รายนามผู้ร่วมทำบุญถวายรถกอล์ฟ "กีฬรโถ ยานโท โหติ สุขโท" อีเมล

พระครูสังฆรักษ์ทวีศักดิ์ โพธิวโร ๗๐,๐๐๐.-
พระหนุ่ม ปภงฺกโร ๕,๐๐๐.-
ร้านโพธิ์รุ่งเรือง
คุณ สุวิชา - อาภาวี สิริวิชช์ ๑๐,๐๐๐.-
คุณ สุนันทา กุลประดิษฐ์ ๑๑,๐๐๐.-
คุณ พัชรี แจ้งสว่าง ๕,๐๐๐.-
คุณ บุษบา eglinsky ๕,๐๐๐.-
คุณ กฤษติพงศ์ - ศรีสุวรรณ บุญสร้างสม ๑๐,๐๐๐.-
คุณ จินดา ดิษฐโชติ - คุณ ภาณุ สุภาพันธ์ ๑๑,๐๐๐.-