รายนามผู้ร่วมทำบุญปิดทองพระพุทธรูปปรางค์เปิดโลก (สวนพระโพธิสัตว์) อีเมล

รายนามผู้ร่วมทำบุญปิดทองพระพุทธรูปปรางค์เปิดโลก ถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล จนฺทวณฺโณ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูวิสุทธิภาวนาคุณ
พระครูพิพิธธุราทร พร้อมคณะญาติ
พระอธิการธวัชชัย โฆสธฺมโม พร้อมคณะสวนญาณฯ
คุณ ละเมียด ธรรมเนียมใหม่ และครอบครัว ๑,๑๐๐.-
คุณ วิภา-รัตนาภรณ์ พุตธลก และครอบครัว ๑,๑๐๐.-
คุณ ทองมา แซ่ตั้ง และครอบครัว ๑,๑๐๐.-
ด.ญ. วิรากร - วรัทยา เอนันรัตน์ ๑,๑๐๐.-
พระสมชาย ร่าเริง ๓,๓๐๐.-
คุณ อัจจาสิริ สิริวิชช์ และครอบครัว ๑,๑๐๐.-
พระชลิต แจ่มผล ๑,๑๑๑.-
คุณ รัตนา เจริญสุข ๑,๑๐๐.-
พระบัญชา ปณฺฑิโต ๑,๑๐๐.-
พระสมัคร พลธมฺโม ๑,๑๐๐.-
พระศิริปัญญา มหาสกฺโก พร้อมญาติ ๑,๑๐๐.-
คุณ อัชฌา-สินทร์รัตนา จิรังกรณ์ ๑,๑๐๐.-
คุณ นพรัตน์-ศิลป ชาประดิษฐ์
คุณ ประภารัตน์-ประภัสสร ปั้นดี ๑๐,๐๐๐.-
คณะสวนญาณเมธี ๑,๑๐๐.-
แม่ชีสวิต หลิ่มเทศ พร้อมญาติ ๑,๑๐๐.-
น.ท.วิชชู-จุฑามาศ เทวรุ่งสัจจา บุตรธิดา?๑,๑๐๐.-
คุณ คำปุ่น ชาญชิต, คุณ พรรณี ตรีศูนย์ ๑,๑๐๐.-
คุณ จันทร์ ดาวเรือง ๑,๑๐๐.-
คุณ กัลยาณี ชัยอุดม ๑,๑๐๐.-
คุณ มาลี มั่นอิ่ม ๑,๑๐๐.-
พระมหาทศพร กนฺตวีโร ๑,๑๐๐.-
อุบาสิกา นวลพรรณ อุ่นสุข ๒,๐๐๐.-
คุณ สมบัติ วันอินทร์ ๑,๑๐๐.-
คุณ ธนพล-อารีย์ พงศ์วิทยานุกฤติ ๑,๑๐๐.-
คุณ อารีรัตน์ ตันติพูลผล ๑,๑๐๐.-
คุณ ปุทมพร พาเขียน ๑,๑๐๐.-
คุณ กฤติยา บุญสร้างสม ๑,๑๐๐.-
คุณ ศิริธร เจริญสุข ๑,๑๐๐.-
คุณยายระเบียบ ศรีสุวรรณ ๑,๑๐๐.-
คุณ ผกา ทวีการไถ ๑,๑๐๐.-
คุณ ประนอม ผิวอ่อน พร้อมบุตรธิดา ๑,๑๐๐.-
คุณยายระเบียบ ขันธรรมรงค์ ๑,๑๐๐.-
คุณ กำจัด อาจวงษ์ ๑,๑๐๐.-
คุณ เพ็ญสินี เกิดโต และครอบครัว ๑,๑๐๐.-
คุณ อัจฉรา นิลโชติ ๑,๑๐๐.-
คุณ ประภัสสร นิลโชติ พร้อมบุตรธิดา ๑,๑๐๐.-
คุณ วันชัย วิริยานุภาพ พร้อมครอบครัว ๑,๑๐๐.-
คุณ ชลลดา มินิพันธ์ และครอบครัว
คุณ จำนงค์ มินิพันธ์ ๑,๑๐๐.-
คุณ พัชรีภรณ์ แจ้งสว่าง และครอบครัว ๕,๐๐๐.-
คุณ มาลัย-ประชุม จุลลา และครอบครัว ๑,๑๐๐.-
คุณ ชอบ-วาสนา อินศิริ และครอบครัว ๑,๑๐๐.-
คุณ สุวรรณ-สังวาลย์ เผือกชัย ๑,๑๐๐.-
คุณ สุนันทา กูลประดิษฐ์ ๑,๑๐๐.-
คุณ สุพัฒน์ ต๊ะบูล ๑,๑๐๐.-
คุณ จันทร์เพ็ญ แซ่ฉิน ๑,๑๐๐.-
คุณยายชอบ คุณยายหล่อ ๑,๑๐๐.-
พระมหาอนนท์ ญาณวโร ๑,๑๐๐.-
พระมหาภากร อาภากโร ๑,๑๐๐.-
พระชัยรัตน์ สติสมฺปณฺโณ ๑,๑๐๐.-
พระนพดล (บู้) ๑,๑๐๐.-
พระจรัญ (หนุ่ม) ๑,๑๐๐.-
พระบุญล้อม ๑,๑๐๐.-
คุณ จารุณี เบญจานุวัตร ๑,๑๐๐.-
คุณ วรันภรณ์-คุณ วีราพัขร์ สกุณะสิงห์ ๑,๑๐๐.-
คุณ เกษมสุข เบญจานุวัตร ๑,๑๐๐.-
คุณ กิตติศักดิ์ นิตยเลิศวงศ์ ๑,๑๐๐.-
พระครูสังฆรักษ์ทวีศักดิ์ โพธิวโร ๑,๑๐๐.-
คุณ รำพึง วรรณชาติ ๑,๑๐๐.-
คุณตรีเทพ-ปราณี-ธนเทพ-ฐิติมา ทับแก้วและญาติ ๑,๐๒๐.-
คุณ อุบลศรี นิ่มสุวรรณ และบุตรหลาน ๑,๑๑๑.-
อ.ธนัตถ์-ผ.ศ.ศิริสุภา-ขสินทินี เอมหยวก ๑,๑๑๑.-
คุณ มนต์ชัย-วิยะดา-ศิรดา จรูญสิทธิ์ ๑๑,๑๐๐.-
พระวีระ สุภานันท์ ๑,๑๐๐.-
คุณ กัลยา รอดประเสริฐ ๑,๑๐๐.-
พระพร ยโสธโร ๑,๑๐๐.-
คุณ สมนึก กะตุดเงิน ๓,๓๐๐.-
คุณ จรัสศรี - สุวิชา ช่วยค้ำชู ๑,๑๐๐.-
คุณ สุรีย์ สุทธิพิพัฒน์ ๑,๑๐๐.-
พระโกศล เตชปุญโญ ๑,๑๐๐.-
คณะคุณ นิทรา อ้อมน้อย ๑,๑๐๐.-
พระเกียรติศักดิ์ วุฑฺฒิธมฺโฒ ๑,๑๐๐.-
คุณ สมพงศ์ - บุปผา พานิช ๑,๑๐๐.-
หลวงพ่อบุญส่ง ๑,๑๐๐.-
พระครูวินัยธรส่งคุง - คุณจินดา ดิษฐ์โชติ ๑๑,๑๐๐.-
พระใจสวน ติสฺสโร ๑,๑๐๐.-
แม่ชีทองหยิบ ทานะมัย ๑,๑๐๐.-
คุณ ตูน ๑,๑๐๐.-
ครอบครัว ภู่อินทร์ ๑,๑๐๐.-
คุณไพศาล ๑,๑๐๐.-
ครอบครัวเสนียวงศ์ ณ อยุธยา-คุณไพรินทร์ สร้อยมี ๑,๑๐๐.-
คุณ สำราญ ๕๐๐.-

 

อุบาสิกา พูลสวัสดิ์ ช่างสุพรรณ
สวนต้นบารมี ๑,๑๒๐.-
คุณ บูรฉัตร สิริวัฒนาเกษม และครอบครัว ๑,๑๑๑.-
คุณ ธรรมพร กองกูน และครอบครัว ๑,๑๐๐.-
คุณ ไพฑูรณ์-รัตนา ศรีตองอ่อน และครอบครัว ๑,๑๐๐.-
คุณ สวนศีลบารมี ๑,๑๐๐.-
คุณ แช่ม-เฉลิม และครอบครัวช่างปั้น ๑,๑๐๐.-
คุณ วิชัย-ไข่มุก และครอบครัวช่างปั้น ๑,๑๐๐.-
คุณ ดิเรก-สุมารี-ด.ญ.โญษิตา ๑,๑๐๐.-
คุณ ชำนาญ-อำไพ ผิวอ่อน ๑,๑๐๐.-
คุณ ธรรมรัตน์-นุช เพิ่มสุข พร้อมครอบครัว ๑,๑๐๐.-
คุณ ฉวีวงศ์-น้อย อินทร์สิริ พร้อมครอบครัว ๑,๑๐๐.-
คุณ อนุพงศ์-เทียนทอง ตั้งสกุล และครอบครัว ๒,๒๐๐.-
คุณ สายสมอ จึงวัฒนา และครอบครัว ๑,๑๐๐.-
คุณ ศิตรา สุทธิพิพัฒน์ ๑,๑๐๐.-
คุณ โง้วตี๋ แซ่ห่าน และลูกหลาน ๑,๑๐๐.-
คุณ มะละ ทองสุข และครอบครัว ๑,๑๐๐.-
คุณ บรรดิษฐ์-จรินท์ บุญรอด และครอบครัว ๑,๑๐๐.-
คุณ บุญช่วย แจ้งสุคง และครอบครัว ๑,๑๐๐.-
พระเพชร จิตฺตสงฺวโร ๑,๑๐๐.-
ครอบครัวพานิช ๒,๒๐๐.-
คุณ วาสนา ธนกิจวงบูลย์ ๑,๑๐๐.-
คุณ กิมบ๊วย แซ่ฮ้อ ๑,๑๐๐.-
คุณ สดศรี นุสิทธิ์ ๑,๑๐๐.-
คุณ คนึงนิตย์ รัตนวิชัย ๑,๑๐๐.-
คุณ แสงชัย บุญประกิบศักดิ์ ๑,๑๐๐.-
คุณ นิภาพร บุญประกิบศักดิ์ ๑,๑๐๐.-
คุณ ทศพล บุญประกิบศักดิ์ ๑,๑๐๐.-
คุณ สมใจ บุญประกิบศักดิ์ ๑,๑๐๐.-
คุณ อมรเทพ-พรศรี และลูกบัวทอง ๑,๑๐๐.-
คุณ สุภัสสรณ์ เศรษฐ์วิศาล และครอบครัว ๑,๑๐๐.-
คุณ ปราณี ปั้นเทียน ๑,๑๐๐.-
คุณ ทัศนีย์ มารศรี ๑,๑๐๐.-
น.พ. สาวิตร-มารศรี สงวนวงศ์ ๑,๑๐๐.-
คุณแม่จู-วาสนา แก้วดวงดี-ดช.จักรัตถ์ อินศิริ ๑,๑๐๐.-
คุณ วิภา-กนกวรรณ แก้วบุตร์ดา และน้อง ๑,๑๐๐.-
คุณ แสวง พึ่งสังข์ พร้อมคณะ ๑,๙๐๐.-
คุณ ปุณณภา-ล้วน เดชวารีศรี ๑,๑๐๐.-
คุณแม่ตั้งศรี-เก็จชญา อุ่นศิวิไลย์ และลูกหลาน ๑,๑๐๐.-
พระมหาชัชลิต ศีลเตโช ๑,๑๐๐.-
คุณ กิมฮวย ทับทิม ๑,๑๐๐.-
คุณ ศุภกิจ แผ่นทอง ๑,๑๐๐.-
อ. ฉวีวรรณ กินาวงศ์
พ.อ. ศิลปานันต์ ลำกูล ๑,๑๐๐.-
คุณ สฐาปนีย์ มนต์สายชล ๑,๑๐๐.-
คุณ จันทิมา ชมเชย ๑,๑๐๐.-
คุณ นัฐ สงวนแสงชัยกุล พร้อมครอบครัว ๑,๑๐๐.-
คุณ กรรณิกา นาคะประเวศ และครอบครัว ๑,๑๐๐.-
คุณ โสภณ เกตุหอม และครอบครัว ๑,๑๐๐.-
คุณ อรุณ นาทรานนท์ ๑,๑๐๐.-
แม่ชีตุ๊ บุญช่วย , คุณเฉลิม จันอยู่ ๑,๕๐๐.-
คุณ บุญมี ทรัพย์เจริญ ๑,๑๐๐.-
คุณ สมบัติ บุญล้อม ๑,๑๐๐.-
คุณ วรรณนภา เกตุนิล ๑,๑๐๐.-
คุณ ทัศนีย์ เกตุนิล ๑,๑๐๐.-
คุณ สุนทร-ประภัสสร เชียรเจริญ ๑,๑๐๐.-
คุณ ลำดวน ๑,๑๐๐.-
คุณ บุญเรือง ทองจันทร์ ๕๐๐.-
คุณ บุญส่ง พานิช ๕๐๐.-
พระมหาจรูญ เขมกาโม ๑,๑๐๐.-
คุณ ลมัย ปรีชาชาญ ๑,๑๐๐.-
คุณ วีระชัย วัฒนสมบัติ ๕,๐๐๐.-
คุณกิตติพงศ์-ศรีสุวรรณ บุญสร้างสม พร้อมญาติ ๑,๑๐๐.-
คุณ สุรัฐา ดุลยสันทัด และครอบครัว ๑,๑๐๐.-
คุณ สุดารัตน์ ธนานิมิตร และครอบครัว ๑,๑๐๐.-
คุณ ศิริพร วงศ์เดชาโรจน์ พร้อมครอบครัว ๑,๑๐๐.-
คุณเฉลิม ช่างปั้น และครอบครัว ๑,๑๐๐.-
คุณสุวิชา สิริวิชช์-อาภาวี ปีต้า พร้อมครอบครัว ๑,๑๐๐.-
คุณ ชาณุมาศ เรืองจินดา ๑,๑๐๐.-
คุณ มาโนชญ์ ถวัลเถลิงฤทธิ์ พร้อมญาติ ๑,๑๐๐.-
พระขวัญนาค ขุมเพ็ชร์ พร้อมญาติ ๑,๑๐๐.-
คุณ ทับทิม ลาโพธิ์ ๑,๑๐๐.-
คุณ ชาลี - ศรีรัตน์ มีพยุง ๑,๑๐๐.-
คุณ ธีรยุทธ์ กุลทวีวุฒิ พร้อมครอบครัว ๑,๑๐๐.-
คุณ จักรี-ปัทมาภรณ์ รัศมีฉาย พร้อมครอบครัว ๑,๑๐๐.-
คุณ ปิยวรรณ มีพยุง ๑,๑๐๐.-
พระธานินทร์ ทองชาติ ๑,๑๐๐.-
คุณ โสพล ปานบรรจง ๑,๑๐๐.-
คุณกัลลยา-ปานแก้ว เทศยิ้ม-ดช.สมบัติ สุขสวัสดิ์ ๑,๑๐๐.-
คุณ นิสากร ฉุยมานะ ๑,๑๐๐.-
พระครูใบฎีกาสัมพันธ์ อญฺญโก ๑,๑๐๐.-
คุณ ประภัสสร นิลโชติ พร้อมครอบครัว ๑,๑๐๐.-
คุณ สมนึก กสิรักษ์ ๑,๑๐๐.-
พระหนุ่ม - คุณพัชรี แจ้งสว่าง ๑๑,๑๐๐.-
คุณ สายทอง ใจแสน ๑,๑๐๐.-
ครอบครัว วงศ์อมรเวช ๓,๓๓๓.-
พระชาลี อตฺตทีโป ๑,๑๐๐.-