พระเครื่อง พระบูชา สืบสานพระพุทธศาสนา อีเมล

ด้วยความศรัทธาและความยึดมั่นในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประกอบกับความห่วงใยที่มีต่อลูกหลาน ศิษยานุศิษย์ทั้งหลาย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล จนฺทวณฺโณ (พระครูวิสุทธิภาวนาคุณ) จึงได้สร้างพระเครื่อง ซึ่งมีขนาดเล็กสามารถพกติดตัวได้ เพื่อเป็นสิริมงคลเป็นที่เคารพสักการะได้ตลอดเวลาที่ประกอบหน้าที่การงานหรือการเดินทาง โดยนำวัตถุซึ่งเป็นมงคลอันประกอบด้วย ดอกไม้ บายศรี เถ้าธูป ที่ผ่านการบูชาสวดพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ๑๐๘ จบ พร้อมการเจริญพระกรรมฐานเป็นประจำทุกวันมาสร้างเพื่อเป็นพุทธคุณ พระเครื่องพระบูชาทุกรุ่นที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล จนฺทวณฺโณ (พระครูวิสุทธิภาวนาคุณ) ได้จัดสร้างไม่มีการจำหน่าย ท่านแจกจ่ายให้ลูกหลาน ศิษยานุศิษย์ที่ได้มาปฏิบัติธรรมกรรมฐาน และร่วมถวายแรงก่อสร้างถาวรวัตถุภายในวัดทับคล้อตั้งแต่อดีต เช่น งานธุดงค์วัตรประจำปี งานก่อสร้างห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี และตำหนักสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี งานทอดกฐิน เป็นต้น จนกล่าวได้ว่าการก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆ ภายในวัดทับคล้อ ไม่ต้องเสียค่าแรงเลย ล้วนเกิดจากความศรัทธาของศิษยานุศิษย์พร้อมใจกันถวายแรงบูชาเป็น พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา โดยพระเครื่องพระบูชาส่วนหนึ่งที่แพร่หลาย ดังนี้

พระพิมพ์ปรกโพธิ์
จัดสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ เมื่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล จนฺทวณฺโณ ได้มาอยู่ที่วัดทับคล้อ(สวนพระโพธิสัตว์) มีการจัดสร้างทั้งเนื้อดินและเนื้อว่าน โดยพุทธลักษณะเป็นพระพิมพ์แบบสี่เหลี่ยมแบบพระสมเด็จ ด้านหน้าองค์พระปฏิมาประทับนั่งปางสมาธิใต้ซุ้มโพธิ์ ๑๒ ใบบนฐาน ๓ ชั้น ภายในซุ้มครอบแก้ว ด้านหลังองค์พระเป็นตัวหนังสือ ๕ แถว ปรากฏข้อความว่า สวนพระโพธิสัตว์ ต.ทับคล้อ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ๒๕๒๔

พุทธกวัก

จัดสร้างขึ้นครั้งแรก เมื่อพ.ศ. xxxx ขณะนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล จนฺทวณฺโณ พักอยู่ที่โบสถ์หลังเก่า วัดมงคลทับคล้อ ตำบลทับคล้อ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

พระพิมพ์ปรกโพธิ์ รุ่น ๖๐ ปี
จัดสร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ เนื่องในวันครบรอบ ๖๐ ปีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล จนฺทวณฺโณ เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๖ และแจกในงานวางศิลาฤกษ์สร้างโบสถ์วัดทับคล้อ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยพุทธลักษณะเป็นพระพิมพ์แบบสี่เหลี่ยมแบบพระสมเด็จ ด้านหน้าองค์พระปฏิมาประทับนั่งปางสมาธิใต้ซุ้มโพธิ ๑๖ ใบบนฐาน ๓ ชั้น ภายในซุ้มครอบแก้ว ด้านหลังองค์พระเป็นยันต์และตัวหนังสือ " อายุ ๖๐ ปี " ปรากฏอยู่ด้านใต้ยันต์

พระปางเปิดโลก

จัดสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ สำหรับแจกในงานอยู่ธุดงค์วัตร ปฏิบัติกัมฐาน โดยพุทธลักษณะเป็นพระพิมพ์แบบสามเหลี่ยม ด้านหน้าองค์พระปฏิมาประทับยืนบนฐานบัวสองชั้น แขนทั้งสองข้างแนบลำพระองค์ ฝ่าพระหัตถ์แผ่หันออกด้านหน้า หรือที่เรียกว่า " พระปางเปิดโลก " ด้านหลังองค์พระเป็นสัญลักษณ์ของวัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) เป็นรูปช้างสองตัวชูองค์พระเจดีย์ที่เปล่งรัศมี

พระปางปฐมเทศนา
จัดสร้างเมื่อคราวที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล จนฺทวณฺโณ กลับจากเยือนประเทศอินเดีย

พระพิมพ์ปรกโพธิ์ รุ่น ๗๒ ปี
จัดสร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เนื่องในวันครบรอบ ๗๒ ปีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล จนฺทวณฺโณ โดยพุทธลักษณะเป็นพระพิมพ์แบบสี่เหลี่ยมแบบพระสมเด็จ ด้านหน้าองค์พระปฏิมาประทับนั่งปางสมาธิใต้ซุ้มโพธิ์ ๑๖ ใบบนฐาน ๓ ชั้น ภายในซุ้มครอบแก้ว ด้านหลังองค์พระเป็นสัญลักษณ์ของวัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) เป็นรูปช้างสองตัวชูองค์พระเจดีย์ที่เปล่งรัศมีและเลขไทย ๗๒ ปรากฏอยู่ด้านใต้สัญลักษณ์

ขัตตุคาม-รามเทพ วัดทับคล้อ ๒๕๕๐ รุ่นสร้างโบสถ์
อธิษฐานจิตพุทธาภิเษก โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล จนฺทวณฺโณ และประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษก วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ภายในพระอุโบสถวัดทับคล้อ พิจิตร โดยลักษณะเป็นพิมพ์กลม ด้านหน้าเป็นองค์ท้าวรามเทพประทับนั่ง ด้านล่างเขียนว่า "วัดทับคล้อ พิจิตร" ด้านหลังองค์พระเป็นสัญลักษณ์ของวัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) เป็นรูปช้างสองตัวชูองค์พระเจดีย์ที่เปล่งรัศมีและเขียนว่า "สร้างโบสถ์ ๒๕๕๐" ปรากฏอยู่ด้านใต้สัญลักษณ์

 
group sex porn