บทความธรรมะ
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล อีเมล
"ดูก่อนอานนท์ ชนทั้งหลายเหล่าใด เจติยจาริกของพระตถาคตเจ้าทั้ง ๔ ตำบลนี้แล้ว จักเป็นคนเลื่อมใส เมื่อกระทำกาลกิริยา(ตาย)ลง ชนทั้งหลายเหล่านั้น จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์" สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงความ ๔ ตำบลว่าเป็นที่ควรเห็น ควรดู ควรให้เกิดสังเวชของกุลบุตร กุลธิดา ผู้มีศรัทธาด้วยประการฉะนี้แลนี้เองเป็นที่มาของสังเวชนียสถาน ๔ แห่งในดินแดนพุทธภูมิ ที่ชาวพุทธทั้งหลายสมควรอย่างยิ่งที่จะไปนมัสการ กราบไหว้สักการะสักครั้งหนึ่งในชีวิต
อ่านเพิ่มเติม...
 
บทสัมภาษณ์หลวงพ่อโกศล อีเมล

พระครูวิสุทธิภาวนาคุณ

บทความสัมภาษณ์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพระครูวิสุทธิภาวนาคุณ
โดย.. นิตยสารโลกทิพย์ ฉบับที่ ๔๔๓ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๐


" ก่อนที่อาตมาจะมาเป็นเจ้าอาวาสโยมพ่อบอกว่าไปเป็นเจ้าอาวาสน่ะ ให้ทนเอาลูกแล้วพูดเพราะๆ จะเป็นผู้ใหญ่เป็นหัวหน้าคน ให้ทนเอาลูกแล้วพูดเพราะๆ ห้ามติ ติเดี๋ยวไม่เจริญ ถ้ามันยุ่งแสดงว่ามันจะเจริญ ถ้ามันเงียบๆ มันไม่เจริญ จะมีคนผิดบ้าง แต่เราในฐานะเป็นเจ้าของห้ามพูดทนเอาลูก แล้วพูดเพราะๆ แล้วรวยทุกคน อาตมาเป็นเด็กเลี้ยงควายยังสร้างวัดใหญ่ได้เลย ฉะนั้นให้จำไว้ว่า ทนเอาแล้วก็พูดเพราะๆ แล้วจะเจริญ "

อ่านเพิ่มเติม...
 
ปาฐกถาธรรม เรื่อง "กายและจิต" อีเมล

เราเคยอ่านและเข้าใจกันดี เกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติและธรรมะ แต่การที่เราจะรู้จักสำรวมจิตให้ตั้งมั่น และประพฤติปฏิบัติให้แน่วแน่ได้นั้น ต้องผ่านการฝึกอบรมพอสมควร โดยจะต้องไม่ลืมว่า ธรรมชาติโดยตัวของมันเองนั้นไม่มีทางที่จะปรับตัวเองได้ดีขึ้นได้ ต้องอาศัยจิตช่วยปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ จึงจะดีขึ้นได้ การปรับปรุงจิตช่วยให้ดีขึ้นมาเรื่อยๆนับแต่เริ่มต้น แม้ความเป็นอยู่ของโลกจะเปลี่ยนแปลงผันผวนไปสู่ความผิดหวังอยู่บ้างก็จริง แต่พลังจิตจะช่วยให้เรา มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้ด้วยความสงบสุขจนได้

อ่านเพิ่มเติม...
 
บทความธรรมะ เรื่อง "ศีลปรมัตถ์" อีเมล

ด้วยเจตนาอันแรงกล้าที่จะเผยแพร่พระพุทธศาสนาเพื่อนำเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายพ้นทุกข์พบสุขที่นิรันดร์ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล จนฺทวณฺโณ (พระครูวิสุทธิภาวนาคุณ) ได้นำแนวทางรับศีลปรมัตถบารมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูภาวนาวรคุณ (หลวงพ่อเกตุมฯ) แห่งวัดเกตุมดีศรีวราราม จังหวัดสมุทรสาคร ให้เหล่าพุทธบริษัททั้งหลายได้รักษาศีลปรมัตถ์ตลอดชีวิตแล้วแต่บุคคลพึงจะรักษาได้อย่างน้อยคนละ ๑ ข้อ

อ่านเพิ่มเติม...
 
บทความธรรมะ เรื่อง "อิทธิบาท ๔" อีเมล

ความสำคัญของอิทธิบาท ๔ ประการนั้น ข้าพเจ้าผู้จัดทำได้รับการแนะนำเรื่องอิทธิบาท ๔ จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล (พระครูวิสุทธิภาวนาคุณ) เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำเว็บไซท์วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) นี้ โดยข้าพเจ้าอยากขอกล่าวถึงความสำคัญของธรรมะเรื่องอิทธิบาท ๔ ให้ท่านทั้งหลายได้ทราบพอสังเขปดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...
 
รูปเปรียบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อีเมล

พระนิพพานไม่สูญถึงแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วก็ตาม ทุกๆพระองค์ยังคงให้ความปกป้องคุ้มครอง และรักษาเหล่าผู้ประพฤติปฏิบัติธรรม และยังทรงเป็นผู้ดูแลและบำรุงรักษาดวงวิญญาณพระโพธิสัตว์ ตั้งแต่เป็นวิญญาณธาตุมาจนถึงได้รับลัทธยาเทศพยากรณ์เป็น พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในอนาคตกาล

อ่านเพิ่มเติม...
 
บทสัมภาษณ์หลวงพ่อเกตุมดีฯ อีเมล

พระครูภาวนาวรคุณ

บทความสัมภาษณ์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพระครูภาวนาวรคุณ
โดย.. นิตยสารโลกทิพย์ ฉบับที่? ประจำเดือน


"มักมีญาติโยมชอบถามอาตมาว่า มีความลำบากอย่างไรบ้างนั้น อาตมานึกไม่ออก เพราะอาตมาไม่เคยคิดว่าลำบากเลย เพราะความทุกข์ยากลำบากนั้น เป็นธรรมะปฏิบัติที่เพิ่มปัญญาบารมีอย่างยิ่ง ที่อาตมาต้องการที่สุด"

อ่านเพิ่มเติม...
 
พระพุทธโลกนารทมุนี อีเมล

พระพุทธโลกนารทมุนี เป็นพระพุทธรูปปางเปิดโลกประดิษฐาน ณ วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระมหาโกศล จนฺฑวณโณ (พระครูวิสุทธิภาวนาคุณ) ได้นำพระภิกษุสงฆ์ สามเณรวัดทับคล้อ อุบาสก อุบาสิกา ญาติโยมที่มีจิตศรัทธาร่วมกันสร้างพระรูปเปรียบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า พระพุทธโลกนารทมุนี

อ่านเพิ่มเติม...
 
บทความธรรมะ เรื่อง "การให้ทานมีผลมาก" อีเมล

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ทักขิณา ประกอบด้วยองค์ ๖ คือ ทายกมีองค์ ๓ ปฏิคาหกมีองค์ ๓ ทายก (ผู้ให้) นั้น คือ ทายกที่ดีใจ๑ เมื่อให้ทานอยู่ก็ทำใจให้เลื่อมใส๑ ครั้นให้ทานแล้วก็ดีใจ๑ (รวมเป็นองค์๓) ประเภทผู้ให้ทาน (ทายก) ๓ ประเภท ได้แก่ ๑.ทานทาโส (ผู้ให้ทาสแห่งทาน) ให้ของที่เลวกว่าที่ตนบริโภคใช้สอย ประดุจให้แก่ทาส ๒.ทานสหาโย (ผู้เป็นสหายแห่งทาน) ให้ของเสมอกับที่ตนบริโภคใช้สอย ประดุจให้แก่มิตรสหายอันเป็นที่รัก ๓.ทานปติ (ผู้เป็นนายแห่งทาน) ให้ของดีและประณีตกว่าที่ตนบริโภคใช้สอย ประดุจให้แก่ผู้อันเป็นที่เคารพนับถือบูชา

อ่านเพิ่มเติม...
 
บทความเรื่อง "ผู้มีบารมีเด่นทาง" อีเมล

กระแสที่ตัดทุกข์ได้ชั่วสายฟ้าแลบนี้เรียกว่า กระแสพระนิพพาน ตกลงสู่จิต ตัดสังโยชน์3 ได้คือ สกายะทิฏบิ วิจิวิกิจฉา และ สีลพตปรามาส บรรเทา กามราคะ และ ปฏิฆะ (ความยินดีและโกรธ) คราวเมื่อมีอารมณ์จระเข้มา เห็นว่าความกำหนัดยินดีและโกรธ เป็นเพียงกิริยาอาการของจิตเท่านั้น ไม่ใช่ตัวจิตจริง ละกามราคะและปฏิฆะ (ความยินดีและโกรธ) อารมณ์เป็นประธานด้วยเห็นว่า

อ่านเพิ่มเติม...
 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แรก อีเมล

การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เป็นเรื่องราวที่เป็นไปได้ยากยิ่ง ตามหลักฐานที่ปรากฎในพระไตรปิฎก พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตกาลมีมากมายนับจำนวนไม่ได้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ปฐมคือ เสด็จปู่บรมครูสัพพัญญูเจ้าแห่งสวรรค์ ซึ่งพระองค์ได้ใช้เวลาในการสร้างบารมีถึง ๑๑๑ อสงไขย จึงได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

อ่านเพิ่มเติม...
 


group sex porn