เจ้าคุณทั้ง ๑๐

การสร้างบารมีของเหล่าพระโพธิสัตว์ ก่อนการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะต้องทรงฝึกทศพลญาณจนครบถ้วนจึงจะเรียกว่า พระทศพลญาณ คือผู้มีกำลังจิตบริบูรณ์แล้ว พระโพธิสัตว์ทั้งสิบพระองค์ (ท่านเจ้าคุณทั้งสิบ) เพราะกำลังฝึกทศพลญาณ คือญาณ ๑๐ ประการ เรียงตามลำดับดังนี้พระบรมโพธิสัตว์ อาริยเมตตรัย อีเมล

เจ้าคุณใหญ่พระบรมโพธิสัตว์ อาริยเมตตรัย ดำรงตำแหน่งเป็น " เจ้าคุณใหญ่ " ซึ่งตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต่อจากศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบัน มีรัศมีประจำพระองค์สีชมพูและเป็นประธานเทพยดาผู้รักษาพระศาสนา ต้นกากระทิง เป็น ไม้ศรีมหาโพธิ์

อ่านเพิ่มเติม...
 
พระบรมโพธิสัตว์ ธรรมราชา อีเมล

พระบรมโพธิสัตว์ ธรรมราชาพระบรมโพธิสัตว์ ธรรมราชา ดำรงตำแหน่งเป็น "เจ้าคุณจุลพันธ์" มีรัศมีประจำพระองค์สีเหลือง และมีหน้าที่ต้อนรับชาวสวรรค์และนำญาติหมู่น้อย (พระโพธิสัตว์๑๐๘) เกิดสร้างบารมีในกลียุค(มิคสัญญี)ตอนมนุษย์อายุ ๑๐ ปี เป็นอายุขัย ต้นกากระทิง เป็น ไม้ศรีมหาโพธิ์

อ่านเพิ่มเติม...
 
พระมหาโพธิสัตว์ นารท อีเมล

พระมหาโพธิสัตว์ นารทพระมหาโพธิสัตว์ นารท ดำรงตำแหน่งเป็น "เจ้าคุณชวนะ" มีรัศมีประจำพระองค์สีแดง และมีหน้าที่ดูแลกิจวัตรของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ต้นจันทน์ เป็น ไม้ศรีมหาโพธิ์

อ่านเพิ่มเติม...
 
พระมหาโพธิสัตว์ เทวเทพ อีเมล

พระมหาโพธิสัตว์ เทวเทพพระมหาโพธิสัตว์ เทวเทพ ดำรงตำแหน่งเป็น "เจ้าคุณจุลรฐ" มีรัศมีประจำพระองค์สีม่วงเป็นธาตุแก้วแห่งพระศาสนา และทำหน้าที่คุ้มครองพระโพธิสัตว์ โดยยอมรับการเบียดเบียนจากมาร ต้นจำปา เป็น ไม้ศรีมหาโพธิ์

อ่านเพิ่มเติม...
 
พระมหาโพธิสัตว์ ติสส อีเมล

พระมหาโพธิสัตว์ ติสสพระมหาโพธิสัตว์ ติสส ดำรงตำแหน่งเป็น "เจ้าคุณช้างแก้ว" มีรัศมีประจำพระองค์สีไข่มีหน้าที่ดูแลการก่อสร้างในพระพุทธศาสนา ต้นไทร เป็น ไม้ศรีมหาโพธิ์

อ่านเพิ่มเติม...
 
พระบรมโพธิสัตว์ รามะ อีเมล

เจ้าคุณรองพระบรมโพธิสัตว์ รามะ ดำรงตำแหน่งเป็น "เจ้าคุณเสวี" มีรัศมีประจำพระองค์สีขาว และเป็นเทวดาผู้รักษาพระศาสนาดูแลให้ความคุ้มครองชาวสวรรค์และนรก ต้นจันทน์ เป็น ไม้ศรีมหาโพธิ์

อ่านเพิ่มเติม...
 
พระบรมโพธิสัตว์ ธรรมสามี อีเมล

พระบรมโพธิสัตว์ ธรรมสามีพระบรมโพธิสัตว์ ธรรมสามี ดำรงตำแหน่งเป็น "เจ้าคุณบัณฑูรสิงห์" มีรัศมีประจำพระองค์สีแสดและมีหน้าที่ขุนคลังแก้ว ต้นรัง / ต้นพญารัง เป็น ไม้ศรีมหาโพธิ์

อ่านเพิ่มเติม...
 
พระมหาโพธิสัตว์ รังสิมุนี อีเมล

พระมหาโพธิสัตว์ รังสิมุนีพระมหาโพธิสัตว์ รังสิมุนี ดำรงตำแหน่งเป็น "เจ้าคุณมหารฐ" มีรัศมีประจำพระองค์สีเขียว และมีหน้าที่ดูแลมนุษย์และเทวดาที่รักษาในหัวเมืองใหญ่ และสั่งสอนผู้ควรแก่ธรรมให้ถึงอรหันตผล ต้นมะตูม เป็น ไม้ศรีมหาโพธิ์

อ่านเพิ่มเติม...
 
พระมหาโพธิสัตว์ สุรสีห์ อีเมล

พระมหาโพธิสัตว์ สุรสีห์พระมหาโพธิสัตว์ สุรสีห์ ดำรงตำแหน่งเป็น "เจ้าคุณเอนกวรรณ" มีรัศมีประจำพระองค์สีน้ำเงินเป็นบัณฑิตแก้วแห่งพระศาสนา และทำหน้าที่คุ้มครองพระศาสนา โดยใช้ปัญญาคุ้มครองพระโพธิสัตว์ไม่ให้มารล่วงรู้ถึง ต้นเลียบ เป็น ไม้ศรีมหาโพธิ์

อ่านเพิ่มเติม...
 
พระมหาโพธิสัตว์ สุมงคล อีเมล

พระมหาโพธิสัตว์ สุมงคลพระมหาโพธิสัตว์ สุมงคล ดำรงตำแหน่งเป็น " เจ้าคุณม้าแก้ว " มีรัศมีประจำพระองค์สีเทามีหน้าที่คอยรับใช้เจ้าคุณใหญ่ และประคองพาผู้ควรแก่การปฏิบัติธรรมเข้าสู่สำนักปฏิบัต ต้นกากระทิง เป็น ไม้ศรีมหาโพธิ์

อ่านเพิ่มเติม...
 


group sex porn