รายนามผู้ซื้อที่ดินถวายวัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) อีเมล

พระครูสังฆรักษ์ทวีศักดิ์ (อาจารย์ตี๋) 80,000.-
พูลสวัสดิ์ อินสุวรรณ์ 80,000.-
โยมกิมฮวย 80,000.-
นาย หลี 80,000.-
ถิชุดา ศิวพร 80,000.-
จารุณี เบ็ญจานุวัตร์ 80,000.-
ประภัทร์ - พัชรี สุขคาพรณ์ 80,000.-
กฤษณะ- สิริรัตน์ - ธนกรัณต์ - นิธิกาญจน์ ชื่นใจตรง 80,000.-
น.พ.สาวิตร - มารศรี - สรวิศ - ชินวัฒน์ - รังสิริ สงวนวงศ์ 80,000.-
พระเกียรติศักดิ์ ทองประเสริฐ 80,000.-
พระเกียรติศักดิ์ โพธิ์รุ่งเรือง 80,000.-
น.ส.วรรณี 80,000.-
นิตยา 80,000.-
พัชรีพร แจ้งสว่าง 80,000.-
ตระกูลบุญสร้างสม 80,000.-
พระส่งคุง กิตฺติธโร 80,000.-
คุณจินดา ดิษฐโชติ 80,000.-
พระอำนวย พร้อมครอบครัว 60,000.-
พระปรีชา ปุณณฺจันทฺโท สวนต้นบารมี 20,000.-
พระพเยาว์ อภิญฺจโน สวนพุทธางกูร 20,000.-
พระทวี จันทูปโม 20,000.-
พระโสพล โสพโล 20,000.-
สุทัศน์ เบ็ญจานุวัตร 20,000.-
พระสุวรรณ กนฺตสีโล 20,000.-
พระโจ 20,000.-
นาย สุนทร-นาง เจริญ เชียรเจริญ และครอบครัว 20,000.-
ธนพล-อารีย์ พงษ์วิทยานุกฤต 20,000.-
นาง โง้วตี๋ แซ่ห่าน และ ลูกหลาน 20,000.-
น.ส. ศิตรา สุทธิพิพัฒน์ 20,000.-
แม่ชี สมนึก-พ.ต.สถาพร-พรทิพย์ แจ่มจันทร์ 20,000.-
วีระ สุภานันท์ 20,000.-
ด.ช.ชลธีร์ เขตสมุทร ครอบครัวแก้วประดับ 20,000.-
พระใจสวน ติสฺลโร 20,000.-
บุญชิน ศุภะรัชฎเดช 20,000.-
พระอานนท์ พร่อมครอบครัว 20,000.-
ด.ญ. วีราภา พร้อมพ่อแม่ 10,000.-
นาง จรัสศรี-ด.ช.สุวิชา และครอบครัว 10,000.-
ฐาปนีย์ มนสายชล 10,000.-
นาง บุญมี ทรัพย์เจริญ 10,000.-
แม่ชี ฉวีวรรณ เพ็ญศรี 10,000.-
สมบัติ วันอินทร์ 10,000.-
พระกิตติคม-นางล้วน-นายบุญเลือน และครอบครัว 10,000.-