รายนามผู้บริจาคก่อสร้างห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชฯ" และพระตำหนักรับรอง อีเมล

การก่อสร้างอาคารห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชฯ" อำเภอทับคล้อ และพระตำหนักรับรอง ได้มีผู้มีจิตศรัทธา และร่วมบริจาคกำลังทรัพย์ กำลังกาย วัสดุและหนังสือเป็นจำนวนมาก รายนามของบุคคลต่อไปนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น

ผู้อุปถัมภ์การก่อสร้าง
เสด็จปู่ พรหมมาลีปิยะ (คุณแม่หญิง เจือจันทร์ มุตตามระ) และเสด็จปู่เล็ก
ผู้บริจาคกำลังทรัพย์ ตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป

อุบาสิกา พูลสวัสดิ์ ช่างสุพรรณ
คุณ แบบ - สมบูรณ์ เจริญจันทร์
คุณ เฉลย - เกษมสุข คุณจารุณี เบญจานุวัตร
คุณ ปราณี ปั้นเทียม  
คุณ กิมไล้ เครือแตง
คุณ บุญญนุช จึงวัฒนา
คุณ สมศักดิ์ - วชิลาวัลย์ เตชะมณีสถิตย์
คณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ผู้บริจาคกำลังทรัพย์ ตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป
ดร. ชัยวัฒน์ - รศ. วิไลเลขา ถาวรธนสาร

ผู้บริจาคกำลังทรัพย์ ตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป

คุณ อนันต์ - เบญจา สิริวิชช์ (ครอบครัว)
คุณสุนทร - ประภัสสร เชียรเจริญ
คุณ เสรี - กิมฮวย อารีภักดิ์
คุณ สมบูรณ์ - พรศรี กาญจนณัติ
คุณ เชิด สุขกล่ำ
คุณวิทยา พัชรภิญโญกุล
คุณ ศรีรัตน์ มีพยุง
คุณ สินชัย มีพยุง
คุณ จำรัส อินศิริ
คุณ เกียรติศักดิ์ - เพทาย โพธิรุ่งเรือง
คุณ นิคม - ราตรี ทองอาภรณ์
คุณ ชัยรัตน์ - ชูศรี คุณดรุณี
ฑิฆัมพร นุ่มสารพัดนึก
คุณ เรวัฒชัย - ภารวี วนิชวัฒนะ
คุณ วรรณี วนิชวัฒนะ
คุณ ฉัตรชัย - สมศิริ วนิชวัฒนะ
คุณ นิ่ม เลี้ยงประเสริฐ
คุณ สถาพร - นิตยา - จิราพร ผอบทอง
คุณ สุมิตร หล่อทองไพศาล
คุณ หมวย หลูมณี
คุณ สุทธิพร สุธีบรรเจิด
คุณ ม่วย แซ่เฮ้ง
คุณ เรณู ภู่อินทร์
คุณ ผาณิตา อินทโชติ
คุณ จำเรียง อวยชัย
คุณ บุญมี ทรัพย์เจริญ
ผศ.ดร.พิมลพรรณ เรพเพอร์ และคณะ
รศ.ดร.สอางศรี พรสุวรรณ และคณะ
นาง นาตยา กิตติวิริยะรัตน์
คุณ สมชาติ หิรัญญลาวัณย์
คุณ ศิตรา สุทธิพิพัฒน์
คุณ กุหลาบ ท่าไม้
คุณ ไพฑูรย์ - รัตนา ศรีตองอ่อน
คุณ ไพฑูรย์ แก้วทอง
คุณ สิงห์ - ฉัตร จันทร์ศรีสุข
คุณ ปรีชา - ศิริรัตน์ ธาราณัติ
นาย ตาฒาลิน บุญเรือง
คุณ นวลจันทร์ เพียรธรรม
คุณ สถิตย์ - จินตนา มีลาภ
คุณ บุญธรรม - ไพจิตร รัตนวิชัย
คุณ นงลักษณ์ ธีระชาติดำรงค์
คุณ ประภัสสร ธีระชาติดำรงค์
คุณ จินดา ดิษฐโชติ
คุณ กรรณิการ์ นาคะประเวศ
คุณ บังเอิญ บัวโรย  
คุณ กฤษติยา บุญสร้างสม
คุณ สุเทพ - พร้อม มูลจรัส
คุณ ทวี - รัตนา เจริญสุข
คุณ อารีรัตน์ ตันติพูลผล
คุณ บุญมี บุ้นประสิทธิชัย
คุณ สุวรรณา บุ้นประสิทธิชัย
คุณ สุวรรณา บุ้นประสิทธิชัย
คุณ ส้มลิ้ม ศิลาสัมฤทธิ์ผล
คุณ ตาด เมฆพยับ
คุณ บุญเสริม ถาวรกุล
คุณ กิมเอง ธีระชาติดำรงค์
คุณ ชูชื่น ศิรวงษ์
คุณ เนตรชนก กิจเสาวภาคย์
จ.ส.อ.จำรัส - ปราณี เสนีย์วง ณ อยุธยา
คุณ ณรงศักดิ์ กิตติวิริยะรัตน์
นาง มณทนา บุญยะกมล
นาง มัณทนีย์ บุญยะกมล
คุณ เกียรติศักดิ์ ทองประเสริฐ
คุณ บัวจันทร์ ทองประเสริฐ
คุณ ดวงพร เริงสำราญ
พระอิทธิ์ ขันติโสภโน
คุณ ลัดดา นรการ
คุณ ยงยุทธ - อัจฉรา ตั้งศรีสงวน
คุณ สมเกียรติ เจริญสุข
พ.ต.ท.อดุลย์ บุญเสรฐ
คุณ กิมกุ่ย ศิริมาศ
คุณ ทิพย์สุดา เบญจวรรณ
พ.ต.ท.เฉลิม - จินตนา สังข์ทอง
คุณ เกื้อ - เฉลียว สังข์ทอง
คุณ สุรศักดิ์ ขันตยาภรณ์
คุณ วราภรณ์ วารีสิทธิ์
พระธวัชชัย โฆษะธรรมโม
คุณ เซ่งโตว แซ่ล้อ
คุณ เสมอ เมฆพายัพ
คุณ เป้า เป๊าะหลง
คุณ สมส่วน - สมบุญ พงษ์วุฒิเศรษฐ
คุณ สุมาลี เศรษฐฉัตรกุล
คุณ ฮุ่ยอู แซ่อึ้ง
คุณ จีระศักดิ์ อินบาง
คุณ สิทธิพร สุธีบรรเจิด
พระทวี จันทูปะโม
คุณ สุชาติ ศรีเบญจโชติ
พระเดช สันติกะโร
คุณ ยุพิน ศรีดี
คุณ นิดาวรรณ บุญชู   

 

ผู้บริจาคกำลังทรัพย์ ตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไป

พระใจสวน ติสสโร
พระสุภาพ รกขิตาวณโณ
รศ.ชูศักดิ์ ศิรินิล
คุณ ชลิต - สมศรี คุณ รัตนา แจ่มผล
คุณ ผริต - เฉลิม ปทุมแบน
คุณ เบี้ยว รามสูตร จู สมจิตร พุดทรัพย์
คุณ กิตติศักดิ์ แก้วกระจ่าง
คุณ จินดา ดิษฐโชติ
พลเอกพิฬูล รศ.เทพิณ ลีนะภมร   
พระทวี จนทูปโม
พ่อแกละ
คุณ พร วิเศษสี
คุณ ทองอ่อน หาญจิตร
คุณ คล่อง เอียดตน
คุณ สุภัทร ห้อยยี่ภู่
ผศ.ดร.รวงทอง ชัยประสพ
คณะลูกสาวแม่
ผจก.ธนาคารกรุงไทย ทับคล้อ  

 

ผู้จัดหาและจัดทำครุภัณฑ์

พระชูศักดิ์ สนฺตจิตโต
พระโสพล โสพโล
คุณ อนันต์ สิริวิชช์
คุณ สมเกียรติ คุณ จิรีวรรณ ติรโศภิน
คุณ โสภณ ปานบรรจง   

คุณ ประภัสสร เชียรเจริญ
คุณ จุฑามาศ อัศว์ศิวะกุล
คุณ กฤษณะ คุณศิริรัตน์ จีนใจตรง
พระประสงค์ นาถกรโณ
พระดิเรก เตชปุญโญ  

 

ผู้จัดหาหนังสือและสิ่งพิมพ์

อุบาสิกา พูลสวัสดิ์ ช่างสุพรรณ
คุณ ลัดดา นรการ
คุณ วรรณี วนิชวัฒนะ
คุณ ทิพย์สุดา เบญจวรรณ
คุณ จารุณี เบญจานุวัตร
คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คุณ สุวิมล ธนะผลเลิศ และคณะ
คุณ ยงยุทธ คุณ อัจฉรา ตั้งศรีสงวน   
คณะบรรณารักษ์ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ดร.สอางศรี พรสุวรรณ และคณะ
ดร.พิมลพรรณ เรพเพอร์ และคณะ
ดร.ชัยวัฒน์ รศ.วิไลเลขา ถาวรธนสาร
ดร.รวงทอง ชัยประสพ
คุณ ศิตรา สุทธิพิพัฒน์
คุณ อมร เสลาหอม
คุณ อนงค์ ภูอภิรมย์   

 

พระภิกษุ อุบาสก อุบาสิกา และญาติโยม ถวายแรงในการก่อสร้าง

หลวงพ่อพระมหาโกศล จนฺทวณฺโณ
พระส่งคุง กิตฺติธโร
พระสัมพันธ์ อญฺญโก
พระโสพล โสพโล
พระประสงค์ นาถกรโร
พระบุญล้อม อมโร
พระอำนวย อนาลโย
พระวีระ สนฺตจิตโต
พระภากร รตฺนสณฺโณ
พระสุภาพ รกฺขิตวณฺโณ
พระมานพ กิตฺติญาโณ
พระซุย กิตฺติโก
พระพยุงค์ สุกาโม
พระสมศักดิ์ สุจิตฺโต
พระชูศักดิ์ สนฺตจิตโต
พระบัญชา ปณฺฑิโต
พระแดง พลวุฒโท
พระชู รกฺขิตฺโต
พระบุญชู ถานวโร
พระจรัญ อุปคุตฺโต
พระสุวิทย์ จิตฺตคุตโต
พระสมบัติ นรินวุฒโท
พระทวีศักดิ์ โพธิวโร
พระละอาบ ถาวโร
พระสมัคร พลธมฺโม
พระจรูญ เขมกาโม
พระนิรุต นิรุโท
พระสิทธิชัย ธมฺมเตโช  
พระธวัชชัย โฆสธมฺโม
พระธวัฒ ปภากโร
พระปัญญา เปสโร
พระสาคร สิริมงฺคโล
พระกาศ จิตฺตธมโม
พระสิรินทร์ อคฺควโร
พระสมนึก รตฺรวณฺโณ
พระบัณฑิต อธิฉนฺโท
พระสมชาย วชิรวโส
พระจรัญ จิตฺตปาโล
พระพันธ์ ถาวโร
พระกำธน สุธมฺโม
พระประกวด อภิญาโณ
พระวัชระ ปริสุทฺโธ
พระดิเรก เตชปุญโญ
พระสมศักดิ์ สุธมฺโม
พระยุทธพงษ์ ฐิติธมฺโม
พระพันธ์ศักดิ์ กนฺตสีโล
พระสำรวย ขนฺติสาโร
พระสำนอง ปิยธมฺโม
พระอุดม กิตฺติญาโณ
พระสายชล ถามวโร
พระใจสวน ติสฺสโร
พระชัยรัตน์ จนฺทโชโต
พระวิทยา อธิปญฺโญ
พระเชียงสิ่ง อาภากโร
พระพิภพ อาภากโร
พระแดง จารุธมฺโม   

พระภิกษุ อุบาสก อุบาสิกา และญาติโยม สำนักสงฆ์ สวนญาณเมธีอรัญญาวาสี อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
พระภิกษุ อุบาสก อุบาสิกา และญาติโยม สำนักสงฆ์ สวนมหาบารมี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
พระภิกษุ อุบาสก อุบาสิกา และญาติโยม สำนักสงฆ์ สวนราชวิมล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
พระภิกษุ อุบาสก อุบาสิกา และญาติโยม สำนักสงฆ์ สวนต้นบารมี อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
พระภิกษุ อุบาสก อุบาสิกา และญาติโยม สำนักสงฆ์ สวนพุทธางกูร อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
พระภิกษุ อุบาสก อุบาสิกา และญาติโยม สำนักสงฆ์ สวนร่มบารมี อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
พระภิกษุ อุบาสก อุบาสิกา และญาติโยม สำนักสงฆ์ สวนพุทธภูมิ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
พระภิกษุ อุบาสก อุบาสิกา และญาติโยม สำนักสงฆ์ สวนเมตตา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
พระภิกษุ อุบาสก อุบาสิกา และญาติโยม สำนักสงฆ์ สวนบัวล่วง อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
พระภิกษุ อุบาสก อุบาสิกา และญาติโยม สำนักสงฆ์ สวนเบญจวรรณ อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
พระภิกษุ อุบาสก อุบาสิกา และญาติโยม สำนักสงฆ์ สวนทศพลญาณ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
พระภิกษุ อุบาสก อุบาสิกา และญาติโยม สำนักสงฆ์ สวนบูชาพุทธญาณ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
พระภิกษุ อุบาสก อุบาสิกา และญาติโยม สำนักสงฆ์ สวนขันติบารมี อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ผู้ปิดทองพระนามาภิไธยย่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หลวงพ่อพระมหาโกศล จนฺทวณฺโณ , อุบาสิกา พูลสวัสดิ์ ช่างสุพรรณ

ผู้หล่อพระนามาภิไธยย่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พระจรัญ อุปคุตฺโต
พระทวีศักดิ์ โพธิวโร
พระอิทธิ์ ขนฺตโสภโน
คุณ จรัญ - ยุพา เลี้ยงประเสริฐ
คุณ เกียรติศักดิ์ - บัวจันทร์ ทองประเสริฐ
คุณ สมพงษ ์- เฉลิมพร หมู่สุขศรี
คุณ กิมฮวย อารีภักดิ์
คุณ ชวนชม บัวหลาด
คุณ วรรณวัฒน์ วัฒนเวชคม
คุณ สมพร - สุนีย์อร เลี้ยงประเสริฐ
คุณ เกียรติศักดิ์ - เพทาย โพธิรุ่งเรือง
คุณ บุญญนุช จึงวัฒนา   
พระส่งคุง กิตฺติธโร
พระสัมพันธ์ อญฺญโก
คุณ อนันต์ - เบญจา สิริวิชช์
คุณ ประกิต - สุภาภรณ์ รัตนวิชัย
คุณ เรณู ภู่อินทร์
คุณ ทิพย์สุดา เบญจวรรณ
คุณ ลัดดา นรการ
คุณ กฤษติยา บุญสร้างสม
คุณ บุญส่ง พานิช (ครอบครัว)
คุณ ส่งกิม - นงลักษณ์ ธีระชาติดำรงค์
คุณ บุญธรรม - ไพจิตร รัตนวิชัย  

 

 

ผู้สร้างบันไดพระตำหนักรับรอง
คุณ นิ่ม เลี้ยงประเสริฐ คุณ ลัดดา นรการ

ผู้สร้างบานประตูและหน้าต่างพระตำหนักรับรอง
พระทวีศักดิ์ โพธิวโร , คุณ กุหลาบ ท่าไม้ , คุณ น้อย วันอินทร์ , คุณ ส้มลิ้ม ศิลาสัมฤทธิ์ผล , คุณ กี นุสิทธิ์

คณะผู้จัดทำหนังสือ
ที่ปรึกษา หลวงพ่อพระมหาโกศล จนฺทวณฺโณ , อุบาสิกา พูลสวัสดิ์ ช่างสุพรรณ , รศ. มาณพ พรหมโชติ , ผศ. ยุพา สายมาลา , รศ.ดร. สอางศรี พรสุวรรณ , รศ. ทวีศักดิ์ ญาณประทีป
กองบรรณาธิการ ผศ.ดร. พิมลพรรณ เรพเพอร์ , คุณ จารุวรรณ ศรีรัตนกูล , คุณ ยุพิน ไทยประยูร , คุณ นิรมล พึ่งวิชา , คุณ มะลิ พิมลสมบูรณ์

ฝ่ายออกแบบและกราฟิก คุณ สมจิต หวังเกษม

ผู้จัดเตรียมหนังสือ คุณ สุพัตรา สินชัย และคณะ , คุณ อรพิณ เจนสมบูรณ์ , คุณ อนงค์ ภูอภิรมย์ , คุณ เบญจภรณ์ สมุทรอินแก้ว, คุณ แขไขเนตร เพชรรัตน์

 
group sex porn