรู้ในขณะที่อยู่ในสมณเพศตลอดเวลา ตั้งแต่ท่านเริ่มบวชจนเป็นพระจนถึงปัจจุบันตามแต่เวลาและโอกาสจะอำนวยให้ทำได้ดังนี้คือ ได้รับประกาศนียบัตร นักธรรมชั้นตรี วัดเดชาติวงศ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ได้รับประกาศนียบัตรนักธรรมชั้นโท วัดบางช้างใต้ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ได้รับประกาศนียบัตรนักธรรมชั้นเอก วัดบัณฑูรย์สิงห์ ตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
เรียนบาลีไวยากรณ์ วัดช่องลม (วัดสุทธิวาตวราราม) จังหวัดสมุทรสาคร
เรียนอภิธัมมัตถสังคหะ วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ
สอนอบรมตั้งแต่เป็นอุปัชฌาย์ ที่สถานอบรมวัดสามพระยา กรุงเทพฯ
เรียนอบรมพระสังฆาธิการ วัดช่องลม (วัดสุทธิวาตวราราม) จังหวัดสมุทรสาคร
เรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนคอนนารี่คอลเลจน์ แคนซัสซิตี้ มลรัฐมิสซูรี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา (จบคอสที่ ๑ แล้ว) เมื่อคราวได้รับอาราธนาไปดูแลอบรมชาวอินโดจีนอพยพประจำอยู่ ๑ พรรษา

สิ่งดึงดูดใจ
วัดเกตุมดีศรีวรารามก็ดี หลวงพ่อเกตุมดีฯ ก็ดี ยังไม่สำคุญเท่ากับหัวใจของสถานที่ ท่านผู้อ่านและบรรดาลูกศิษย์หลวงพ่อเกตุมดีฯ อ่านพบก็คงจะสงสัยคำนี้เหมือนกัน? ผู้เขียนมีควมเชื่ออยู่สิ่งหนึ่งที่ทรงบุญบารมีและเป็นแม่เหล็กอันสำคัญทำหน้าที่ดึงดูดจิตใจพุทธบริษัทให้เดินทางไปถึงวัดเกตุมดีฯ ได้ก็เพราะอำนาจลึกลับที่ยากแก่การอธิบาย ซึ่งสิ่งนี้เองเป็นหัวใจอันสำคัญและบริสุทธิ์ยิ่งได้แก่ พระพุทธเจดีย์ อันสูงเด่นงามสง่า ซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมธาตุ ที่พ่อค้าชาวอินเดียอัญเชิญติดตัวมา แล้วมาสร้างสถูปเจดีย์บรรจุไว้

* คัดลอกจาก นิตยสารโลกทิพย์ ฉบับที่ ประจำเดือน

 
group sex porn