รายนามผู้บริจาคพิมพ์หนังสือ เรื่อง ประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ครั้งที่๑ อีเมล

* พันเอก วีระพงษ์ เชี่ยวชาญ หัวหน้าคณะผู้จัดทำหนังสือ เรื่องประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พันเอกวีระพงษ์ เชี่ยวชาญ 500.-
นางกิมฮวย อารีภักดิ์ บริจากซื้อคอมพิวเตอร์ 20,000.-
สวนญาณเมธี 500.-
พระชาลี จรัสสิห์ 500.-
ครอบครัว พานิช 500.-
คุณ วรรณี วนิชวัฒนะ 500.-
คุณ สมนึก กุสิรักษ์ 500.-
คุณ อารีรัตน์ ตันติพูลผล 500.-
นาง โง้วตี๋ แซ่ห่าน 500.-
คุณ นิตยา ผอบทอง(ครอบครัว) 500.-
คุณ อัฌชา-สินทร์รัตนา จิรังกรณ์ 500.-
คุณ ผานิตา อินทโชติ-คุณกิติมา อ้นแสง 500.-
คุณ ชลิตแจ่มผล 500.-
คุณ รตินัย ผายรัศมี-คุณเสภีนา ภักดีศรี 500.-
คุณ นาตยา กิติวิริยะรัตน์(ครอบครัว) 500.-
คุณ อนันต์ สิริวิชช์(ครอบครัว) 500.-
คุณ ศิตรา สุทธิพิพัฒน์ 500.-
นาง กิมฮวย อารีภักดิ์ 500.-

 
group sex porn