รายนามผู้บริจาคพิมพ์หนังสือ เรื่อง ประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ครั้งที่๒ อีเมล

คุณ ถิรชุดา ศิวพร
นาย อภิสิทธิ์ ธีระภัทรานนท์
นาง วารุณี ธีระภัทรานนท์
นาย วีระ ธีระภัทรานนท์
นางสาว นิรมล ธีระภัทรานนท์
นาย ณัฐพงษ์ ธีระภัทรานนท์
นาย ภาคภูมิ ธีระภัทรานนท์
นางสาว มาลินี ศรีพงษ์พิจิตร
ครอบครัว ธีระภัทรานนท์
นาย สมหมาย ธีระภัทรานนท์
นาย คมสัน ธีระภัทรานนท์
ด.ญ. ณัฐนิชา ธีระภัทรานนท์
นาย เหล็ง แซ่เซีย
นาวสาว วงเดือน กล่อมกลึง
นางสาว วรี แซ่เซีย
ครอบครัว อโศกวัฒนะ
ครอบครัว แซ่เซีย